Організація транспортного обслуговування туристів (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Бордун О. Ю.ГРТ-11с, ГРТ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРТ-11сдоцент Бордун О. Ю.
ГРТ-12сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «_Організація транспортного обслуговування туристів» є ознайомлення студентів із завданнями туристичного підприємства при наданні транспортного обслуговування та формування відповідних компетентностей:
СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, що формують науковий базис туризму та рекреації.
СК2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження у сфері туризму та рекреації.
СК3. Здатність до управління туристичним процесом у публічному секторі, в туристичній дестинації, туристичному підприємстві на різних ієрархічних рівнях.
СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду.
СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, аналізувати та управляти туристичною інформацією.

Рекомендована література

  1. Закон України «Про транспорт»: за станом на 1994 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80/page
  2. Бордун О.Ю. Транспортна інфраструктура західноукраїнського
    прикордоння: економіко-географічне дослідження: Автореф. дисертації кандидата географічних наук: 11.00.02. – Львів, 2003. – 19 с
  3. Бордун О. Ю. Стан та перспективи транспортного забезпечення туристичної індустрії Львівської області. Вісник Тернопільського ун-ту. Серія географія. 2011. Вип. 30. С. 147–152.
  4. Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація прикордонної транспортної інфраструктури в контексті розвитку туризму з країнами сусідами Західноукраїнського регіону. Географія та туризм / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2010. Вип. 16. С. 11–14.
  5. Бордун О. Ю. Транспортні подорожі вузькоколійкою –перспективний напрям туризму в Україні. Вісник Донецького ін-ту соціальної освіти. Серія географія. 2011. Вип. 7. С. 14–17.
  6. Бордун О. Ю. Забезпеченість Яворівського туристичного субрегіону транспортною інфраструктурою. Вісник Львівського ун-ту. Сер. міжнар. відн. 2012. Вип. 29. С. 28–35.
  7. Бордун О. Ю., Котик Л. І. Трансформація транспортно-туристичного комплексу Львівської області у контексті євроінтеграції. Вісник Львівського ін-ту економіки та туризму. Сер. Економічні науки. 2012. Вип. 7. С. 271–277.
  8. Зима А.Г. Особенности и развитие транспорта в туризме: препринт /А.Г. Зима, И.И. Лисицына. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2010. – 312 с.

Силабус: Організація транспортного обслуговування туристів. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус