Менеджмент готельно-ресторанного господарства (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Безручко Л. С.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с
632доцент Безручко Л. С.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРГ-31сдоцент Безручко Л. С.
ГРГ-32сдоцент Безручко Л. С.
ГРГ-33сдоцент Безручко Л. С.
632ГРГ-31сдоцент Безручко Л. С.
ГРГ-32сдоцент Безручко Л. С.
ГРГ-33сдоцент Безручко Л. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» є ознайомлення студентів з сутністю, принципами, формами, функціями, методологією та технологією менеджменту; формування у студентів сучасного мислення щодо відповідних тенденцій розвитку менеджменту, глибокого комплексного розуміння проблем управління підприємствами туристичного бізнесу та готельно-ресторанного сервісу, опанування навичок їх практичного розв’язання.

Після завершення цього курсу студент
знатиме: понятійний апарат менеджменту готельно-ресторанного господарства, в тому числі термінологію, методологію та організаційно-практичні засади організації управлінської діяльності фірми, співвідношення організації як системи та організації як процесу; особливості інструментів менеджменту на різних етапах життєвого циклу готельної та ресторанної організації, особливості та основні інструменти менеджменту організацій в різних країнах;

вмітиме: проводити дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності організації з метою прийняття зважених управлінських рішень, вміти здійснити SWOT-аналіз готелю та ресторану, оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємства з метою підвищення загального конкурентного потенціалу організації та формувати стратегічний план його розвитку на довгострокову перспективу, вирішувати різні ситуаційні завдання, організувати практичну роботу з менеджменту людських ресурсів в готелях та ресторанах, використовувати відповідно до ситуацій методи прийняття управлінських рішень та вміти здійснювати комплекс дій для їх реалізації, адаптувати інноваційний зарубіжний досвід менеджменту в практику управління національним готельно-ресторанним господарством.

Рекомендована література

Основна:

 • Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
 • Пурська І.С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. [для студ. спец. “Менеджмент готельно-ресторанного господарства”, екон. спец. вищ. навч. закл.]/ І.С. Пурська; М.П. Мальська, Ю.С. Занько- К. : Знання, 2012. – 285 с.
 • Мальська М.П. Менеджмент організацій: теорія та практика: навч. посіб./ М.П. Мальська. С.В. Білоус. – Київ : SBA-Print,2019 – 190 c.
 • Байлік С.І. Готельне господарство: організація, управління, обслуговування. – Київ: Альтерпресс, 2002. – 374 с.
 • Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент готельно-ресторанного господарства: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 676 с.
 • Мостова Л.М. Новікова О.В. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства. Навчальний посібник. – 2-ге видання. – К.: Ліра-К, 2011. – 388 с.
 • Архіпов В.ІВ. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342с.

Допоміжна:

 • Кифяк В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. — Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. — 344 с.
 • Менеджмент готельно-ресторанного господарства: навч. посіб. [Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко ; за заг. ред. М. М. Поплавського, О.О. Гаца. — К. : Кондор, 2008. — 460 с.
 • Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / І. М. Школа, Т. М. Орховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лощенюк та ін. ; за ред. проф. І. М. Школи. — Чернівці : Книги – ХХІ, 2003. — 596 с.
 • Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу : теорія та практика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 328 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_poslug

Матеріали

Силабус: Менеджмент готельно-ресторанного господарства. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус