Кузик Степан Петрович

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • теоретичні та методичні проблеми географії світового господарства, рекреаційної географії, географії туризму, краєзнавства.

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Кузик С. П. Актуальні тенденції розвитку міжнародного туризму / С. П. Кузик, П.С. Кузик, Ю. В. Борсук // «Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму»: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 10 травня 2018 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. − Львів: ЛІЕТ, 2018. − С. 324−334
 • Кузик С. П. Практичне використання геологістики в транспортній галузі Західного регіону України / С. П. Кузик, Ю. Борсук // Вісник Львівського університету. Серія географія. – 2018. – Вип. 52. – С. 101−107
 • Кузик С. П. Основи регіоналізації туризму / С. П. Кузик // Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід». – Львів, 2018. – С. 71−77.
 • Кузик С. П. Ефективність використання залізничних маршрутів Західного регіону України / С. П. Кузик, Ю. Борсук // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2017. − Вип. 36.
 • Кузик С. П. Штаб-квартира Романа Шухевича у Княгиничах / С. П. Кузик. – 2-ге вид., вип. і допов. – Львів-Рогатин: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», Коломия, 2017. – 192 с.
 • Кузик С. П. Мої стрічі із зв’язковим Романа Шухевича / С. П. Кузик // Рогатинська земля: історія та сучасність. Том 6. – Львів: «Тріада плюс», 2017. – С. 92–103.
 • Кузик С. П. І. Франко про природні багатства Галичини / С. П. Кузик // Рогатинська земля: історія та сучасність: матеріали четвертої наук. конф. «Нам пора для України жить…». – Рогатин, 2016. – С. 85–93.
 • Кузик С. П. Людина галицької школи виховання / С. П. Кузик // Доктор географії Володимир Огоновський / за ред. проф. О. Шаблія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 358–361.
 • Кузик С. П. Київська зустріч з маестро / С. П. Кузик // Вісник ЛНУ імені І. Франка. Серія мистецтва. – № 14. – 2014. – С. 186–194.
 • Кузык С. П. Современное состояние топливно-энергетического комплекса Тернопольской области: геопространственный аспект / Кузык С. П., Бревус С. Н. // Материалы V Международной научно-практической конференции «Науки о Земле на современном этапе» (25.07.2012). – М.: Издательство “Спутник+”, 2012. – С. 38 – 40
 • Кузик С.   П. Історико-культурні ресурси українсько-польського прикордоння та особливості їх використання для туристичних цілей / Кузик С. П., Литвин Д. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 21. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів 2012. – С. 475 – 482.
 • Кузик С. П. Геопросторові аспекти енергетичної безпеки Тернопільської області / Кузик С. П., Бревус С. М., Кузик П. С. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія географія. – Тернопіль: СМП „Тайп“. – № 1 (випуск 31). – 2012. – С. 97 – 104.
 • Кузик С. П. Заклади дозвілля / С. П. Кузик, // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2012. – С. 100.
 • Кузик С. П. Екскурсійні маршрути / С. П. Кузик, Д. В. Литвин // Львів: комплексний атлас. – К. : ДНВП “Картографія”, 2012. – С. 105.
 • Кузик С. Історико-культурні ресурси українсько-польського прикордоння та особливості їх використання для туристичних цілей / С. Кузик, Д. Литвин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – Вип. 21. / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – С. 475 – 482.
 • Кузик С. П. Геопросторові аспекти енергетичної безпеки Тернопільської області / С. П. Кузик, С. М. Бревус, П. С. Кузик // Наукові записки Тернопіль-ського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія географія. – Тернопіль: СМП “Тайп“. – 2012. – № 1 (Випуск 31). – С. 97 – 104.
 • Кузык С. П. Современное состояние топливно-энергетического комплекса Тернопольской области: геопространственный аспект / С. П. Кузык, С. Н. Бревус // Материалы V Международной научно-практической конференции “Науки о Земле на современном этапе”. – М.: Издательство “Спутник+”, 2012. – С. 38–40.
 • Кузик С.П. Соціально-економічне значення сільського зеленого туризму в контексті сучасних пріоритетів розвитку сільських територій України / С. П. Кузик, М. Й. Рутинський, П. С. Кузик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес”. – Вип. 163. Частина перша. – Київ, 2011. – С. 71–74.
 • Кузик   С. П. Галицькі географи про українську кооперацію до 1939 року / О. І. Шаблій, С. П. Кузик, О. І. Вісьтак // Вісник Львівської комерційної академії. Серія гуманітарних наук. Випуск 10. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – С. 386–395.
 • Кузик С.   П. Історико-культурні ресурси Українсько-польського прикордоння та можливості їх використання в умовах проведення Євро-2012 / С.   П. Кузик, Д.   В. Литвин // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі і в Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії)” 11–14 травня 2011 р. – Львів: Львівський державний інститут економіки і туризму, 2011. – С. 82–88.
 • Кузик С.   П. Можливості використання туристичних маршрутів українсько-польського прикордоння в умовах проведення міжнародного спортивного заходу / С.   П. Кузик, Д.   В. Литвин // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі і в Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії)” 11–14 травня 2011 р. – Львів: Львівський державний інститут економіки і туризму, 2011. – С. 101–108.
 • Кузик С. П. Міграційні процеси у Європі: політико-географічні аспекти / С.   Кузик, Р. Карвацький // Матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. – Львів, 2011. – С. 168–174.
 • Кузик   С. П. Із “мрією” на порозі незалежності / С. П. Кузик // Вісник Львівської комерційної академії. Серія гуманітарних наук. Випуск 10. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – С. 483–487.
 • Класифікація туристичної діяльності / С. П. Кузик // Вісник Львівського університету. Серія геогр. – 2010. – Вип. 38. – С. 167–173.
 • До питання економічної оцінки природних рекреаційно-туристичних ресурсів / С. П. Кузик // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 519–520: Географія. – С. 131–134.
 • Інформаційні та інформаційно-віртуальні туристичні ресурси / С. Кузик, П. Кузик, А. Шевчук // Географія та туризм : наук. зб.; відп. ред. Я. Б. Олійник. – К. : Альтерпрес, 2010. – Вип. 6. – С. 101–104.
 • Нові підходи до оцінки природних туристичних ресурсів // Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи / С. П. Кузик // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 21–23 жовтня 2010 р.). –
 • Іван Франко – краєзнавець і мандрівник / О.   І.   Шаблій, С.   П.   Кузик // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : Матеріали Міжнар. наукового конгресу, присвяченому 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2010. – Т. 2. – С. 1069–1077.
 • Рекреаційно-туристичний потенціал як важлива складова сталого розвитку Українських Карпат / С. П. Кузик, Д. Л. Олесневич // Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій: Зб. наук. пр. – Львів: Інститут  регіональних досліджень, 2008. – С.112–118.
 • Рогатинська гімназія в 20-ті роки XX ст. / С. П. Кузик // Матеріали наукової конференції, присвячені 100-літньому ювілею Рогатинської гімназії імені Володимира Великого. – Рогатин, 2008. – С. 22–43.
 • Науково-історичний досвід розвитку краєзнавства у творчості Івана Франка / С. П. Кузик // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наукових праць.– К.: Вид. географічної літератури „Обрії”. – 2008. –  Т. IV.– С. 189–191.
 • Штаб-квартира Романа Шухевича в Княгиничах / С. П. Кузик . – Коломия, 2007. – 192.
 • Зміст науки “Туризм” і “Географія туризму” / С. П. Кузик // Зб. наук. праць на пошану Заслуженого проф. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка О. Шаблія “Теоретичні і методологічні проблеми суспільної географії”. – 2006.
 • Місце і роль транскордонного співробітництва у регіональій політиці / С. Кузик, Б. Уманців // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України. Зб. наук. праць. – Львів, 2006. – Вип. 5. – Ч. 2. – С. 150–156.
 • Концептуальні засади політики збалансованого розвитку туризму в Карпатському Єврорегіоні / С. П. Кузик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика в Україні: сучасні форми та методи реалізації: Зб. наук. праць / Відп. Ред. М. І. Долішній. – Вип. 2 (52). – Львів, 2005. – С. 194–199.
 • Теорії та концепції досліджень географії туризму / С. П. Кузик // Львівська суспільно-географічна школа в національному та Європейському вимірах: Матеріали міжнар. наук. семінару: (До 60-річчя кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2005. – С. 200–211.
 • Особливості використання місцевої ономастики в краєзнавчих дослідженнях (на прикладі сіл Рогатинського Присвіржя) / С. П. Кузик // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали ІІІ наукової краєзнавчої конференції. – Львів: Вид. центр ім. І. Франка, 2005. – С. 99–111.
 • Теорії та концепції досліджень географії туризму / С. П. Кузик // Матер. міжнарод. наук. семінару “Львівська суспільно-географічна школа в національному та європейському вимірах”. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 200–210.
 • Методичні основи досліджень мікротопонімів Рогатинщини / С. П. Кузик // Рогатинська земля: історія та сучасність. Т. 4. Матер. ІІІ наук. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 105–119.
 • Сучасні підходи до поняття «туризм» / С. Кузик, Л. Котик // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Матеріали міжнар. конф. До 120-річчя географії у Львів. ун-ті. (24-26 верес. 2003 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 87–90.
 • Княгиничі: краєзнавчі студії / С. П. Кузик. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка; Опілля, 2002. – 448 с.
 • Суспільно-географічна макрорегіоналізація Європи / С. П. Кузик // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. – Київ: Обрії, 2001. – Т. 4. – С. 54-57.
 • Менеджмент туризму в регіоні / С. П. Кузик, Д. Л. Олесневич // Регіональна економіка. – 1999. – № 1. – С. 103–108.
 • Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери: Наук. вид. / С. П. Кузик, В. С. Кравців, Л. С. Гринів, М. В. Копач. – Львів, 1999. – 78 с.
 • Австрійський досвід формування регіональної політики розвитку туризму / С. П. Кузик, Д. Л. Олесневич // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. праць. За матеріалами доп. міжнар. наук.-практ. Конф., м. Львів, 21-23 трав. 1998 р. – Львів, 1998. – Ч. 3. – С. 47–50.
 • Економіко-географічний аналіз відтворювальних аспектів рекреаційного потенціалу Закарпатської області / С. П. Кузик, В. С. Грицевич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 1998. – Вип. 21: Географія України (регіональні проблеми). – С. 94–98.
 • Регіональна організація туризму у Великобританії / С. П. Кузик, Д. Л. Олесневич // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми: Зб. наук. праць за матеріалами доп. міжнар. наук.-практ. Конф., м. Львів, 21–23 трав. 1998 р. – Львів, 1998. – Ч. ІІІ. – С. 50–54.
 • Математико-картографічний аналіз територіальних особливостей рекреаційних чинників в Українських Карпатах / С. Кузик, В. Грицевич, З. Шаблій // Проблеми регіональної політики: Зб. Наук. праць. – Львів, 1995. – С. 131–138.
 • Рекреационный комплекс / С. П. Кузик // Социально-экономическая география Украины: Пер. с укр. / Под ред. О. И. Шаблия. – Львов: Свит, 1995. – С. 422–434.
 • Економіко-математичний аналіз діяльності територіальних рекреаційних структур (на прикладі туризму в Закарпатській області) / С. П. Кузик, Д. Л. Олесневич, В. С. Грицевич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. екон. – 1994. – Вип. 25: Проблеми становлення ринкової економіки. – С. 106–108.
 • Фактори формування туристичних проблем / С. П. Кузик, Д. Л. Олесневич // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. економ. – 1993. – Вип. 23: Проблеми переходу до ринкової економіки. – С. 29–31.
 • Про розміщення матеріального виробництва в рекреаційній зоні Карпат / С. П. Кузик, Д. Л. Олесневич // Вісн. Львів. Ун-ту. Сер. екон. – 1991. – Вип. 22: Проблеми радикальної економічної реформи. – С. 19–22.
 • Проблеми комплексного соціально-економічного розвитку міських курортних систем / С. П. Кузик, С. О. Волос, Л. С. Гринів // Економічна географія: Респ. міжвід. наук. зб. – Київ: Либідь, 1991. – Вип. 43. – С. 44–47.
 • Закономірності територіальної організації туризму / С. П. Кузик // Вісн. АН УРСР. – 1988. – № 7. – С. 78–83.
 • Про ефективність розвитку туризму в Карпатському регіоні / С. П. Кузик // Економіка радянської України. – 1988. – № 10. – С. 56–59.
 • Совершенствование управления рекреационной деятельностью на промышленном предприятии / С. П. Кузик, А. М. Бойко // Совершенствование планово-экономического механизма территориального управления: Сб. науч. трудов / Под ред. И. А. Черевко. – Киев: Ин-т экономики АН УССР, 1988. – С. 80–87.
 • Украинские Карпаты. Экономика / С. П. Кузик, М. И. Долишний, С. Н. Злупко, С. М. Писаренко и др. — К.: Наук. думка, 1988. – 224 с.: ил.
 • Формирование и развитие территориального рекреационного комплекса / С. Кузик // Украинские Карпаты. Экономика / Отв. ред. М. И. Долишний. – Киев: Наук. думка, 1988. – С. 155–163.
 • Качество трудового потенциала (социально-экономический аспект) / С. Кузик, М. Долишний, М. Брык, Б. Марьенко и др . – К.: Наук. думка, 1986. – 230 с.
 • Рекреационные мероприятия в программе укрепления здоровья трудящихся / С. П. Кузик // Качество трудового потенциала (Социально-экономический аспект). – Киев: Наук. думка, 1986. – С. 136–142.
 • Историко-культурные рекреационные ресурсы региона / С. Кузик // Социально-экономический потенциал региона / Отв. ред. М. И. Долишний. – Киев: Наук. думка, 1985. – С. 173–177.
 • Социально-экономический потенциал региона / С. П. Кузик, М. И. Долишний, Е. И. Бойко, И. М. Петрович и др. – К.: Наук. думка, 1985. – 218 с.
 • Карпатский рекреационный комплекс / С. П. Кузик, М. И. Долишний, М. С. Нудельман, К. К. Ткаченко и др. – К.: Наук. думка, 1984. – 148 с.
 • Рекреационная оценка лесного фонда / С. П. Кузик // Карпатский рекреационный комплекс / Отв. ред. М. И. Долишний. – Киев: Наук. Думка, 1984. – С. 33–40.
 • Взаимосвязь экономических и экологических проблем в регионе / С. Кузик, М. Долишний, В. Кравцив // Плановое хозяйство.– 1983. – № 12. – С. 84–88.
 • Львів–Моршин–Бубнище: Путівник по туристському маршруту = Львов – Моршин – Бубнище: Путеводитель по туристическому маршруту / С. Кузик, Б. Заблоцький. – Львів: Каменяр, 1982.– 32 с.: іл..
 • Производственно-территориальные комплексные формирования / С. П. Кузик, М. И. Долишний, К. К. Ткаченко, Р. М. Литвинович и др. – К.: Наук. думка, 1982. – 206 с.
 • Відпочинок у Карпатах: [Про розвиток курортної справи та туризму в зоні Карпат] / С. П. Кузик // Жовтень. – 1981.– № 4.– С. 100–102.
 • Туризм – перспективна галузь спеціалізації гірських районів Карпат / С. Кузик, Л. Ільєв, О. Березюк // Економіка радянської України. – 1978.– № 3.– С. 82–84.
 • Туризм і охорона Карпат / С. Кузик, О. Березюк // Рідна природа. – 1978.– № 4. – С. 34–35.

 

Біографія

Народився 23 травня 1946 р. в с. Княгиничі Рогатинського району Івано-Франківської області Навчався (1953-1964) у Княгиницькій початковій школі, в Рогатинській та Явченській СШ 1964-1969 рр. – у Львівському державному університеті імені Івана Франка на географічному факультеті.
Після закінчення географічного факультету в 1969 р., працював інженером-економістом у Львівському відділі Ради з вивчення продуктивних сил УРСР АН УРСР. З 1974 р. – старший інженер; з 1984 – молодий науковий співробітник Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР, з листопада 1987 р. – асистент, а з грудня 1990 р. –  доцент Львівського торговельно-економічного інституту. З 1992 року науково-викладацька діяльність пов’язана з Львівським університетом імені Івана Франка.
Опублікував приблизно 200  наукових і науково-популярних праць, у тому числі 8 монографій (деякі у співавторстві).

Дійсний член Українського Географічного Товариства та член Наукового Товариства ім. Шевченка. У 1990-х роках був Ученим секретарем відділу проблем профілактики захворювань і рекреації громадського “Інституту проблеми людини”. Член редакційної колегії збірників науково-практичних конференцій “Рогатинська земля: історія та сучасність” (1995, 2001); науковий редактор посібників, рекомендованих до друку Міністерством освіти України і виданих тернопільським видавництвом “Підручники і посібники” (1998) та львівським видавництвом “Світ” (2002, 2005). За час роботи у системі Академії наук України виконував декілька тем, пов’язаних із розвитком та розміщенням продуктивних сил Західного реґіону України. Був одним із відповідальних виконавців державних тем: “Розробка наукових основ раціонального використання соціально-економічного потенціалу рекреаційних зон Карпат” і “Розробка методів оцінки і оптимізації використання рекреаційного потенціалу Карпат” та ін.

Найважливіші наукові здобутки пов’язані з дослідженням соціально-економічних проблем розвитку туризму, оцінки туристичних ресурсів. Зокрема, розроблено й опубліковано методичну оцінку історико-культурних пізнавальних туристичних ресурсів, обґрунтовано варіанти перспектив розвитку туризму в Карпатських областях України, визначено закономірності розвитку туризму як галузі сфери послуг, а також проведено економіко-географічне вивчення зарубіжних країн; опубліковано посібники; запропоновано новий методологічний підхід до виділення суспільно-географічних макрореґіонів Європи.

На географічному факультеті викладав дисципліни: «Реґіональна економічна і соціальна географія», «Рекреаційна географія», «Географія міжнародного туризму», «Географія міжнародних відносин», «Основи маркетингу», «Основи менеджменту», «Транскордонне співробітництво», «Географія світового господарства».

Проекти

участь у виконанні державних тем

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!