Географічний моніторинг (106 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Смалійчук А. Д.ГрФ-41с, ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГрФ-41сСмалійчук А. Д.
ГрФ-42сСмалійчук А. Д.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Географічний моніторинг» є ознайомлення студентів з теоретичними основами, методами, програмою та організаційною структурою систем моніторингу різних компонентів природного середовища (довкілля), а також природних систем та окремих процесів та явищ природного та антропогенного походження.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати:

 • основні поняття географічного моніторингу та теоретичні підходи до його здійснення;
 • історію виникнення та розвитку систем моніторингу довкілля в Україні та світі;
 • порядок організації та здійснення різних видів моніторингу довкілля, методи відбору та аналізу проб компонентів довкілля в ході проведення моніторингу;
 • інформацію про основні джерела забруднення компонентів довкілля;
 • розуміти основи системи національних нормативів в галузі екологічної безпеки;
 • знати суб’єктів моніторингу довкілля в Україні, а також структуру та порядок здійснення моніторингу довкілля у рамках системи Копернік;

Вміти:

 • працювати з різноманітними джерелами даних моніторингу довкілля (статистичні збірники, екологічні бюлетені, доповіді про стан навколишнього природного середовища, національна та глобальні он-лайн сервіси про стан довкілля, спеціалізовані інтернет-ресурси систем моніторингу довкілля);
 • аналізувати стан довкілля за даними моніторингу;
 • характеризувати динаміку стану довкілля та виявляти причини цих змін;
 • виконувати картографічні твори, що відображають інформацію про стан довкілля у просторі та часі.

Рекомендована література

Базова:

 • Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.]; за ред. проф. В. М. Боголюбова. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ: НУБіПУ, 2018. – 435 с.
 • Полетаєва Л. М. Моніторинг навколишнього природного середовища: навчальний посібник  / Л. М. Полетаєва, Т. А. Сафронов. – Київ : КНТ, 2007. – 172 с.
 • Степова О. В. Моніторинг вод : навчальний посібник / О. В. Степова, В.В. Рома. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 82 с.
 • Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища : монографія /за ред. М.М. Приходько : Івано-Франківськ, 2010. – 324 с.
 • Моніторинг довкілля : підручник / О. М. Крайнюков. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 176 с.

Допоміжна:

 • Михнович А. Аналіз мережі моніторингу поверхневих вод у Львівській області / Вісник ЛНУ. Серія географічна. Вип. 33. – Львів, 2006. – С. 253-260.
 • Методичні рекомендації з питань створення системи моніторингу довкілля регіонального рівня. – Київ : Мінприроди України, 2005. – 33 с.
 • Романченко І.С. Екологічна безпека: екологічний стан та методи його моніторингу. Навчальний посібник / І.С. Романченко, А.І. Сбітнєв, С.Г. Бутенко. – Київ : Полісся, 2006. – 560 с.
 • Мельник А.В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг, 1993.
 • Кукурудза С.1., Гумницька Н.О., Нижник М.С. Моніторинг природних комплексів. Львів, 1995.
 • Байрак Г. Р., Муха Б. П. Дистанційні дослідження Землі. Навчальний посібник. – Львів, Видавн. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2010. – 712 с.

Інформаційні ресурси: