Організація транспортного обслуговування туристів

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Бордун О. Ю.ГРТ-11с, ГРТ-12с, ГРТ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРТ-11сдоцент Бордун О. Ю.
ГРТ-12сдоцент Бордун О. Ю.
ГРТ-13сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Транспортне обслуговування є складовою частиною сучасної індустрії туризму. Завдання курсу “Організація транспортного обслуговування” полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основними характеристиками та проблемами транспорту, познайомити з міжнародними та вітчизняними нормами і правилами у сфері транспортного забезпечення.

Курс створює передумови для дальшого поглибленого вивчення профілюючих спецкурсів. Програма передбачає вивчення низки актуальних і досить різноманітних за характером тем, які пізніше вивчатимуться поглиблено і ґрунтовно у різних спецкурсах.

Обсяг спецкурсу великий: 120 год всього, з них 64 аудиторних (32 лекцій, 32 практично-семінарських занять. Форма контролю – залік. Для заочної форми навчання 120 год всього, з них 24 аудиторних і 96 самостійних.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • Основні поняття та види транспорту в світі;
 • Основні правові засади надання різних видів транспортних послуг (згідно Закону про транспорт України та Асоціації України з ЄС);
 • Основні сторони надання послуг (Замовник та Транспортне підприємство);
 • Форс-мажорні випадки на транспорті;
 • Відповідальність сторін у випадку транспортних інцидентів;
 • Екологічні небезпеки транспорту світового масштабу (стійкий розвиток планети;
 • Екологічні небезпеки транспорту українського масштабу;
 • Регіональні екологічні небезпеки транспорту;
 • Методи подолання екологічних проблем на транспорті;
 • Перші винахідники різних транспортних засобів;
 • Розвиток туристичних видів транспорту у світі;
 • Розвиток туристичних видів транспорту в Україні;
 • Розвиток туристичного транспорту в регіоні проживання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

вміти:

 • Працювати в команді;
 • Організовувати транспорт для туристів;
 • Приймати швидкі рішення при форс-мажорних обставинах;
 • Дотримуватись техніки безпеки на транспорті.

До методів навчання студентів при вивченні курсу належать: словесні (лекції, пояснення, розповіді, бесіди, дискусії, ворк-шопи), наочні методи (ілюстрацій, презентацій), практичні (практичні роботи, семінари, індивідуальні завдання, екскурсії).

До методів оцінювання відносимо модульні контрольні та залік.

 

Рекомендована література

 • Закон України «Про транспорт»: за станом на 1994 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/page
 • Бордун О. Ю. Вплив комунікаційної інфраструктури на навколишнє середовище. Вісник Львівського у-ту. Серія географічна. 2000. Вип. 26. С. 233–237
 • Бордун О. Ю. Проблеми захисту грунтового покриву у процесі будівництва та експлуатації міжнародної автостради Львів – Краковець. Вісник Львівського у-ту. Серія географічна. 1999. Вип. 25. С.86–89.
 • Бордун О. Ю. Проблеми захисту грунтового покриву у процесі будівництва та експлуатації міжнародної автостради Львів – Краковець. Вісник Львівського у-ту. Серія географічна. 1999. Вип. 25. С.86–89.
 • Бордун О.Ю. Транспортна інфраструктура західноукраїнського прикордоння: економіко-географічне дослідження: Автореф. дисертації кандидата географічних наук: 11.00.02. – Львів, 2003. – 19 с
 • Бордун О., Забарило А. Становлення географії транспортної інфраструктури як наукового напряму. Вісник Львівського у-ту. Серія географічна. 2004. Вип. 30. С. 28–31.
 • Бордун О. Ю. Стан та перспективи транспортного забезпечення туристичної індустрії Львівської області. Вісник Тернопільського ун-ту. Серія географія. 2011. Вип. 30. С. 147–152.
 • Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація прикордонної транспортної інфраструктури в контексті розвитку туризму з країнами сусідами Західноукраїнського регіону. Географія та туризм / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2010. Вип. 16. С. 11–14.
 • Бордун О. Ю. Транспортні подорожі вузькоколійкою – перспективний напрям туризму в Україні. Вісник Донецького ін-ту соціальної освіти. Серія географія. 2011. Вип. 7. С. 14–17.
 • Бордун О. Ю. Забезпеченість Яворівського туристичного субрегіону транспортною інфраструктурою. Вісник Львівського ун-ту. Сер. міжнар. відн. Вип. 29. С. 28–35.
 • Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація транспортно-туристичного комплексу Львівської області у контексті євроінтеграції. Вісник Львівського ін-ту економіки та туризму. Сер. Економічні науки. 2012. Вип. 7. С. 271–277.
 • Бордун О. Ю. Аналіз міжнародних туристичних потоків України. Вісник Львівського ун-ту. Сер. географічна. 2013. Вип. 43.Ч. 2. С. 137–147.
 • Бордун О. Ю., Ховалко А. Б. Забезпечення рекреаційною та транспортною інфраструктурою карстових печер Поділля. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ: Альтерпрес, 2012. Вип. 19. С. 87–94
 • Бордун О. Ю. Мандруймо вузькоколійкою. Краєзнавство. Географія. Туризм. Київ. 2013. № 4 (777). С. 12–15.
 • Бордун О. Ю., Гамкало М. З. Розвиток водного туризму в західному регіоні України Географія: Наук. Вісник Чернівецького університету./ н… кол.: В.П. Руденко (від.ред) та н..– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип..519-520, С.39-42
 • Бордун О. Ю., Гамкало М. З. Водний туризм – перспективний напрямок туризму Придністер’я. Туристичні ресурси як чинник розвитку території Дністровського каньйону : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль : Вид. центр Тернопільського університету ім. В. Гнатюка, 2012. С. 179–184
 • Бордун О. Ю., Кизима В. Л. Сучасний стан та перспективи забезпечення перевезень туристів Львівської області повітряним транспортом. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2018. Вип. 45. C. 290–297
 • Використання туристично-ресурсного потенціалу з повітроплавання у Львівській області Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. – Львів – 2019,  С.45-48
 • Зима А.Г. Особенности и развитие транспорта в туризме: препринт / А.Г. Зима, И.И. Лисицына. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2010. – 312 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус