Теоретико-методологічні основи ґрунтово-географічного районування

Тема виконується на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів виконується тема у межах робочого часу викладачів

Підготовлено до видання колективну монографію “Ґрунти Львівської області” (за ред. доктора географічних наук, професора Позняка С. П.), де узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів Львівської області. Значну увагу приділено питанням раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Розглянуто питання бонітетної та вартісної оцінки ґрунтів з урахуванням сучасних методологічних і практичних підходів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів і заходів із запобігання їм та подолання негативних наслідків. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування, а також питання нормативно-правового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Викладено основні правила і поради для господарів, що сприятиме покращенню стану ґрунтів та підвищенню їхньої родючості.

Зокрема, у 2019 р. розроблено методичні ГІС підходи до ґрунтово-географічного районування та проведено районування України на рівні округу, сформовано векторну базу даних ґрунтово-географічних таксономічних одиниць України в форматі shp та dbf. Створено векторну карту ґрунтово-географічного районування України. Досліджено валовий хімічний склад, географію та деградаційні процеси в ґрунтах Малого Полісся. проведено дослідження біогенних педотурбаційних процесів в ґрунтах. Встановлено особливості профільного розподілу ортштейнів у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах Прибескидського Передкарпаття. Започатковано дослідження проблем землекористування у новостворених об’єднаних територіальних громадах.

Досліджено особливості зміни валового хімічного складу рендзин Радехівсько-Бродівського природного району області Малого Полісся під впливом дефляції.. Виявлено ареали поширення, досліджено морфогенез і загальні фізичні властивості чорноземів опідзолених під дубово-грабовими біоценозами на межиріччі Гнила Липа–Нараївка у межах Галицького Опілля. Вивчено давні викопні педокомплексиV-ої спільної надзаплавної тераси Дністра і Стривігору. Вивчено властивості ґрунтового покриву Митрополичих садів та Святоюрскої гори, та вулиць що прилягають до Головного корпусу Львівського університету ім. Івана Франка. Вивчено особливості поширення і властивості ґрунтів природного заповідника «Медобори». Проведено дослідження морфологічних, фізичних та фізико-хімічних властивостей алювіальних ґрунтів заплави річки Опір. Досліджено макроструктурний стан темно-сірих опідзолених ґрунтів Малехівського пасма після пожежі рослинного покриву. Вивчено зміни властивостей дерново-буроземних ґрунтів Прибескидського Передкарпаття після вилучення їх з с/г використання.