Менеджмент готельно-ресторанного господарства

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548Білоус С. В.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с
648Білоус С. В.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ГРГ-31сБілоус С. В.
ГРГ-32сБілоус С. В.
ГРГ-33с
648ГРГ-31сБілоус С. В.
ГРГ-32сБілоус С. В.
ГРГ-33сБілоус С. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» є ознайомлення студентів з сутністю, принципами, формами, функціями, методологією та технологією менеджменту; формування у студентів сучасного мислення щодо відповідних тенденцій розвитку менеджменту, глибокого комплексного розуміння проблем управління підприємствами туристичного бізнесу та готельно-ресторанного сервісу, опанування навичок їх практичного розв’язання.

Після завершення цього курсу студент
знатиме: понятійний апарат менеджменту готельно-ресторанного господарства, в тому числі термінологію, методологію та організаційно-практичні засади організації управлінської діяльності фірми, співвідношення організації як системи та організації як процесу; особливості інструментів менеджменту на різних етапах життєвого циклу готельної та ресторанної організації, особливості та основні інструменти менеджменту організацій в різних країнах;

вмітиме: проводити дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності організації з метою прийняття зважених управлінських рішень, вміти здійснити SWOT-аналіз готелю та ресторану, оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємства з метою підвищення загального конкурентного потенціалу організації та формувати стратегічний план його розвитку на довгострокову перспективу, вирішувати різні ситуаційні завдання, організувати практичну роботу з менеджменту людських ресурсів в готелях та ресторанах, використовувати відповідно до ситуацій методи прийняття управлінських рішень та вміти здійснювати комплекс дій для їх реалізації, адаптувати інноваційний зарубіжний досвід менеджменту в практику управління національним готельно-ресторанним господарством.

Рекомендована література

Основна 

 • Мальська М.П. Менеджмент готельно-ресторанного господарства:теорія та практика: навч. посіб./ М.П. Мальська. С.В. Білоус. – Київ : SBA-Print,2019 – 190 c.
 • Писаревський І. М., Нохріна Л.А., Познякова О.В. Менеджмент готельно-ресторанного господарства: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 133с.
 • Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент готельно-ресторанного господарства: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 676 с. 18. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.
 • Шатун В.Т. Основи менеджменту: навч. посібн. [Електронний ресурс] / В.Т. Шатун. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с. — Режим доступу :http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/191/1.pdf.
 • Федулова Л. І. Менеджмент готельно-ресторанного господарства: підручн. [Електронний ресурс] / Л.І. Федулова. — Київ: Либідь, 2004, 448 с. — Режим доступу : http://libfree.com/179066750_menedzhmentperedmova.html#396.

Додаткова

 • Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма : учеб. пособ. – Мн. : БГЭУ, 1999. – 644 с.
  2. Кифяк В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. — Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. — 344 с.
 • Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. [Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко ; за заг. ред. М. М. Поплавського, О.О. Гаца. —К. : Кондор, 2008. — 460 с.
 • Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / І. М. Школа, Т. М. Орховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лощенюк та ін. ; за ред. проф. І. М. Школи. —Чернівці : Книги – ХХІ, 2003. — 596 с.
 • Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу : теорія та практика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 328 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_poslug.
 • Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 344 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Менеджмент готельно-ресторанного господарства

Завантажити силабус