Правове регулювання туристичної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Бек Ю. Б.ГРТ-21, ГРТ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРТ-21доцент Бек Ю. Б.
ГРТ-22доцент Бек Ю. Б.

Опис курсу

Мета курсу “Правове регулювання туристичної діяльності”: сформувати в студентів професійні знання й уміння щодо практичного застосування правових знань при забезпеченні туристичної діяльності. Тематика курсу послідовно знайомить з нормативно-правовим регулюванням туристичної діяльності, у т.ч. нормами міжнародних актів, особливостями правового регулювання окремих видів туристичної діяльності.

Навчальна програма курсу передбачає поглиблений розгляд практичних питань пов’язаних з процедурою державної реєстрації суб’єктів господарювання, підготовкою пакетів документів для отримання документів дозвільного характеру, розробкою проектів договорів, що опосередковують надання туристичних послуг.

Завдання: ознайомити майбутніх працівників туристичної індустрії з правовою термінологією, понятійним апаратом і забезпечити його засвоєння студентами; озброїти студентів системою знань у сфері теоретичних, методичних, практичних основ правового регулювання туристичної діяльності; засвоїти порядок державної реєстрації суб’єктів туристичної діяльності; вивчити підстави та порядок отримання документів дозвільного характеру необхідних для здійснення туристичної діяльності; оволодіти навиками складання проектів договорів, що опосередковують надання туристичних послуг.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат та особливості правового регулювання туристичної діяльності.

вміти: застосовувати на практиці норми туристичного законодавства; формувати пакети документів для державної реєстрації суб’єктів туристичної діяльності, а також для отримання документів дозвільного характеру; розробляти проекти договорів, що опосередковують надання туристичних послуг.

Рекомендована література

Базова:

 • А.І. Кубах, Т.А. Коляда, О.В. Харитонов.Правове регулювання туристської діяльності: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2010.-282с.
 • Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності [текст] : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. –272 с.
 • Правове регулювання туристської діяльності : Навчальний посібник (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0504 «Туризм»). / Т. А. Коляда. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 182 с.
 • Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: навч.- метод. посібник / М.Ващишин. – Л.: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 168 с.
 • 5. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / Під ред. В.К.Федорченка. – К.: 2002.
 • Матвієнко А.Т.Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм» / [Матвієнко А.Т., Приянчук І.В., Лесик М.А., Андрейцев В.В.] – К.: Науково-дослідний інститут туризму та курортів, 2006. – 212 с.
 • 7. Гнатюк М.Р. Закон України «Про туризм»: постатейний коментар / М.Р.Гнатюк – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – 197 с. 34.

Нормативно-правові акти:

 • Конституція України.
 • Цивільний кодекс України.
 • Господарський кодекс України.
 • Закон України «Про туризм» від 15 вересня 1995 року / Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №31. – Ст. 241.Закон України «Про правовий статус іноземців» від 4 лютого 1994 року / Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №23. – Ст.162.
 • Закон України «Про захист прав споживачів» від 15 грудня 1991 року / Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст.379.
 • Закон України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року / Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18. – Ст. 101.
 • Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.
 • Закон України «Про курорти» від 5 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради Українивід 15.12.2000 — 2000 р., № 50, стаття 435
 • Закон України «Про міжнародні договори» від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради Українивід 10.12.2004 — 2004 р., № 50, стаття 540
 • Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року // Голос Українивід 12.06.1991
 •  Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року // Відомості  Верховної Ради України, 1991 р.,  N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 90.
 • Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради України, 2008 p., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344; 2015 р., № 10, ст. 58.
 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов тур операторської діяльності» від 11 листопада 2015 року №991 // Урядовий кур’єр від 23.12.2015 року. – № 240.
 • Угода між ООН і Всесвітньою туристичною організацією, затверджена резолюцією ООН від 23.12.2003 року № 58/232
 • International Convention on the Travel Agency Contract. Uniform Law Review // UNIDROIT. – Rome, 1970. – P. 66-93.
 • Директива ЄС №90/314 від 13.06.1990 р.
 • Директива ЄС №93/13 від 21.04.1993 р.
 •  Директиви ЄС №94/47 від 26.10.1994 р.

Спеціальна наукова література:

 • Руденко Л.Д. Щодо відповідальності суб’єктів туристичної діяльності // Форум права. – 2011 .- №3. – С. 668 – 674.
 • Федорченко Н. Правові проблеми надання послуг з перевезення туроператорами // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №7. – С.85-88.
 • Шульга Р.Р. Проблемні питання відповідальності суб’єктів туристичної діяльності // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 2. – Том 2. – 2014.
 • Гудима М. До питання про розподіл відповідальності між туроператором і тур агентом // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №6. – С.49-52.
 • Серьогін О.Ю. Правове регулювання міжнародних туристичних відносин: автореф. дис…канд..юрид.наук: спец.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – К., 2012. – 21 с.
 • Федорченко Н.В. Цивільно-правові проблеми надання готельних послуг // Часопис Київського університету права. – 2010. – №4. – С.169-174.
 • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. проф. Коссака В.М. – К.: Істина, 2008.
 • Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. За ред. проф. Коссака В.М. – К.: Правова єдність, 2010.
 • Корасташивець Ю.Г. Визначення поняття «готель» та «аналогічні засоби розміщення» за законодавством України // Часопис Київського університету права. – 2012 – №3 – С.221-224.
 • Яворський Р.І. Генеза правового регулювання туристичних відносин // Університетські наукові записки. – 2012. – №4. – С.214 – 220.
 • Серьогін О. Ю. Роль та необхідність уніфікації матеріальних норм у правовому регулюванні міжнародних туристичних відносин в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наук. праць. Випуск 13 (частина ІІ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка ІМВ, 1999. – С. 86-95.
 • Серьогін О. Ю. Систематизація туристичного законодавства України як передумова інтеграції до ЄС // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – С. 563-567.
 • Серьогін О. Ю. Особливості публічно-правового регулювання міжнародних туристичних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 22 (Частина ІІ). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка ІМВ. – 2000. – С. 123-136.
 • Серьогін О. Ю. Дослідження конвенції УНІДРУА про договір надання туристичних послуг на предмет застосування в умовах української правової дійсності // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 10 (частина І). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 1999. – С. 57-61.
 • Новосельська І. Теоретико-правові питання імплементації конвенцій Міжнародної організації праці у сфері туризму. // Ірина Новосельська / Підприємництво, господарство і право. – № 12. – 2011. С.84-85.
 • Пацурія Н.Б. Об’єкти страхових правовідносин у сфері господарювання / Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 р.). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 468 с.
 • Гостюк В.І. Проблеми правового регулювання безпеки туризму // Європейські перспективи. – 2014. – №6. – С.162 – 167
 • Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Навчальний посібник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. – 300с.
 • 19. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник. М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с.
 • Гудима М.М. Право туриста на інформацію: недоліки законодавчого регламентування / Марія Гудима / Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України [ текст ] : Збірник наукових статей. Випуск 28. – Івано- Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 274 с., С. 100-107.

 Судова практика:

 • Витяг з судової практики Верховного суду України з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009-2012рр.) від 01.02.2013 року, підготовленим
  суддею Верховного Суду УкраїниТ.Є.Жайворонокі головним консультантом управління вивчення та аналізу судової практики С.В.Павловською. – Інтернет ресурс – www.rada.gov.ua/
 • Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України, за II півріччя 2013 р. від 01.02.2014 року – Інтернет ресурс – www.rada.gov.ua/
 • Рішення суду ЄС у справі Ерік Ділленкофер та інші проти Німеччини.

 

Матеріали

Розподіл завдань на практичні роботи з курсу «Правове регулювання туристичної діяльності»

Плани практичних занять з курсу «Правове регулювання туристичної діяльності»:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму