Геоекологічний моніторинг (103-1)

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Смалійчук А. Д.ГрНМ-11с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрНМ-11с-1Смалійчук А. Д.

Опис курсу

Цей курс націлений на поглиблення та спеціалізацію знань і вмінь, отриманих у рамках низки галузевих та комплексних географічних дисципліни, а особливо геоматики, географічного моніторингу та вчення про ландшафт (геоекології).

Цілі курсу: засвоїти основні теоретичні підходи, правові основи та методичні аспекти організації та практичного здійснення комплексного геоекологічного моніторингу на основі даних геотеледетекції та польових робіт; ознайомитись з основними типами геоекологічних даних про властивості ландшафтів та способи їхнього отримання; вивчити можливості геоекологічного моніторингу засобами ГІС; вміти користуватися програмним забезпеченням виробництва ESRI (ArcGIS) та відкритим середовищем R для таких цілей: пошук, створення та редагування векторних геоекологічних даних; побудова растрових континуальних даних на підставі векторних геоданих; завантаження, обробка і аналіз растрових геоданих; візуалізація геоекологічних даних.

У результаті вивчення дисципліни “ Геоекологічний моніторинг” студент повинен:

 знати:

 • теоретико-концептуальні, організаційні та нормативно-правові основи здійснення геоекологічного моніторингу на практиці засобами геотеледекції
 • різновиди даних геотеледекції, способи їхнього отримання та опрацювання з використанням сучасних геоінформаційних технологій;
 • базову професійну термінологію з геотеледекції, яка використовується в міжнародній науковій та практичній діяльності.

вміти:

 • використовувати цифрові методи обробки зображень, які отриманні з космічних супутників;
 • виконувати дешифрування (інтерпретацію) космічних та аеро- фотознімків знімків;
 • використовувати на практиці у ході моніторингу дані геотеледетекції для широкого кола потреб (метеорологічних, природоохоронних, лісогосподарських, тощо.);
 • складати план моніторингу в рамках виконання конкретного прикладного проекту в галузі менеджменту довкілля.

Рекомендована література

Базова 

Допоміжна

 • Агроекологічний супутниковий моніторинг: монографія / О.Г. Тараріко, О.В. Сиротенко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма.– К.: Аграрна наука, 2019.– 204 с.
 • Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування / В.І. Лялько, М.О. Попов та ін.. – К.: Наук.думка, 2006. – 358 с.
 • Демерс М. Географические информационные системы. Основы. – М.: Дата+, 1999. – 504 с.
 • Жолобак Г.М. Використання методів дистанційного зондування Землі для моніторингу агроресурсів України / Космічна наука і технологія. – Т. 16., № 6. – 2010, с. 16–23.
 • Загвойська Л. Д. Концептуалізація послуг екосистем у сучасному еколого-економічному дискурсі / Л. Д. Загвойська // Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 11. – С. 178–185.
 • Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін.; під ред. Л.Г. Руденка. – К.: Реферат, 2014. – 144 с.
 • Миклуш С. І., Горошко М. П., Часковський О. Г. Геоінформаційні системи в лісовому господарстві: Навчальний посібник. — Львів: Камула, 2007. — 128 с.
 • Погребенник В. Екологічний моніторинг: концепції, принципи, системи / В. Погребенник, Н. Мельник, М. Бойчук // Вимірювальна техніка та метрологія. – Вип. 65, 2005. – С. 164 – 171.
 • Aronoff S. Geographic information systems: A management perspective. – Ottawa: WDL Publications, 1994. – 294 p.
 • European Commission. Mapping and assessment of ecosystems and their services: Indicators for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020: 2nd report – final, February 2014. – 86p.
 • Fehler D. EarthUse: Guide to the Theory and Application of Geographic Information Systems and Environmental Planning [Electronic source], 1999. Available at: https://www.ou.edu/class/webstudy/fehler/E3/index.html
 • Kruhlov I., Bozhuk T. Geoecological information system for Ukrainian Maramorosh // A Message From the Tatra: Geographical Information Systems and Remote Sensing in Mountain Environmental Research. – Cracow: Jagiellonian University & USDA Forest Service, 2004. – P. 173-182.
 • List of ISO/TC211 harmonized term definitions. – Majorstua, 1998. – 8 p. (http://www.statkart.no/isotc211)
 • Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. Geographic information systems and science. – Chichester: J. Wiley & Sons, 2005. – 517 p.
 • Millennium Ecosystem Assessment (Program). Ecosystems and human well-being. Washington, D.C: Island Press, 2005. Available at: https://www.millenniumassessment.org/en/index.html
 • Richards J.A., Jia X. Remote sensing digital image analysis: an introduction. – Berlin: Springer, 1999. – 363 p.
 • Smaliychuk A., Müller D., Prishchepov A.V., Levers C., Kruhlov I., Kuemmerle T. Recultivation of abandoned agricultural lands in Ukraine: Patterns and drivers. Global Environmental Change 38, 2016. рр.70–81. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2016.02.009
 • Smaliychuk, A., Ghazaryan, G. & Dubovyk, O. Land-use changes in Northern Ukraine: patterns and dynamics of illegal amber mining during 1986–2016. Environ Monit Assess 193, 502 (2021). https://doi.org/10.1007/s10661-021-09317-2
 • Using ArcGIS Spatial Analyst. – Redlands: ESRI, 2002. – 240 p.

 

Інформаційні ресурси

Силабус: Геоекологічний моніторинг. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус