Структурна і кліматична геоморфологія (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Гнатюк Р. М.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГрФ-31сдоцент Гнатюк Р. М.
ГрФ-32сдоцент Гнатюк Р. М.

Опис курсу

Запропонований вибірковий курс покликаний забезпечити необхідні теоретичні та практичні знання та компетенції, обов’язкові для розуміння особливостей формування рельєфу Землі, що створений під впливом геологічного субстрату та ландшафтно-кліматичної зональності. Основний акцент зроблено на вивченні тектонічно зумовленого макро- та мезорельєфу, а також на розгляді кліматичної зумовленості екзогенних геоморфологічних процесів і клімато-морфологічних зон.

Мета – ознайомити студентів-геоморфологів і палеогеографів з теоретико-методичними основами структурної та кліматичної геоморфології, методикою й методами регіональних морфоструктурних, морфо­тек­тонічних і структурно-геомор­фо­логічних досліджень.

Завдання:

1)  розкрити предмет і об’єкт структурної та кліматичної геоморфології, головні цілі та завдання структурно- і клімато-геоморфологічних досліджень;

2) висвітлити історію зародження й розвитку структурної та кліматичної геоморфології, сучасні клімато-геоморфологічні уявлення та проблеми;

3) ознайомити з теоретико-методичними основами структурно- і клімато-геомор­фоло­гічних досліджень;

4) представити основи методики регіональних морфоструктурних, морфотектонічних і структурно-геоморфологічних досліджень; розглянути основні методи тектонічного аналізу рельєфу;

5) розглянути вплив гірничих порід, геологічної структури та живої тектоніки на будову та формування рельєфу; вивчити основні складові тектогенного, структурно-денудаційного і літогенного рельє­фу суші;

6) розкрити особливості структурного рельєфу континентальних виступів, океанських улоговин і перехідних областей; з’ясувати загальні особливості будови та формування морфо­структури Землі;

7) розглянути вплив клімату та зв’язаних з ним компонентів ландшафту на розвиток рельєфотвірних процесів;

8) схарактеризувати сучасну клімато-морфологічну зональність рівнин суходолу та клі­ма­то-морфологічну зональність (поясність) гір;

9) виділити та схарактеризувати кліматично зумовлені різновиди (типи) й особливості рельєфу;

10) розкрити особливості розвитку рельєфу рівнин помірного поясу Євразії, зумовлені змінами ландшафтно-кліматичних умов протягом мезокайнозою;

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: 1) предмет і об’єкт структурної та кліматичної геоморфології, головні цілі та зав­дання структурно- і клімато-геоморфологічних досліджень; 2) основні поняття та проблеми сучасної структурної та кліматичної геоморфології; 3) типізацію й найменування форм текто­генного, структурно-дену­даційного та літогенного рельєфу; 4) еле­менти й особливості морфо­структури рівнинно-платформних і орогенних областей; 5) методику регіональних мор­фо­структурних, структурно-геоморфологічних і морфотектонічних дослід­жень; 6) в якій мірі зумовлені кліматом ті чи інші екзогенні геоморфологічні процеси та в чому виявляється ця зумовленість; 7) основні риси сучасної клі­мато-морфологічної зональності рівнин суходолу; особливості клімато-мор­фо­­логічної поясності гір; 8) кліматично зумовлені різновиди (типи) гір, ярково-балкових форм та річкових долин; 9) як змінювались ландшафтно-кліматичні умо­ви в об­ласті помірного кліматич­ного поясу Євразії протягом мезокай­нозою і як це впли­нуло на формування рельєфу та відобразилось у його будові;

вміти: 1) розпізнавати тектонічно зумовлені форми рельєфу текто­нічного та структурно-дену­даційного генезису; 2) будувати й аналізувати середньо- та великомасштабні морфо­структурні, мор­фо­тектонічні та структурно-геоморфологічні карти; 3) детально схарактери­зувати клімато-мор­фологічні пояси й зони гір і рівнин; 4) розрізняти кліматично зумовлені типи геоморфологічних ландшафтів і форм за їх морфологічними ознаками.

Рекомендована література

Основна

Допоміжна