Маркетинг подій та конференцій

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Білоус С. В.ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГрТМ-12сБілоус С. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг подій та конференцій» є на основі міждисциплінарного підходу ознайомити студентів з основними теоретичними та практичними методами і тенденціями маркетингу подій та конференцій як з вітчизняного та і зарубіжного досвіду. Головна увага приділяється позиціонуванню та дослідженню меркетингових інструментів, а також просуванню та рекламі подій та конференцій на ринку, вмінню досліджувати та правильно аналізувати івент-ринок, здатністю до практичного дослідження поведінки споживачів та збору і обробки маркетингової інформації.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг подій та конференцій» є ознайомлення з основними інструментами та тенденціями розвитку маркетингу подій та конференцій; формування у студентів здатності до самостійного творчого мислення та розв’язання практичних маркетингових задач.
Результати навчання:
знати:
• загальні відомості, основні поняття, завдання та цілі маркетингу;
• оволодіти термінологією, основними методами, що використовується при маркетингових дослідженнях подій та конференцій;
• чинники просування, удосконалення та розвитку маркетингу івент-послуг;
• види реклами подій та конференцій, та основи і принципи стратегій івент-маркетингу;
вміти:
• вміти орієнтуватися в потребах і тенденціях ринку івент- послуг;
• критично осмислювати і аналізувати події та конференції;
• проводити дослідження поведінки споживача івент- послуг;
• збирати та обробляти маркетингову інформацію;
• систематизувати та узагальнювати одержувану інформацію про потреби та тенденції
івент-індустрії, самостійно аналізувати події та робити висновки.

Рекомендована література

Основна

 • Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – К.: Лібра, 2004. – 712 с.
 • Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 4-е. вид., доп. – К.: Лібра, 2006 – 717 с.
 • Гончарук Я.А., Павленко, А.Ф., Скибінський С.А Маркетинг Навч. посіб. у тестах/Київський національний економічний ун-т; Львівська комерційна академія. – К.: КНЕУ, 2002. — 314с.
 • Карягін Ю.О., Тимошенко З.І., Демура Т.О., Мунін Г.Б., Маркетинг турпродукту/ Підручник. – К. Кондор, 2009- 394 с.
 • Пурська І. С., Мальська М. П. Міжнародний маркетинг / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. В. Занько. – К.: Знання, 2012. – 285 с.

Додаткова (список додаткової літератури може включати 10-15
джерел).

 • Інформація про туристичні виставки в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.autoexpo.ua/ex/toursalon/, www.uittkiev.com
 • Офіційний сайт Міністерства культури і туризму України [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.mincult.gov.ua
 • Заборовський В. П. Основи маркетингу/Подільська держ. аграрнотехнічна академія. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002.— 153с.
 • Запесоцкий А.С. Стратегический маркетинг в туризме: Учеб. пособие для студ. вузов по спец. “Социально-культурная деятельность”/Санкт-Петер-бургский гуманитарный ун-т профсоюзов. — СПб.: СПбГУП, 1999. – 384 с.
 • Заяць Т.А., Тарлопов 1,0., Пилипенко О.О. Управління маркетингом на підприємстві. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. – 252с.
 • Ильяшемко СИ. Маркетинг в примерах и задачах: Учеб. пособие/Сумской гос. ун-т. — Сумы: Изд. Сум ГУ, 2006. – 107 с.
 • Кошкалда І.В. Маркетингові дослідження: Навч.посібник/Харківський національний аграрний ун-т ім.В.В.Докучаева. – X., 2007. – 158 с.
 • Матвіїв М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти. – Т.: Економічна думка, 2007. — 448 с.
 • Скибінський СВ., Штуль В.П. Маркетинг: навч. посібник у  схемах і таблицях/Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. -К..КНЕУ, 2007.-224с.
 • Скибінський С.В. Маркетинг: Підручник для студ. вищих навч. закл./ Львівська комерційна академія. — Л., 2000. — 640 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Маркетинг подій та конференцій

Завантажити силабус