Навчальна ознайомча практика (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2180ГРГ-11сБілоус С. В.
ГРГ-12сБілоус С. В.
ГРГ-13сБілоус С. В.

Опис курсу

Навчальна ознайомча практика передбачає як організацію низки екскурсій по закладах готельно-ресторанного господарства, так і ознайомлення із тенденціями розвитку готельно-ресторанної сфери. Зокрема, ознайомча практика дає змогу студентам вивчити види та напрями діяльності готельно-ресторанних підприємств, ознайомитись з особливостями їх діяльності, внутрішнім та зовнішнім середовищем готельно-ресторанних підприємств, дослідити ряд закладів готельно-ресторанного господарства регіону та ін.

Метою навчальної ознайомчої практики є: – вивчити польові і камеральні методи дослідження об’єктів готельноресторанного господарства різного типу; – ознайомити студентів з особливостями та методами їх діяльності; – ознайомлення із виробничою матеріально-технічною та організаційнофункціональною структурою управління готельно-ресторанними підприємствами, вивчення їх рекламно-інформаційного забезпечення і комунікацій; – загальним сучасним станом готельно-ресторанного господарства та ринку послуг у регіоні дослідження. – 2.2.

Основні завдання навчальної ознайомчої практики – ознайомлення студентів з практичною стороною готельно-ресторанного господарства, засвоєння практичних умінь і навичок у даному бізнесі; організації та технології діяльності готельних та ресторанних підприємств; ознайомитись з історією розвитку готельно-ресторанного господарства у регіоні; ознайомлення із системою роботи готельних та ресторанних комплексів; закріплення, поглиблення теоретичних знань, набутих у ході аудиторного та самостійного вивчення базових дисциплін, застосування здобутих знань та умінь на практиці; дослідження на основі структурно-функціонального підходу структури і основних функцій структурних підрозділів, відділів готелів та ресторанів; ознайомлення з формами і методами діяльності основних відділів і посадових обов’язків персоналу досліджуваних підприємств; перейняття передового досвіду управлінських та виробничих процесів у бізнесі; формування навичок складання звітної документації з практики: зібрання фактичного матеріалу, його узагальнення, набуття навичок аналітично-конструктивного опрацювання та самостійного дослідження.

У результаті проходження практики студенти повинні

знати: програму практики та індивідуальне завдання; графік проходження практики; організацію, особливості управління, технології функціонування підприємств готельноресторанного комплексу в Україні (по місцю проходження навчальної практики); навички організації спілкування в професійному колективі; проблеми функціонування локального ринку (по місцю проходження у зв’язку з карантином ) та національного ринку послуг гостинності; здатність застосовувати на практиці методи складення наукових звітів, оглядів, пояснювальних записок.; внутрішні вимоги підприємств готельно-ресторанного господарства та посадові обов’язки.

вміти: аналізувати особливості функціонування об’єктів готельно-ресторанного господарства згідно їхнього розташування, взаємодії з іншими об’єктами; виявляти конкурентів на ринку; обрати ефективні методи отримання необхідної інформації, користування довідковою літературою, технологічною і статистичною інформацією; підбирати, аналізувати, систематизувати нормативно-правові, інформаційні, звітові і статистичні матеріали, проводити польові і камеральні дослідження об’єктів готельно-ресторанного господарства.

Рекомендована література

Базова:

 • Агафонова Л. Г., Агафонова О. С. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник – К.: Знання України, 2002. – 35
 • Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001.
 • Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 280 с.
 • Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: Навчальний посібник. – К.: Фірма “ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 382 с.
 • Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – К.: ВИРА-Р; “Альтерпрес”, 2004. – 208 с.
 • Зубар Н.М., Григорак М.Ю. Логістика в ресторанному господарстві: Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.
 • Кабушкин Н. И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник. – Минск: Новое знание, 2003. – 368 с.
 • Карпенко В.Д., Рогова А.Л., Шкарупа В.Г., Положишнікова О.І., Пилипей М.І. Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування: Навчальний посібник. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2003. – 248 с.
 • Ковешніков В.С. Використання закордонного досвіду організації громадського харчування: Навчальний посібник. -К.: КТЕІ, 1991.
 • Кононихин С. В. Организация гостиничного и ресторанного хозяйства: Учебное пособие – Донецк: ДИТБ, 2004. -344 с.
 • Кузнецова Н. М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навчальний посібник – К.: Ін-т туризму ФП України, 1997. – 176 с.
 • Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Мальська М.П., ПандякІ.Г. Готельний бізнес: теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с. 15. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2003. – 295 с.Допоміжна
 • Завадинська О.Ю., Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства за кордоном: Навчальний посібник. / О.Ю. Завадинська, Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2004. – 365 с.
 • Кучер Л.С.Технология приготовления коктейлей и напитков: Профессиональное образование / Учеб.пос. – М.: 2005. – 352 с.
 • Литвиненко Т.Є. Організація виробництва у громадському харчуванні: Опорний конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2002. – 235 с.
 • Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. Навчальний посібник Л.І. Нечанюк, Н.О. Телеш. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
 • Малюк Л.П. Сервісологія та сервісна діяльність: Навчальний посібник / Л.П. Малюк, О.М. Варапаєв, А.В. Ціолковська. – Х.: ХДУХТ, 2009. – 211 с.
 •  Менеджмент ресторанного господарства: Навчальний посібник / За ред. Г.Т. П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2008. – 374 с.
 • Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 344 с.
 • П’ятницъка Г.Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація: Монографія. – К.: КНТЕУ, 2007. – 465 с.
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. П’ятницької. – 2-ге вид. перероб. і допов. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.
 • Організація туризму: Підручник / І.М. Писаревський, С.О.Погасій, М.М. Поколодна та ін.; За ред І.М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с.
 • Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
 • П’ятницъка Г.Т., П’ятницъка Н.О. Менеджмент громадського харчування: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2001. – 654 с.
 • Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах: 3б. наук. праць. – К.: КНТЕУ, 2003. – 303 с.
 • Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. – Львів: Афіша. 2005. – 336 с.
 • Сватюк О.Р. Організаційні форми управління громадським харчуванням у системі споживчої кооперації України // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник ДУ “Львівська політехніка”. -2000. – № 384. – С. 309-314.
 • Школа І. М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.
 • Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 506 с. 18. Dominik P. Zasady i organizacja ywienia w turystyce. -Warszawa: Almamer, 2011. – 188