Географія туризму і рекреації (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
264доцент Бордун О. Ю.ГРТ-11с, ГРТ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРТ-11сдоцент Бордун О. Ю.
ГРТ-12сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Географія туризму» є ознайомлення студентів із кон’юнктурою туристичного ринку та завданнями туристичного підприємства при плануванні туристичних напрямів та пропозицій.
Впродовж навчання у студентів формується здатність до застосовування загальнонаукових та фундаментальних знань з географії у туризмознавстві, розуміння предметної області і професії, зокрема:
СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, що формують науковий базис туризму та рекреації.
СК3. Здатність до управління туристичним процесом у публічному секторі, в туристичній дестинації, туристичному підприємстві на різних ієрархічних рівнях.
СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду.
СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, аналізувати та управляти туристичною інформацією.
СК6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес.

Рекомендована література

 • Бордун О. Ю. Формування та оптимізація геопросторової системи туристичних потоків: міжнародний, національний, регіональний та локальний рівні : Монографія Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 344с.
 • Bordun O.Y., Romaniv Pavlo V., Monasryrskyy Wolodymyr, Tourism geography: functional structure and role in tourismology Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 2020, 29 (2), 233–242.
 • Режим доступу: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/issue/view/32
 • Бордун О., Романів П. Системна класифікація туризмознавства: наукові традиції та сучасні виклики Вісник Львівського університету. Серія географічна 2019. Випуск 53. С. 59–69. Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography/issue/view/Volume%2053
 • Бордун О. Ю., Мальська М. П. Гео-соціо-економічна характеристика медичного туризму міста Львова (Теорія та методика впровадження) : монографія. Рига : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 102 с.
 • Бордун О. Ю. Конфлікт інтересів туристичного бізнесу та збалансованого розвитку туризму міста Львова: можливості регулювання. Економіка міста та урбаністика : матеріали Міжн. наук.-практ. Київ : КНЕУ, 2018.  С. 9–13.
 • Бордун О. Ю. Геопространственные особенности шоп-туризма Украины. Мaгілеускі мерыдыян. 2017. Том 17. Вып. 3–4 (39–40). С. 38–44.
 • Бордун О. Ю. Можливості транскордонної співпраці України та Польщі на Дорозі святого апостола Якова. Wspolpraca trasgraniczna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy : III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Lublin–Lviv, 2016. St. 12.
 • Бордун О. Ю. Сучасний стан та перспективи продовження Дороги святого Якова Віа Регіа в Україні. Zagadnienia religijne і narodowosciowe we wspolczesnych badaniach polskich, slowackich I ukrainskich na terenie Euroregionu Karpackiego: Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny. Ярослав, 2015, С. 453–475.
 • Бордун О. Ю., Деркач У. Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого туризму України. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник та ін. Київ : Альфа-ПІК, 2014. Вип. 30. С. 62–72.
 • Бордун О. Ю., Шуманська Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку в Україні європейського паломницького шляху святого Якова. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2014. Вип. 28. С. 131–140.
 • Бордун О. Ю. Геопространственные особенности международных туристических потоков между Украиной и Беларусью. Вучоныя запіскі БрГУ им. А. С. Пушкина. Ч. 1. Гуманітарния і грамадскія навукі. 2013. Вып. 9. С. 67–78.
 • Бордун О. Ю., Біланюк О. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму Україні. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2013. С. 33–36.
 • Бордун О. Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2013. Вип. 23. С. 73–81.
 • Бордун О. Ю. Аналіз міжнародних туристичних потоків України. Вісник Львівського ун-ту. Сер. географічна. 2013. Вип. 43.Ч. 2. С. 137–147.
 • Бордун О. Ю., Біланюк О. Теоретичні та прикладні засади дослідження ділових потоків України. Географічна наука і практика: виклики епохи : Міжнар. наук.-практ. конф, присв. 130-річчю географії у Львівському університеті. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013, С. 223–225.
 • Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник. Київ : Знання, 2008. 661.с.
 • Бордун О. Ю. Молодіжне сприйняття соціальних проблем міграції в Україні. Міграція між Україною та ЄС: виклики безвізового режиму : зб. матер. Міжн. конф. Львів, 2016. С. 78–93.
 • Бордун О. Локальна туристична система міста Львів: переваги та проблеми сталого розвитку. УГЖ №3, 2019, С.53-59.

Силабус: Географія туризму. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус