Ландшафтознавство з основами ландшафтного планування (106Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Круглов І. С.ГрФ-21с, ГРФЕ-21с, ГрФУ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГрФ-21сдоцент Круглов І. С.
ГРФЕ-21сдоцент Круглов І. С.
ГрФУ-21сдоцент Матвіїв В. П.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти застосовувати кількісні та якісні методи, інформаційні технології при вивченні сфер географічної оболонки, суспільства на різних просторово-часових рівнях. Студенти по завершенню курсу будуть мати здатність застосовувати знання з загального землезнавства, метеорології та кліматології, гідрології, біогеографії. Будуть ознайомлені із теоріями, парадигмами, концепціями комплексної фізичної географії для дослідження географічних явищ і процесів, ідентифікувати нові об’єкти та явища, реєструвати їх властивості та класифікувати. Освоєння курсу сформує здатність аналізувати склад і будову геосистем, робити науково виважені висновки, інтерпретувати результати стаціонарних та польових досліджень і застосовувати їх у прикладній сфері: сільському господарстві, меліорації, містобудуванні, ландшафтному плануванні, охороні природи та ін.

Метою викладання навчальної дисципліни “Ландшафтознавство” є сформувати у студентів розуміння природи як системи взаємодіючих і взаємозалежних компонентів; вияснити роль людини у перетворенні природи. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

 • теоретичні основи (поняття, закони, концепції) генетичного і антропогенного ландшафтознавства;
 •  історію розвитку ландшафтних ідей і ландшафтознавства;
 •  закономірності регіональної та локальної диференціації географічної оболонки на природні територіальні комплекси різних рангів;
 •  суть структури, функціонування, динаміки і розвитку ландшафтів;
 •  принципи класифікації ландшафтів;
 •  вплив на ПТК господарської діяльності людини

вміти:

 • визначати зміст базових понять природничої географії, а також суміжних та світоглядних наук.
 • знати парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації.
 • використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і систем.
 • аналізувати склад і будову природних та суспільно-географічних систем на різних просторово-часових рівнях.
 • пояснювати особливості організації географічного простору, оцінювати потенціал території, у тім числі природний, ресурсний, демографічний, економічний, культурний.
 • застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екології, математики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.
 • картографувати морфологічні одиниці ландшафтів різних рангів, пізнавати їх генезис, сучасні функціонально-динамічні процеси, систематизувати природні територіальні комплекси, аналізувати їх горизонтальну і вертикальну структуру.
 • проводити комплексні і прикладні ландшафтні дослідження території з застосуванням ГІС-технології.
 • давати рекомендації щодо регіонального використання змінених людиною комплексів.

Рекомендована література

Базова:

 • Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М., Высшая школа, 1991. – 366 с.
 • Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії. – К., 1969. – 132 с.
 • МіллерГ.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика.-Львів, 2002.-172 с.

Допоміжна:

 • Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. – М., Наука, 1975.-288 с.
 • Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. – М., Наука, 1986. – 182 с.
 • Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. – М., Наука, 1980.-264с.
 • Исаченко А.Г. Природа мира. Ландшафты. – М., Наука, 1989. – 505 с.
 • Исаченко А.Г. Система основных понятий современного ландшафтоведения//География и современность.-Ленинград, 1982.-С.17-50
 • Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. – Новосибирск, 1979. – 232 с.
 • Ландшафтоведение: теория и практика // Вопросы географии. – М., 1982. – Сб. 12.1 – 208 с.
 • Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України.-К.: Знання, 2003.-499с.
 • Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. – К., Наук. думка, 1985. – 222 с.
 • Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. – Львов, 1974. – 202 с.
 • Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. – Київ, 1996. – 167 с.
 • Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів, 1999.-286 с.
 • Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. – Львів: Літопис, 2002.-229 с.
 • Охрана ландшафтов. Толковый словарь. – М., Прогресс, 1982. – 272 с.
 • Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. – Москва: Наука,1988.-192 с.
 • Проблеми ландшафтного різноманіття України. Зб. наук. праць.-К.,2000.-400 с.
 • Солнцев Н.А. Учение о ландшафте. – М.: Изд-во МГУ. – 2001. – 384 с.