Менеджмент кулінарних подій

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Грицишин А. Т.ГРГ-21с, ГРГ-22с, ГРГ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРГ-21сГрицишин А. Т.
ГРГ-22сГрицишин А. Т.
ГРГ-23сГрицишин А. Т.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Менеджмент кулінарних подій» читатиметься на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів-бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Мета: – поглибити підготовку фахівців у напрямі менеджменту кулінарних подій; – сформувати уміння планування, реалізації та оцінювання кулінарних подій; – виробити навички реалізації кулінарних подій в сучасному просторі;

Основними завданнями цього курсу є: – ознайомлення студентів з природою, відповідними поняттями, категоріями менеджменту кулінарних подій; – визначення факторів, які обумовлюють організацію менеджменту кулінарних подій; – набути практичних навичок по оволодінню методами менеджменту кулінарних подій; – визначення особливостей процесу менеджменту кулінарних подій;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: понятійний апарат менеджменту кулінарних подій, в тому числі термінологію, методологію та організаційно-практичні засади менеджменту кулінарних подій, історію виникнення та розвитку менеджменту кулінарних подій.

вміти: застосовувати основні елементи менеджменту кулінарних подій у практичній діяльності; визначати фактори , які впливають на планування і проведення кулінарних подій, у тому числі у сфері гостинності.

Рекомендована література

Основна 

 • Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие / О.Я. Гойхман. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 136 с.
 • Голдблатт Дж. Special Event / Дж. Голдблатт. – М.: ЭКСПО, 2010.
 • Зеленська Л. Івент-менеджмент: словник-довідник організатора заходів / Л. Зеленська, А. Романова / К. : НАКККІМ, 2015. – 84 с.
 • Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність : навчальний посібник / Н.В.Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2015. – 122 с.
 • Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства / Франсуа Колбер при участии Ж. Нантель, С. Билодо, Дж. Д. Рича; [пер. с англ. Л. Г. Мочаловой]. – Санкт-Петербург: АРТ-Пресс, 2004. – 255 с.
 • Костюк О. История ивента / О. Костюк // Теория и практика организации специальных
 • Назаров О.І. Занимательная ивентология, или ивент-рынок Украины в цифрах и мнениях / Назаров О.І. – 2009.– No 2. – С.13-14.
 • Радіонова О.М. Конспект лекцій з курсу “Івент-технології” / О.М.Радіонова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2015. – 67 с.
 • Романцов А.Н. Event-маркетинг: Сущность и особенности организации / Романцов А.Н. – М.: Изд-во-Дашков и Ко. – 2011. – 116 с.
 • Тульчинський Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинський. – СПб.: Лань, 2010. – 384 с.
 • Хальцбаур У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер; [пер.с нем. Т. Фоминой] – М. : Эксмо, 2010. – 384 с.
 • Шумович А.В. Великолепные мероприятия: технологии и практика event management / А. В. Шумович. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 336 с.
 • Carter L. Event Planning. – AuthorHouse, 2007. – P. 3. Event-менеджмент – организация мероприятий на высшем уровне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pr2b.net/index.php/articles/91 –listprevent

Допоміжна література

 • Антоненко І.Я. Особливості розвитку та застосування Івент-менеджменту в Україні
 • Данилова В. Спеціальні художні події в процесі створення та трансляції сучасної культури, Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку Випуск 25, 2017
 • Кули К. Корпоративные мероприятия, которые стали легендой/ Карен Кули и Кирсти МакЭван; худож.-оформ. А. Киричек – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 256 с.
 • Лемер Синди. Искусство организации мероприятий: стоит только начать! / Синди Лемер. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 288 с.
 • Оборська С.В. Подієвий менеджмент у мистецтві
 • Пресс Скип. Как пишут и продают сценарии в США для видео, кино и телевидения: (Пер. с англ.) / Скип Пресс. – М. : Изд-во РИУМФ, 2004. – 400 с.
 • Хитрова О.А. Стан і тенденції розвитку Івент-менеджменту в Україні / О.А.Хитрова, Ю.Ю.Харитонова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, вип. 12, 2017, с.27-31 8. Четыре сезона ивентора: карманный справочник для организаторов мероприятий. –

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Менеджмент кулінарних подій

Завантажити силабус