Океанологія (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Яворський Б. І.ГРО-31с, ГРО-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГРО-31сдоцент Яворський Б. І.
ГРО-32сдоцент Яворський Б. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Океанологія» є ознайомлення студентів на основі опрацювання літературних джерел та інтернет-ресурсів із завданнями  визначення ролі Світового океану в географічній оболонці Землі, впливу на глобальне функціонування.

Це здійснюється на основі вивчення різних властивостей Світового океану та взаємозвязку процесів, що в ньому відбуваються. Підлягають осмисленню фізико-хімічні процеси, які формують фізико-хімічні властивості його вод, що в свою чергу формують тваринний і рослинний світ, донні відклади і корисні копалини океану вцілому та окремих його складових. Одночасно складна природна система Світового океану має  історію формування та геологічну будову дна,, взаємодію між океаном та атмосферою та їх довгоперіодичну динаміку, хімічний обмін океану з материками, формування біоти та її екологічні взаємодії, досліджуються місцеві процеси, які проходять за рахунок обміну енергії та речовини між різними частинами океану в системі прямих і зворотних зв’язків. Приділяється увага використанню ресурсів Світового океану, екологічні наслідки спричинені цією діяльністю, їх моніторинг та правове регулювання.

 Цілі.  

 • Вивчати складні физичні, хімічні, біологічні, геологічні та інші процеси в їх історичному розвитку та господарське освоєння акваторії океану. В першу чергу розвиток географічних досліджень океану і  його морів, їх положення, обриси берегів, течій, глубин, особливо на морських шляхах.
 • Освоїти механізми формування течій, хвиль, температурного і сольового режиму вод та інших фізичних процесів в океане, що складають основу фізики океану.
 • Ознайомитися з досягненнями у вивченні хімічних властивостей води і хімічних процессов в Світовому океані, що складають основу химії океану.
 •  Дослідити основи океанографії – науки, що вивчає фізичні і хімічні властивості зональних водних мас в їх взаимодії з атмосферою, материками та дном.
 • Освоїти досягнення науки про живі организми в океанах и морях в залежності від фізико-хімічних властивостей їх вод, що є об’єктом вивчення біології океану.
 • Ознайомитися з дослідженням океанічного дна, походженням донних відкладів, вливом течій і хвиль на формування берегів, що вивчає науковий напрям геологія океану.

Завдання

 • Зрозуміти сутність складної системи, якою є океан, історією формування наукових знань про океан, систему наукових дисциплін, що його вивчають.
 • Зрозуміти закономірності взаємодії океану і суші, тектонічні закономірності організації дна Світового океану та формування відкладів.
 • Вивчити закономірності взаємодії атмосфери і поверхневих вод з циркуляцією поверхневих і глибинних вод та їх вплив на закономірності диференціації водних мас.
 • Вивчити особливості природи окремих складових Світового океану (Тихого, Атлантичного, Індійського і Північно-Льодовитого океанів), їх фізико-географічної характеристики та зробити оцінку його ресурсної бази.
 • Здійснити характеристику та аналіз розподілу біотичних ресурсів в Світовому океані та його складових.
 • Обгрунтувати ресурсну базу Світового океану, як резерв для майбутнього людства.
 • Освоїти екологічні проблеми в Світовому океані спричинені сучасною господарською діяльністю людства та шляхи їх подолання, через правове регулювання та співробітництво.

Результати навчання:

знати: географічний мінімум з характеристики берегової лінії та океанічного дна, типи берегів, основні закономірності формування природи Світового океану, як складової географічної оболонки, складну систему його взаємозв’язків в системі «океан-суша», «океан – атмосфера», районування Світового океану.

вміти: аналізувати характеристики вод та дна Світового океану, їх поширення і взаємозв’язки, визначати ресурсну базу його складових, екологічні проблеми та заходи по їх вирішенню, включно з правовим регулюванням згідно міжнародного права. Освоїти роботу з картографічними матеріалами, інформаційними ресурсами, що є основою фактологічних даних стану водних мас Світового океану, способів їх опрацювання і представлення результатів аналізу.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Рекомендована література

Допоміжна

 

Інформаційні ресурси