Науковий семінар 1 курс аспірантури

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116доцент Колтун О. В.

Опис курсу

Предметом вивчення  є найважливіші питання, які стосуються пошуку даних з теми дослідження та їхнього опрацювання, оформлення у бібліографії.

Мета курсу – встановити сучасні особливості наукових досліджень та пошуку формації у науках про Землю, насамперед, у геоморфології та палеогеографії, а також сприяти формуванню у аспірантів/-ок академічної доброчесності.

Завдання: з’ясувати головні риси академічної доброчесності; систематизувати знання про цитування та цитованість, їхню відповідність вимогам у різних країнах і виданнях; навчитися застосовувати теоретичні знання про оформлення літературних та фондових джерел на практиці (у наукових статті).

Після завершення цього курсу аспірант/-ка

знатиме: шляхи пошуку та можливості доступу до найновішої наукової інформації; вимоги топових закордонних видань до аналізу попередніх досліджень з розглядуваної тематики і загалом політики доброчесності у використанні чужих матеріалів; вимоги до оформлення списку використаних джерел в українських та закордонних виданнях;

вмітиме: аналізувати літературні та фондові джерела, результати досліджень та стаціонарних й напівстаціонар них спостережень; цитувати джерела у різних стилях; відрізняти доброчесне використання інформації від недоброчесного.

Рекомендована література

 • ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація).– З внесеними поправками 2017 р.
 • Мороз С. А. Методологія географічної науки : навч. посібник / С. А. Мороз, В. І. Онопрієнко, С. Ю. Бортник. К. : Заповіт, 1997. 333 с.
 • Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового аналізу : навч.-метод. посібник / К.А. Нємець, Л.М. Нємець. Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. 172 с.
 • Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень : підручник / В. М. Пащенко. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. 256 с.
 • Проект сприяння академічній доброчесності в Україні;URL: https://saiup.org.ua/

 

Інші джерела

 • Колтун О.В. Постнекласичні особливості української геоморфології // Фізична географія та геоморфологія. – 2005. Вип. 49. – С. 56–61.
 • Колтун О. Екологічні напрями у географії: проблеми відповідності назв змістові // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2006. Вип. 33. – С. 160-165.
 • Колтун О.В. Назви географічних статей у науковій періодиці 2016 року: теми і структура / О. Колтун // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. – Геогр. науки. Вип. 8. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 179–186.
 • Cox, N. J. (2007) ‘Kinds and problems of geomorphological explanation.’, , 88 (1-2). pp. 46-56; URL: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.10.009 .
 • Forman, Steven L. & Stinchcomb, Gary E. (2015). Views on grand research challenges for Quaternary geology, geomorphology and environments. Earth Sci. 3:47. https://doi.org/10.3389/feart.2015.00047
 • Research Methods in Geography : A Critical Introduction (2010) [edited by B. Gomez, J. P. Jones III]. Oxford : Blackwell Published, 318 p.
 • The Scientific Nature of Geomorphology: Proceedings of the 27th Binghamton Symposium in Geomorphology held 27-29 September 1996. Edited by Bruce L. Rhoads and Colin E. Thorn. 1996 John Wiley & Sons Ltd.