Позакласна робота з географії (014 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Матвіїв В. П.ГрОМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрОМ-21сдоцент Матвіїв В. П.

Опис курсу

Результати творчих пошуків учителів географії допомогли накопичити багатий досвід з позакласної роботи. Вивчення учнями географії поза рамками навчального плану і вимог шкільної програми відрізняється, перш за все, від уроку, як основної форми організації процесу навчання з географії та головного елемента класно-урочної системи. Позакласна робота будується в порівнянні з уроками на іншому географічному матеріалі, проводиться в інших організаційних формах і більшою мірою ґрунтується на самостійності учнів і проводиться у позакласний час.

Мета позакласної роботи – забезпечення всебічного та гармонійного розвитку школярів. Ця вимога відповідає основній ідеї виховання – виховати людину, яка гармонійно поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість.

Освітні та виховні завдання позакласної роботи з географії визначаються загальними цілями і завданнями навчання з предмета. Найважливішим завданням позакласної роботи з географії є ​​формування в учнів рис особистості: взаємодопомоги, дружби, вміння працювати в колективі та ін.

Одне із завдань позакласної роботи з географії полягає в збагаченні школярів новими, цікавими фактами, поняттями, що відображають різні сторони життя природи і суспільства.

Найважливішим завданням позакласної роботи з учнями по предмету є посилення їхнього інтересу до географічної науки. Розвиток пізнавального інтересу до географії на основі позакласної роботи забезпечується залученням засобів цікавості, знайомством з найважливішими досягненнями науки, екскурсіями в природу та на виробництво.

Позакласна робота з географії тісно взаємопов’язана з уроками. Як показали дослідження педагогів, інтерес до навчальної діяльності розвиває у школярів пізнавальні інтереси, які характеризуються прагненням учнів до глибокого пізнання нового в даному предметі, бажання не залишатися на поверхні явищ.

У взаємозв’язку навчальної та позакласної роботи провідне місце належить навчальній діяльності. Позакласна робота з географії пов’язана з діяльністю в певному колективі. Спільна робота, пізнання цінності власної праці і праці своїх товаришів виховує в учнів такі якості, як дисциплінованість, товариство, взаємодопомога. Тому значення позакласної роботи зводиться не тільки до розширення кругозору школярів і поглибленню знань з предмета, підготовки їх до майбутньої професійної діяльності, але і відіграє велику роль у становленні таких особистісних якостей, як самостійність, цілеспрямованість, вміння організувати свою діяльність.

Значення позакласної роботи у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи безперервно зростає, так як вона сприяє широкому застосуванню теоретичних знань в житті, на практиктиці; формує професійні інтереси учнів. Реалізація поглибленого підходу до вивчення науки через різноманітні форми позакласної роботи дозволить розвинути творчі здібності учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, виробити стійкий інтерес до поповнення знаннями, прагнення працювати, навчити учнів самостійно користуватися різними джерелами географічної інформації.

Позакласна робота багато в чому визначається особливостями змісту програми з цього предмета. У змісті позакласної роботи можна виділити два основних напрями:

1) поглиблення основних питань змісту шкільного курсу, що викликають великий інтерес у школярів та мають велике освітньо-виховне значення;

2) формування умінь і навичок дослідницького характеру при проведенні практичних робіт на місцевості, при роботі з різними джерелами інформації в класі, при використанні приладів, а також ПК.

Слід зазначити, що і в тому і в іншому напрямку широко використовується краєзнавчий матеріал, розвиваються вміння школярів самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці.

Особливістю позакласної роботи з географії є ​​здійснення міжпредметних зв’язків з різними дисциплінами: біологієюісторією, фізикою, хімією, літературою та ін. Реалізація міжпредметних зв’язків у позакласній роботі приводить до інтеграції і цілісності, комплексності в змісті й організаційних формах, що дозволяють висловити загальне в цілях всебічного розвитку особистості. Інтеграція форм і засобів у позакласній роботі дозволяє формувати в учнів узагальнені світоглядні ідеї. Крім того, реалізація міжпредметних зв’язків дозволяє більш успішно вирішувати завдання формування загальнонавчальних умінь, озброювати школярів знанням способів дій, а це значно підвищує їх самостійність.

Частка самостійної роботи учнів на позакласних заняттях повинна бути значною, але, щоб не перетворити позакласну роботу в подобу і продовження уроків, треба дбати про різноманітність форм і методів організації цих занять.

Рекомендована література

Основна:

 • Артемчук Г.І. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. посіб. для студ. та викл. ВНЗ, Київ. держ. лінгв. ун-т. / Г.І. Артемчик, В.М. Курило, М.П. Кочерган . – К.: Форум, 2000. – 270 с.
 • Aндрейчук Ю. М., Ямелинець Т. С. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі : навч. посіб. – Львів. 2015. – 284 с.
 • Бєскова Н. Краєзнавство: [програма профільного навчання] / Н. Бєскова // Географія таоснови економіки в школі. – 2004. – №5. – С.7-14.
 • Влах М. Р. Історія географії : навч. посібник / М. Р. Влах. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка,2014. — 336 с.
 • Гончаренко С. У. Методика як наука «Шлях освіти» – 2000, №1, № 2 – С. 5-22., С. 2-6.
 • Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту : місце і простір : монографія у 2-х т. / М. Д. Гродзинський. — К. : Вид.-поліграф. центр «Київський ун-т», 2005.
 • Козак Б.І. Використання краєзнавчого принципу у формуванні основних компетентностей учнів / Б.І. Козак // Географія. – 2008. – №4. – С.5- 8.
 • Кобернік С.Г, Коваленко P.P. Скуратович О.Я. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах: посіб. для вчителя. – К .: Навчальна книга, 2005. – 319 с.
 • Крачило М. Основні форми туристсько-краєзнавчої роботи / М. Крачило // Географія. Практичні заняття. – К., 2006. – С.22- 24.
 • Мороз С. А. Методологія географічної науки: навч. посібник / С. А. Мороз, В. І. Онопрієнко, С. Ю. Бортник. — К. : Заповіт, 1997. — 333 с.
 • Науменко Р. Краєзнавство й туризм у позашкільних закладах: сторінки історії / Р. Науменко // Рідна школа. – 2004. – №1. – С.58-60.
 • Олійник Я. Географічна наука в Україні : становлення і розвиток / Я. Олійник. — К. : Ніка-Центр, 2007. — 148 с.
 • Олійник Я. Б. Загальне землезнавство : підручник / Я. Б. Олійник, Р. П. Федорищак,П. Г. Шищенко. — К. : Знання-Прес, 2008. — 342 с.
 • Сорока М. Дискусії та дебати як інтерактивні технології навчання // Географія та основи економіки в школі, 2010. – № 3. – С. 5 – 12.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посібник / О. Г. Топчієв. — Одеса :Астропринт, 2009. — 544 с.
 • Топузов О.М., Самойленко В.М., Булава Л.М., Вішнікіна Л.П. Методика навчання географії: навчальна програма. -К .: ПТЗО, 2009. – 36 с.
 • Топузов О.М., Самойленко В.М., Вішнікіна Л.П. Загальна методика навчання географії: підручник. – К.: Картографія, 2012. – 512 с.
 • Шаблій О. Суспільна географія : у 2-х кн. / О. Шаблій. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — Кн. 1. — 814 с.; Кн. 2. — 706 с.
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: навч. посібник / О. І. Шаблій. —Львів : Вид. центр ім. І. Франка, 2003. — 444 с.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 744 с.
 • Штойко П. І. Концепції природознавства : навч. посібник / П. І. Штойко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 456 с.
  Допоміжна:
 • Бейдик О. О. Географія : короткий тлумачний словник / О. О. Бейдик. — К.: Либідь,2001. — 192 с.
 • Білецький М. І. Соціальна географія: навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда,Л. І. Котик. — [2-ге вид., доп]. — Львів : Простір-М, 2015. — 468 с.
 • Білецький М. І. Соціальна географія : словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 164 c.
 • Блій де Г. Географія : світи, регіони, концепти / Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій ; [пер. зангл. ; передмова та розділ «Україна» О. І. Шаблія]. — К. : Либідь, 2004. — 740 с.
 • Буряк В. Самостійна робота учнів з книгою при краєзнавчому дослідженні / В. Буряк //Історія Криворіжжя: сучасний погляд: зб. статей. – Кривий Ріг, 2001. – С.91-94.
 • Влах М. Р. Географія населення : словник-довідник / М. Р. Влах. — Львів : Вид. центрЛНУ ім. І. Франка, 2005. — 241 с.
 • Географічна наука в Національній академії наук України / [за ред. Л. Г. Руденка]. — К.,2009. — 240 с.
 • Голиков А. П. Вступ до економічної і соціальної географії: навч. посібник / А. П. Голиков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. — К. : Либідь, 1997. — 316 с.
 • Голубець М. А. Екосистемологія / М. А. Голубець. — Львів : Поллі, 2000. — 256 с.
 • Голубець М. А. Середовищезнавство (іевайронментологія) / М. А. Голубець. — Львів :Манускрипт, 2010. — 176 с.
 • Гродзинський М. Д. Стійкість геосистем до антропоген-ного навантаження. — К.: Лікей,1995. — 233 с.
 • Жупанський Я. І. Історія географії в Україні : посібник / Я. І. Жупанський. — Львів :Світ, 1997. — 262 с.
 • Землезнавство : підручник для студ. вузів / [за ред. П. Г. Шищенко]. — К. : Либідь, 2000. — 464 с.
 • Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 330 с.
 • Книш М. М. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія) : навч. посібник / М. М. Книш, О. І. Мамчур. —Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 368 с.
 • Ковальов А. П. Географічний ландшафт : науковий, естетичний і феноменологічний аспекти / А. П. Ковальов. — Х. : Екограф, 2005. — 388 с.
 • Ковальчук І. Прикладна гідроекологія : навч. посібник / І. Ковальчук, Я. Каганов,Р. Сливка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. — 228 с.
 • Корнєєв В.П., Герасимчук В.М. Географія материків і океанів 7 клас (методика, система технологія). Методичний банк. Внесок 4 // Географія, 2004. – № 17 (21). – С . 2-5.
 • Кузик С. П. Географія туризму : навч. посібник / С. П. Кузик. – К.: Знання, 2011. – 271 с.
 • Кукурудза С. І. Атрибути й парадигми сучасної біогеографії / С. І. Кукурудза // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. — Вип. 35. — 2008. — С. 202—211.
 • Кукурудза С. І. Біогеографія : підручник / С. І. Кукурудза. — Львів : Вид. центр ЛНУім. І. Франка, 2006. — 504 с.
 • Любіцева О. О. Географія релігій: навч. посібник / О. О. Любіцева, С. В. Павлов,К. В. Мезенцев. — К. : АртЕк, 1998. — 504 с.
 • Мельник А. Розвиток ландшафтознавчих ідей і ландшафтознавства в Україні /А. Мельник // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. — Вип. 31. — 2004. — С. 19—23.
 • Мельник А. В Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу / А. В. Мельник. — Вид. 2-ге. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. — 229 с.
 • Міхелі С. В. Основи ландшафтознавства / С. В. Міхелі. — К. ; Кам’янецьПодільський :Абетка-Нова, 2002. — 184 с.
 • Новітня українська суспільна географія : хрестоматія / [упоряд. та автор бібліогр. статейпроф. О. Шаблій]. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — 1008 с.
 • Олійник Я. Б. Вступ до соціальної географії : навч. посібник / Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. — К. : Знання, 2000. — 204 с.
 • Петлін В. М. Екологічні механізми організації природних територіальних систем /В. М. Петлін. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 304 с.
 • Петлін В. М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих досліджень / В. М. Петлін. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. — 400 с.
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. у двох част. / С. П. Позняк. —Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — Ч. 1. — 270 с.; Ч. 2. — 286 с.
 • Практична педагогіка. 99 схем і таблиць / автори-уклад. Н.П. Наволокова, В.М.Андрєєва. -X.: Основа, 2008. – 117 с.
 • Ровенчак І. І. Географія культури : проблеми теорії, методології та методики дослідження :монографія / І. І. Ровенчак. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 240 с.
 • Рудницький С. Нинішня географія / С. Рудницький // Академік Степан Рудницький / [заред. проф. О. Шаблія]. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — С. 59—106.
 • Рудько Г. І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення /Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. — Чернівці : Маклаут, 2008. — 320 с.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: навч. посібник / О. Г. Топчієв. — Одеса :Астропринт, 2001. — 560 с.
 • Українська географія : сучасні виклики : зб наук. праць у 3-х т. — К. : Прінт-Сервіс,2016. — Т. 1. — 235 с.
 • Ходос М. Методичні засади краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі (на прикладі інтегрованого краєзнавчого курсу) / Микола Ходос // Історія в школі. – 2004. – №4. – С. 10-12.
 • Хроленок Н.М. Програма роботи гуртка «Краєзнавець»: для учнів 6-8 класів / Н.М.Хроленок // Географія. – 2009. – №11-12. – С.61-64.
 • Швець М. Краєзнавство й туризм у системі навчально-виховної роботи / Микола Швець // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – №28. – С.3-15.
 • Шевчук Л. Т. Основи медичної географії : текст лекцій / Л. Т. Шевчук. — Львів : Світ,1997.
  Електронні інформаційні:
 • Geography Wiki [Electronic resource]. — Mode of access : http://geographyexpert.wikia.com.
 • Інститут нелінійної географії. — Режим доступу : http://sacredgeography.info.
 • Київський відділ Українського географічного товариства [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.geokyiv.org.
 • Національна академія наук України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx.
 • Geography Wiki [Electronic resource]. — Mode of access : http://geographyexpert.wikia.com.
 • International Festival of Geography [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.fig.saintdie-des-vosges.fr.
 • International Geographical Union [Electronic resource]. — Mode of access : http://igu- online.org.
 • Journal of Geographical Systems [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.scirp.org/journal/jgis.
 • National Geographic Society [Electronic resource]. — Mode of access : http://www.nationalgeographic.com.
 • Pidwirny M. Fundamentals of Physical Geography / M. Pidwirny [Electronic resource]. — Mode of access : http://www. physicalgeography.net/fundamentals/contents.html.
 • Позаурочна та позакласна робота з географії [Електронний ресурс]. — Mode of access : https://collectedpapers.com.ua/problems_teaching_geography_schools/11-4- pozaurochna-ta-pozaklasna-robota-z-geografiyi
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/і 3 92- 2011 -%D0%BE