Теоретичні і методичні основи створення «Військово-політичного атласу України”

Тема виконана на кафедрі економічної і соціальної географії.

Уклали тематику карт і аналітично-довідкову частину до «Військово-геополітичного атласу України». Остаточно означено тип атласу як науково-довідковий. Звернено увагу на зміст кожного з них на основі україноцентричного принципу.
Опрацьовано методичні основи підготовки карт і текстів, методику опису кожної карти Атласу, обґрунтовано масштабний ряд карт, дещо скорочено кількість карт і схем декількох перших розділів (перед український або давньогрецький і римський періоди). Додано картосхеми до останнього розділу, де показано бойові процеси під час російсько-української війни 2022 року. Розроблено принципову схему структури системи Збройних Сил України.
Проаналізовано теоретичні і методичні основи розроблення військово-політичних та близьких за тематикою атласів окремих країн світу. Особлива увага була звернена на проблематику картографічного відображення геополітичного та геостратегічного положення окремих країн. Побудовано лексико-семантичне поле понять “війна”, “політична конкуренція”; досліджено теоретичні і прикладні аспекти трансформації адміністративно-територіального устрою України (на прикладі Львівської області, Стрийського району); проаналізовано особливості наукової мови галицьких географів довоєнного періоду (Ю. Полянський, О. Степанів).
Розроблено методи математико-географічного моделювання геопросторової мінливості суспільних явищ і методи математико-географічного моделювання геоторіальної організованості суспільно-географічних явищ. Опрацьовано методологію дослідження та методику картографування мобілізаційного потенціалу України. Досліджено військово-політичні та геоекономічні аспекти російсько-української війни (за результатами досліджень відбулися виступи проф. Шаблія О. І. та доц. Гудзеляк, доц. Влах М. Р., доц. Іваха Я. Є., асист. Котик Л. І. перед ученими Тюбінґенського університету) та проблем релокації ВПК України.
Проаналізовано участь України у миротворчих місіях ООН. Доопрацьовано перший варіант картосхеми «Участь України у миротворчих операціях ООН». Проаналізовано динаміку участі держави у місіях (1992–2021); узагальнено динаміку залучення українського персоналу до миротворчих місій ООН (1992–2021), розкрито структурні зрушення у контингенті українського персоналу місій ООН (2000–2021), схарактеризовано сучасну участь України у шести миротворчих місіях ООН. Виголошено онлайн-доповідь студенткою II курсу спеціальності 106 Географія Греськів Мар’яною «Просторові аспекти участі України у миротворчих місіях ООН» та підготовлено спільну з асист. Л. Котик статтю «Участь України у миротворчих місіях ООН: суспільно-географічний аспект», а також опубліковано ще одну спільну з асист. Л. Котик статтю «Миротворчі місії ООН 2021 року: участь України». Опрацьовано теоретичні матеріали та статистичні дані щодо визнання незалежності України та поширення дипломатичних представництв України у світі. Досліджено краєзнавчі особливості територіальних громад з огляду на післявоєнну відбудову всієї території України.

Опубліковано: навчальні посібники – 4, статті – 42, тези – 2, інші наукові видання — 3.

 

2021

У 2021 р. розроблено структуру «Військово-геополітичного атласу України». Означено тип атласу як науково-довідкового, розроблено його структуру – п’ятнадцять розділів і перелік карт приблизно до 200 карт, легенди приблизно до 50 карт. Досліджено теоретичні і методичні основи створення комплексного атласу нового типу – військово-геополітичного стосовно усієї України. Атлас складається вперше. Він отримав примірну назву: «Військово-геополітичний атлас України» (за ред. проф. О. І. Шаблія). Обґрунтовано чинники (загально- і регіонально-географічні) та шість наукових принципів створення цього атласу. Розроблена примірна структура (у межах концепції) атласу, яка охоплює період з кінця ХVI ст. до 30-х років ХХІ ст.
Проналізувано теоретичні і методичні основи розроблення військово-політичних та близьких за тематикою атласів окремих країн світу. Досліджено теоретичні і прикладні аспекти геопросторової позиційності; розроблено об’єктцентричну і функційну модель поняття “геопросторова позиційність”. Опрацьовано матеріали, які засвідчують географічні аспекти формування мобілізаційного потенціалу України. Продовжено дослідження геополітичних та геоекономічних аспектів війни на сході України (опрацьовано матеріали і підготовлений рукопис статті) та проблем реструктуризації ВПК України.
Досліджено участь України у миротворчих місіях ООН. Проаналізовано динаміку участі держави у місіях (1992–2021); узагальнено динаміку залучення українського персоналу до миротворчих місій, охарактеризовано сучасну участь України у шести миротворчих місіях ООН. Укладено перший варіант картосхеми «Участь України у миротворчих місіях ООН» та врізок до неї «Участь України у миротворчих місіях ООН», «Представництво України у миротворчих місіях ООН», «Участь України у миротворчих місіях ООН, 31.07.2021», «Структура персоналу України у місіях ООН, 31.07.2021». Опубліковано статтю за тематикою дослідження: «Участь України у миротворчих місіях ООН: суспільно-географічний аспект» (І Міжнародна науково-практична конференція «Innovations And Prospects Of World Science» 8–10 вересня м. Ванкувер, Канада).
Проаналізовано військові витрати країн світу, у т. ч. і України, зокрема джерельну базу (статистичні матеріали та аналітичні напрацювання, викладені у Інтернет–мережі українською і англійською мовами); результати використовувалися у викладанні дисциплін «Політична географія», «Регіональне економічна і соціальна географія», «Суспільна географія макрорегіонів світу».

2020

У 2020 р., як і в попередній період, складний процес реіндустріалізації в умовах агресії Росії та пандемії коронавірусу усієї України спостерігалася економічна депресія прикордонної зони. В Україні продовжується агресія російської мілітарної системи. Тому є потреба вивчити геопросторову складову цієї агресії російського імперського імперіалізму, який призвів до деіндустріалізації Донбасу, анексії Криму і зміни структури господарства держави і її реґіонів. Зокрема впала роль туризму. Крім того зросло безробіття у результаті інтенсивного посилення пандемії коронавірусу. Отже, цих два чинники вимагають комплексного, зокрема картографічного вивчення результатів впливу цих факторів на основи життєдіяльності українського суспільства.

Досліджено теоретичні і методичні основи створення комплексного атласу нового типу – військово-геополітичного стосовно усієї України. Такий атлас складається вперше. Він отримав  назву: «Військово-геополітичний атлас України» (за ред. проф. О. І. Шаблія). Обґрунтовано чинники (загально- і регіонально-географічні) та шість наукових принципів створення цього атласу. Розроблена  структура атласу, яка охоплює період з найдавніших часів до 30-х років ХХІ ст.

Опубліковані за весь час дії теми: монографії – 2, навчальні посібники – 2, статті – 34, тези доповідей на конференціях – 6, інші – 3.