Інноваційні моделі туристичного обслуговування іноземних туристів (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Краєвська О. А.ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрТМ-12сКраєвська О. А.

Опис курсу

Метою курсу „Інноваційні моделі туристичного обслуговування іноземних туристів ” є ознайомлення студентів із теоретичними основами формування та функціонування інноваційних моделей туристичного обслуговування із залученням новітніх технологій та іноземних мов, а також формування навичок з практичного використання отриманих знань.

Завдання курсу полягає в розкритті суті поняття інновації, функції інновацій; розумінні специфіки обслуговування іноземних туристів; інноваційних тенденцій в туризмі та надання якісних послуг іноземним туристам з використанням новітніх технологій та іноземних мов.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати :

 • поняття інновація, функції інновацій;
 • інноваційні тенденції в туризмі
 • законодавчі та нормативно-правові акти в галузі туризму;
 • специфіку обслуговування іноземних туристів;
 • місце новітніх технологій та реклами в просуванні туристичної послуги.

вміти:

 • вільно володіти технологією та інноваціями у сфері туризму;
 • орієнтуватися в законодавчій та нормативно-правовій базі туризму;
 • проводити експертизу інноваційних проектів;
 • аналізувати якість наданих туристичних послуг для іноземних туристів;
 • використовувати новітні технології для обслуговування іноземних туристів.

 

Рекомендована література

 • Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник / А.Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 185 с.
 • Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 2000. – 176 с.
 • Божидарник Т. Міжнародний туризм / Т. Божидарник: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 312 с.
 • Великочий В.С., Дутчак О.І., Шикеринець В.В. Міжнародний туризм / Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство». – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – 254 с.
 • Ганич Н.М., Пандяк І.Г. Соціально-економічні фактори та їх вплив на розвиток міжнародного туризму // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: РВВ Галицького інституту імені В.Чорновола, 2006. – Вип. 2. – С. 55-59.
 • Дмитриевский Ю.Д. Туристические регионы мира. Учебн. пособие. Смоленск, 2000.
 • Інноваційні підходи в дослідженні та розвитку підприємств індустрії гостинності та туризму (розділ кол. моногр)/ Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колективна монографія / за заг. Ред. А.Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 412 с.
 • Квартальнов В.А., Колесник Н.В. Введение в специализацию. Менеджмент иностранного туризма: Учебн. пособие. – М.: Советский спорт, 2000.
 • Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний Посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
 • Міжнародний туризм : навчальний посібник для студентів спеціальностей «Туризмознавство», «Міжнародні економічні відносини» / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 328 с.
 • Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: монографія / за заг. ред. В.М. Зайцевої. – Запоріжжя: ЛІПС, 2015. – 275 с.
 • Организация туризма. Учебное пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др.; Под общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. – М.: Новое знание, 2003. – 632 с.
 • Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес. – М.: Издательство ПРИОР, 2001. – 240 с.
 • Регионоведение: Учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 350300 «Регионоведение», 350200 «Международные отношения» / В.А. Дергачов, Л.Б. Вардомский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 463 с.
 • Розвиток туристичного бізнесу регіону / За ред. Школи І.М. – Чернівці: Книги – XXI, 2007. – 292 с.
 • Романів П.В. Управління інноваційним розвитком туризму : Навч. посібник / П.В. Романів. – Львів :  ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 198 с.
 • Смирнов І.Г. Бізнесові основи міжнародного туризму: Навч. пос. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 125 с.
 • Смирнов І.Г., Фоменко Н.В. Міжнародний туристичний бізнес: Навч.-метод. пос. – І.-Ф.: Галицька академія, 2009. – 154 с.