Методика навчання фізичної географії (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Яворський Б. І.ГРО-31с, ГРО-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГРО-31сдоцент Яворський Б. І.
ГРО-32сдоцент Яворський Б. І.

Опис курсу

Метою дисципліни МВФГ є формування у студентів базового рівня загальнопрофесійної компетентності вчителя географії. Сформувати уявлення про Землю як єдину систему, особливості земних оболонок та їх взаємозв’язки. Надати вміння викласти учневі середньої школи знання про природу материків та океанів, їхню цілісність і диференціацію, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. У поєднаному розгляді фізико- та суспільно-географічних чинників вивчити природні комплекси і населення України та свого регіону.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • структуру і зміст шкільної програми середньої школи;
 • базові теоретичні положення, підходи, нові наукові течії, які необхідні для викладання фізичної географії у школі;
 • методи, прийоми, технології і засоби навчання, форми контролю навчання, форми організації навчання, в тому числі позакласного, у формі учнівського гуртка.

Вміти:

 • використовувати різні джерела географічної інформації – картографічні, статистичні, геоінформаційні ресурси – для пошуку, інтерпретації і демонстрації різноманітних географічних даних та формування в учнів на цій основі ключових компетенцій; виконувати дії, набуті на основі застосування географічних знань і попереднього досвіду;
 • застосовувати університетські географічні знання для пояснення та оцінювання на рівні вчителя-спеціаліста географічних процесів і явищ;
 • планувати й організовувати навчально-виховний процес залежно від вікових особливостей, доступності матеріалу, наявності наочності;
 • користуватись сучасною літературою, Інтернетом, електронними засобами, які необхідні для викладання географії в школі, його візуалізації;
 • навести приклади із власного студентського досвіду (навчальні практики, дослідницькі роботи – курсові, дипломні і т.д.), які б зацікавлювали учнів, ілюстрували актуальність фізико-географічних досліджень, доводити зв’язок фізичної географії із життям, потребу у ній кожної людини.

Рекомендована література

Базова:

 • Загальна методика навчання географії: Підручник [з грифом МОН України] / О. М. Топузов, В. М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна. – К : ДНВП «Картографія, 2012. – 512 с.
 • Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів: Навчально-методичний посібник / М. М. Лаврук.— Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.—138 с.
 • Навчання географії : Понятійно-термінологічний словник [з грифом МОН України] / В. М. Самойленко, Я. Б. Олійник, Л. П. Вішнікіна, І. О. Діброва.—К. :  Ніка-Центр, 2014.—352 с.
 • Самойленко В. М. Викладання дидактики географії : Навчальний посібник / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна, І. О. Діброва. – К.: ДП “Прінт Сервіс”, 2016. – 240 с.
 • Самойленко В. М. Дидактика географії : Монографія (електронна версія) / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна, І. О. Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2013. – CD (40 Мб), ISBN 978-966-521-619-3. – 570 с.

Додаткова:

 • Аналіз уроку / Упоряд. Н. Мурашко. – К.: Шк. Світ, 2008. –128 с.
 • Булгакова Т. Є., Байназаров А. М. Практичні завдання на контурних картах. 5–10 класи. – Харків: Вид. група «Основа», 2005. – 112 с.