Геоекологічні інформаційні системи (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724Смалійчук А. Д.ГрФ-41с, ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ГрФ-41сСмалійчук А. Д.
ГрФ-42сСмалійчук А. Д.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам четвертого року навчання спеціалізації “Фізична географія і геоекологія” необхідні знання та навички про роботу з географічними інформаційними системами (ГІС), практикою їх застосування при проведенні між- та трансдисциплінарних геоекологічних досліджень та для менеджменту
земельних ресурсів, джерелами цифрових географічних даних та методиками їхнього опрацювання у середовищі ГІС.
Такі знання і вміння необхідні для розуміння просторової структури та часової динаміки ландшафтів, що є основними тематичними напрямками студентської наукової роботи під час написання курсових та магістерських робіт.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Геоекологічні інформаційні системи» є ознайомлення студентів із завданнями інтегрованого інформаційного геоекологічного аналізу для оволодіння сучасними підходами та інструментами для вирішення проблем, що постають при взаємодії суспільства з природним довкіллям.

Дисципліна націлена на поглиблення та спеціалізацію знань і вмінь, отриманих у рамках нормативної дисципліни “Геоматика” (6-й семестр) у напрямку комплексного опрацювання геоекологічної інформації засобами ГІС та формування низки пов’язаних з цим компетенцій.

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати:

 • основні поняття геоінформатики, які застосовуються у геоекології;
 • теоретичні основи вивчення взаємодії суспільства з природним довкіллям шляхом розгляду сучасних наукових концепцій;
 • ознайомитись з основними типами геоекологічних даних та способами їхнього отримання;
 • можливості геоекологічного аналізу засобами ГІС;

Вміти:

 • користуватися програмним забезпеченням виробництва ESRI (ArcGIS) для таких цілей: перегляд, створення та редагування векторних геоекологічних даних;
 • побудова растрових континуальних даних на підставі векторних геоданих;
 • аналіз растрових геоданих з використанням технологій ГІС;
 • візуалізація геоекологічних даних;
 • виконувати базову обробку даних дистанційного зондування Землі у середовищі ГІС.

Рекомендована література

Базова:

 • Круглов І. Трансдисциплінарна геоекологія : монографія / І. Круглов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 292 с.
 • Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук Т. С. Ямелинець. – Львів : “Простір-М”. 2015. – 284 с.
 • Байрак Г. Р., Муха Б. П. Дистанційні дослідження Землі. Навчальний посібник. – Львів, Видавн. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2010. – 712 с.
 • Демерс М. Географические информационные системы. Основы. – М.: Дата+, 1999. – 504 с.
 • Ландшафтне планування в Україні / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Г. Голубцов та ін.; під ред. Л.Г. Руденка. – К.: Реферат, 2014. – 144 с.

Допоміжна:

 • Aronoff S. Geographic information systems: A management perspective. – Ottawa: WDL Publications, 1994. – 294 p.
 • European Commission. Mapping and assessment of ecosystems and their services: Indicators for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020: 2nd report – final, February 2014. – 86p.
 • Fehler D. EarthUse: Guide to the Theory and Application of Geographic Information Systems and Environmental Planning [Electronic source], 1999. Available at: https://www.ou.edu/class/webstudy/fehler/E3/index.html
 • Kruhlov I., Bozhuk T. Geoecological information system for Ukrainian Maramorosh // A Message From the Tatra: Geographical Information Systems and Remote Sensing in Mountain Environmental Research. – Cracow: Jagiellonian University & USDA Forest Service, 2004. – P. 173-182.
 • List of ISO/TC211 harmonized term definitions. – Majorstua, 1998. – 8 p. (http://www.statkart.no/isotc211)
 • Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. Geographic information systems and science. – Chichester: J. Wiley & Sons, 2005. – 517 p.
 • Millennium Ecosystem Assessment (Program). Ecosystems and human well-being. Washington, D.C: Island Press, 2005. Available at: https://www.millenniumassessment.org/en/index.html
 • Richards J.A., Jia X. Remote sensing digital image analysis: an introduction. – Berlin: Springer, 1999. – 363 p.
 • Smaliychuk A., Müller D., Prishchepov A.V., Levers C., Kruhlov I., Kuemmerle T. Recultivation of abandoned agricultural lands in Ukraine: Patterns and drivers. Global Environmental Change 38, 2016. рр.70–81. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2016.02.009
 • Using ArcGIS Spatial Analyst. – Redlands: ESRI, 2002. – 240 p.
 • Загвойська Л. Д. Концептуалізація послуг екосистем у сучасному еколого-економічному дискурсі / Л. Д. Загвойська // Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 11. – С. 178–185.

Інформаційні ресурси: