Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ГрНМ-21с-2доцент Дубіс Л. Ф.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Магістерський семінар» є набуття студентами теоретичних і практичних знань щодо організації науково-методичних засад дослідження, правильного представлення алгоритму дослідження, аналізу та інтерпретації наукової інформації, а також

ознайомлення із методикою написання, оформлення і представлення

результатів наукових магістерських досліджень, які вирішують актуальні проблеми геоморфології і палеогеографії, зокрема функціонування та змін геоморфосистем та запобігання і ліквідації георизиків. Важливою складовою є обговорення і представлення  практичної складової наукових магістерських досліджень.

Завдання дисципліни «Магістерський семінар»:

 • сформувати у магістрів знання про геоморфосистеми, їх розвиток, динаміку, функціонування та актуальність дослідження у контексті розвитку та запобігання геозагроз в умовах глобальних змін;
 • розкрити вимоги, структуру та послідовність виконання магістерської роботи;
 • проаналізувати головні поняття магістерського дослідження (предмет, об’єкт, завдання та методи дослідження) та навчити студентів правильно їх формулювати з метою написання магістерської роботи;
 • розкрити особливості побудови алгоритму наукового дослідження та сформувати у магістрів вміння його побудови для власного магістерського дослідження;
 • сформувати у магістрів знання щодо систематизації та представлення існуючої інформації й результатів власних досліджень відповідно до вимог магістерського дослідження;
 • ознайомити магістрів з вимогами оформлення магістерської роботи відповідно до усіх її структурних елементів;
 • розкрити особливості та навчити створювати доповіді-презентації для представлення результатів магістерського дослідження перед екзаменаційною комісією;

розкрити особливості та сформувати у магістрів навики ведення наукової дискусії.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 Основна:

 • Кравчук Я. Рельєф Українських Карпат. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 576 с. Серія рельєф України.
 • Богуцький А., Волошин П., Томенюк О. Лесовий покрив Волинської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 152 с. ISBN 978-617-10-0684-3.
 • Комлєв О. О. Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій Українського щита : дис. … д-ра геогр. наук : 11.00.04; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2005. 509 с.
 • Палієнко В. П. Системний підхід в географічних дослідженнях: динамічні передумови організованості геоморфосистем. Український географічний журнал. 2010. № 2. С. 50–53.
 • Сучасна динаміка рельєфу України / Палієнко В. П., Матошко А. В., Барщевський М. Є. [та ін. ]. Київ : Наук. думка, 2005. 267 с.
 • Bridge J. S. Rivers and Floodplains: Forms, Processes, and Sedimentary Record. Oxford: Blackwell Science, 2003.
 • Charlton R. Fundamentals of Fluvial Geomorphology. Abingdon: Routledge, 2008.
 • Livingstone I., Warren A. Aeolian Geomorphology: A New Introduction / I. Livingstone, A. Warren (Editor). Wiley-Blackwell, 2019. 336 p.
 • Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej / W. P. Alexandrowicz, A. Bogucki, J. Chodorowski i in. / red. M. Łanczont, T. Madeyska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015. 971 s.
 • 10. Starkel L. O niektórych prawidłowościach rozwoju rzeźby gór i ich przedpoli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2014. 382 s.
 • Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady / [Pod. red.: Ewy Smolskiej i Dordty Giriat]. Warszawa, 2007. 463 s.
 • Funkcjowanie geosystemów zlewni rzecznych. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym / Praca zbiorowa [pod red. A. Kostrzewskiego i J. Szpikowskiego]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe, 2007. 364 s. 13. Ющенко Ю. С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел: монографія. Чернівці: Рута, 2005. 320 с.
 • Zwoliński Z. et all. Geohazards and Geomorphological Setting in Poznań Urban Area, Poland / Zbigniew Zwoliński, Jarosław Jasiewicz, Małgorzata Mazurek, Iwona Hildebrandt-Radke, Mirosław Makohonienko // Journal of Maps. Volume 17, 2021. https://doi.org/10.1080/17445647.2021.1950581

Інформаційні ресурси:

 • Періодичні наукові фахові українські та міжнародні часописи;
 • Інформаційні ресурси наукових бібліотек.

Силабус: Магістерський семінар. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус