Морфодинамічні процеси західного регіону України: розвиток і екологічні ризики

У 2022 році проведено низку досліджень щодо поширення, розвитку сучасних і давніх морфодинамічних процесів західного регіону України. Вивчено як природні, так і природно-антропогенні морфодинамічні процеси, здійснено їхню класифікацію з урахуванням екологічних ризиків. Визначено регіональні особливості морфодинамічних процесів Українських Карпат, Передкарпаття та Волинського Полісся. Головну увагу приділено динаміці і еволюції русел рік Карпатського регіону, антропогенно зумовленим ерозійно-денудаційним та іншим рельєвоутворювальним процесам територій національних природних парків Українських Карпат («Карпатський», «Синевир», «Гуцульщина», «Верховинський», «Вижницький» і «Черемоський»), урбанізованих та гірничо-промислових територій Заходу України. На підставі вивчення алювіальних відкладів у долинах Дністра і Стрия відтворено динаміку давніх флювіальних процесів. Досліджено опорні розрізи Волочиськ, Чистопади, Вишнівець та проведено розвідкові роботи щодо низки інших розрізів плейстоценової лесово-ґрунтової серії. Розглянуто вплив давніх процесів на поширення плейстоценової фауни молюсків на прикладі відслонень лесово-ґрунтових товщ. Проаналізовано особливості розвитку давніх кріогенних та еолових процесів. За комплексом геолого-геофізичних даних встановлено наявність у Карпатському регіоні України в альпійський та постальпійський (до сьогоднішнього часу) періоди низки геодинамічних процесів, які призвели до формування сучасної геолого-тектонічної структури Українських Карпат.

Опубліковано: 1 розділ у колективній монографії, 1 збірник наукових праць «Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021, Том 13, № 2 (2021)» (15,6 друк. арк.), 1 збірник тез доповідей «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Матеріали доповідей 12 науково-практичного семінару за міжнародної участі (25–26 листопада 2021 р.)». Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 177 с. (14,4 друк. арк.). Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних – 3. Статті в інших закордонних виданнях – 1. Статті у фахових виданнях України – 7. Статті в інших виданнях України – 14. Тези доповідей на міжнародних конференціях – 7. Тези доповідей на вітчизняних конференціях – 4