Просторова організація ландшафтів

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Круглов І. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Круглов І. С.

Опис курсу

Цей курс розробив проф.  д.г.н.  А.В. Мельник (1957-2020)

Навчальна дисципліна “Просторова організація ландшафтів” укладена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з природничих наук за спеціальністю 103 Науки про Землю і охоплює основні відомості про горизонтальну і вертикальну структури ландшафтів суходолу і морів та океанів, про морфологічні одиниці ландшафтів та складові їхньої вертикальної диференціації, методологічні підходи і методи до картографування ландшафтів та аналізу ландшафтного різноманіття.

Навчальну дисципліну “Просторова організація ландшафтів” аспіранти денної форми навчання вивчають на другому році навчання в аспірантурі.

Метою вивчення вибіркової дисципліни є навчити аспірантів застосовувати знання з теорії і методики ландшафтознавства для дослідження обєктивно існуючих на конкретній території ландшафтних комплексів локального рівня (місцевостей, урочищ і фацій), особливостей їхньої горизонтальної і вертикальної структури оцінювати їх стан  та планувати заходи з оптимального використання і охорони.

Завдання курсу: виявляти і картографувати рівнинні, гірські і аквальні ландшафти та аналізувати їхню структуру; аналізувати взаємозвязки між структурними елементами вертикальної (природні компоненти, геногоризонти, яруси) структури ландшафтних комплексів різного рівня; аналізувати просторову впорядкованість ландшатів, закономірності поєднання їхніх  одно- і різнорангових морфологічних одиниць та взаємозвязки між ними.

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

знати:

закономірності просторової організації та особливості горизонтальної і вертикальної структури ландшафтів рівнинних і гірських територій; а також підводних ландшафтів морів та ландшафтних басейнових систем суші; властивості і критерії виділення морфологічних одиниць ландшафтів.

вміти:

аналізувати просторовий устрій ландшафтів; виявляти межі ландшафтів та їхніх морфологічних одиниць; аналізувати морфологічну структуру ландшафтів; систематизувати ландшафти; укладати ландшафтні карти і карти ландшафтного районування; аналізувати ландшафтне різноманіття.

 Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 32 год лекційних занять, 16 год семінарських занять та 42 год самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 3 год аудиторних занять та 2,625 год самостійної роботи.

Рекомендована література

Базова:

 • Гродзинський М. Д. Ландшафтна екологія: підручник. – Київ: Знання, 2014. – 550 с.
 • Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: монографія у 2-х томах. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. Т. 1. – 431 с.
 • Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: монографія у 2-х томах. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. Т. 2. – 503 с.
 • Гродзинський М.Д., Савицька О.В. Ландшафтознавство. – К.: Видавничо-поліграфічний центр ”Київський університет”, 2008. – 319 с.
 • Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М., Высшая школа, 1991. – 366 с.
 • Мельник А.В. Польове ландшафтне картування: система термінів і понять. – Львів, 2014.
 • Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. – Львов, 1974. – 202 с.
 • Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика. – Львів, 2002. –172 с.
 • Солнцев Н.А. Учение о ландшафте. – М.: Изд-во МГУ. – 2001. – 384 с.

Допоміжна:

 • Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М., Наука, 1975.-288 с.
 • Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. – М., Наука, 1986. –  182 с.
 • Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії. – К., 1969. – 132 с.
 • Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження. – К.: Вища школа, 1975. – 248 с.
 • Гриневецький В. Т. До обґрунтування основних понять та методології досліджень ландшафтного різноманіття в Україні. Укр. геогр. журнал. 2000. № 2. С. 8–13.
 • Гуцуляк В. М., Максименко Н. В., Дудар Т. В. Ландшафтна екологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 280 с.
 • Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження. – Кіровоград: ТОВ „ІМЕКС-ЛТД”, 2006. – 146 с.
 • Исаченко А.Г. Природа мира. Ландшафты. – М., Наука, 1989. – 505 с.
 • Корытный Л. М. Бассейновая концепция в природопользовании: учеб. пособ. Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2001. 63 с.
 • Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. – К., Наук. думка, 1985. – 222 с.
 • Маринич А.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. – К.: Наук. Думка, 2005. – 479 с.
 • Мельник А.В., Міллер Г.П., Петлін В.М. Ландшафтознавство: теорія і практика. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002. – 172 с.
 • Melnyk A. Klasyfikacja geokompleksów Karpat Ukrainskich // Klasyfikacja krajobrazu: teoria i praktyka. Problemy ekologii krajobrazu. T.XX. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warzawskiego. – Warszawa, Polska Asocjacja ekologii Krajobrazu, 2008.-  S. 79-87.
 • Буряник О. Мельник А. Ландшафтна структура Сколівських Бескид / О. Буряник, А. Мельник // Фізична географія та геоморфологія. Київ, 2016. Вип. 01(81). С. 21-30.
 • Гостюк З.В., Мельник А.В. Ландшафтная структура Покутських Карпат / Гостюк З.В. Мельник А.В. // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. Вип. 3 (87). –   С. 38 – 47.
 • Буряник О. Мельник А. Фізико-географічне районування Сколівських Бескид / О. Буряник, А. Мельник // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. – С.36-47.
 • Мельник А. В. Природні територіальні комплекси верхів’я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / А. В. Мельник, М. М. Карабінюк, Л. Я. Костів та ін.. // Фізична географія та геоморфологія.  2018.  Вип. №2 (90). – С. 5–24.
 • Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. – Київ, 1996. – 167 с.
 • Охрана ландшафтов. Толковый словарь. – М., Прогресс, 1982. – 272 с.
 • Проблеми ландшафтного різноманіття України. Зб. наук. праць. – К., 2000. – 400 с.
 • Рутинський М. Метризація екологічних станів ландшафтних систем. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. – 239 с.
 • Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск, Наука, 1978. – 319 с.
 • Farina A. Principles and Methods in Landscape Ecology: Toward a Sciense of Landscape. –
 • Springer, 2006. – 412 p.
 • Forman R.T.T. Land Mosaics: the ecology of landscapes and regions. – Cambridge, UK: Cambridge University press, 1995. 632 p.
 • Leser H. Landschftsekologie: Ansatc, Modelle, Methodik, Adwendung. 3 Aufl. – Stuttgart: Eugen Ulmer, 1991. – 647 s.
 • Naven Z., Liberman A.S. Landscape Ecologie: Theore and Application. – New York: Springer-Verlag, 1994. – 30 p.
 • Richlig A., Solon J. Ekologija krajobrazu.– Warszawa: Wyd-wo naukowe PWN, 2011. – 464 s.
 • Turner M.G., Gardner R.N., ONiel R.V. Landscape Ekologie in Theory and Practice: Patter and Process. – New York: Springer-Verlag, 2001.– 401 p.

Періодичні видання:

 • Український географічний журнал.
 • Фізична географія і геоморфологія.
 • Вісник Львівського університету. Серія географічна.
 • Проблеми гірського ландшафтознавства

Матеріали

Матеріали курсу доступні для зареєстрованих у команді “Просторова організація ландшафтів” на корпоративній платформі Університету MS Teams

Силабус:

Завантажити силабус