Філософія (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Наконечний А. Р.ГРГ-21с, ГРГ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРГ-21сдоцент Наконечний А. Р.
ГРГ-22сЛанюк Є. Ю.

Опис курсу

Мета: Сприяти формуванню критичного мислення, комунікативної взаємодії й взаємодопомоги, творчий підхід до вирішення завдань та викликів сьогодення.

Завдання: Розвинути здатність до теоретичного мислення, сприяти формуванню загальної культури особистості, ознайомити майбутнього спеціаліста з широким колом філософських напрямів, принципів і понять, збагатити його суспільно-політичну ерудицію. Формувати методологічну основу для інтегрального підходу до вивчення як загальнонаукових, так і спеціальних дисциплін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • специфіку філософського знання та його структуру
 • спільні та відмінні риси філософії, релігії та міфології як типів світогляду
 • спільні та відмінні риси філософії та науки
 • функції філософії
 • основні періоди розвитку історії філософії
 • час і передумови виникнення філософських парадигм
 • основних представників історії філософської думки
 • основні філософські школи та їх вчення
 • філософські традиції: емпіризм, раціоналізм та ірраціоналізм
 • основні онтологічні парадигми
 • гносеологічну проблематику
 • парадигми соціальної філософії
 • проблематику філософської антропології

Уміти:   

 • працювати з філософською літературою (книгами, словниками та іншими джерелами інформації);
 • логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку, відрізняти істотне від другорядного;
 • застосовувати філософський категоріальний апарат в процесі прийняття рішень та визначенні оптимальних шляхів їх ефективної реалізації;
 • формулювати на теоретичному рівні світоглядні проблеми та здійснювати пошук шляхів їх розв’язання;
 • аргументувати свою світоглядну позицію;
 • чітко висловлювати думки в процесі спілкування і вести коректно полеміку;
 • аналізувати буттєві проблеми на теоретичному рівні;
 • застосовувати філософську методологію до розв’язання екзистенційних проблем;
 • свідомо використовувати гносеологічні моделі у фаховому пізнанні;
 • свідомо застосовувати філософську методологію інтерпретації у фаховій діяльності;
 • критично мислити, переосмислювати особистісні вартості;
 • аналізувати та розуміти значення своєї фахової діяльності для національного відродження України;
 • бачити перспективи культуро-цивілізаційного поступу України.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Людмила Рижак. Філософія: підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 650 c.
 • Людмила Рижак. Філософія як рефлексія духу. Навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 640 с.
 • Людмила Рижак. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 538 с.
 • Програма курсу (електронний варіант).
 • Плани семінарських занять (електронний варіант).
 • Питання до іспиту (електронний варіант).
 • Рейтингова оцінка знань студентів (електронний варіант).

Основна:

 • Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. К.: Ґенеза, 1996. 368 с.
 • Вільчинський Ю.М., Скринник М.А та ін. Розвиток філософської думки в Україні. Навч. посібник. К.,1994. 268 с.
 • Горський В. Історія української філософії. К.: Наук. думка, 2001. 375 с.
 • Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 1993. 259 с.
 • Кондзьолка В. Історія середньовічної філософії. Львів: Світ, 2001. 320 с.
 • Коплстон Ф. История средневековой философии. М.: Энигма, 1997. 512 с.
 • Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен-Львів: УВУ, 1995. 164 с.
 • Пашук А. Нариси з історії філософії середніх віків. К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2007. 712 c.
 • Скотний В.Філософія: історичний і систематичний курс. К.: Знання України, 2005. 576 с.
 • Філософія: мислителі, ідеї, концепції. К.: Книга, 2005. 528 с.
 • Ярошовець В. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. К.: Знання України, 2004. 214 с.

Допоміжна:

 • Аристотель. Політика. К.: Основи, 2000. 239 с.
 • Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.
 • Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. М.:Прогресс, 1988.400 с.
 • Братко-Кутинський О. Феномен України. К.: Вечірній Київ, 1996. 301 с.
 • Т.1. 285 c.
 • Бэкон Ф. Новый Органон / Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1978. Т.2. С. 12-
 • Вернадський В. Вибрані праці. К.: Наук. думка, 2005. 301 с.
 • Ґадемер Г.-Ґ. Істина і метод. Основи філософської герменевтики. К.: Юніверс, 2000. Т.1. 464 c.; Т.2. 478 с.
 • Ґіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя. К.: Альтерпрес, 2004. 100 с.
 • Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Гоббс Т. Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1991. Т.2. С. 3–547.
 • Гор А. Земля у рівновазі. Екологія і людський дух. К.: Інтелсфера, 2001. 393 c.
 • Гуссерль Е. Декартові розмірковування. Розмірковування перше // Генеза: Філософські студії, 1998. С. 79-
 • Декарт Р. Міркування про метод. К.: Тандем, 102 с.
 • Декарт Р. Метафізичні розмисли. К.: Юніверс, 2000. 304 с.
 • Джемс В. Прагматизм. К.: Альтернативи, 2000. 143 с.
 • Донцов Д. Націоналізм. Лондон: Українська вид-ча спілка; Торонто: Ліґа визволення України,1996. 363 с.
 • Донцов Д. Дух нашої давнини. – Прага: Вид-во Ю. Тищенка, 1944. 372 с.
 • Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать // Історія філософії України. Хрестоматія. К.: Либідь, 1993. С. 6-
 • Історія української філософії: Хрестоматія. Львів, 2004. 354 c.
 • Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. Львів: Літопис, 2004. 544 с.
 • Кант І. Критика чистого розуму. К.: Юніверс, 2000. 504 с.
 • Кемп П. Переосмислення філософії як сили слова // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. Львів, 2008. № 11. С. 7–14.
 • Кримський С. Запити філософських смислів. К.: ПАРАПАН, 2003. 240 с.
 • Леві-Стросс К. Первісне мислення. К.: Український центр духовної культури, 2000. 324 с.
 • Лок Дж. Два трактати про врядування. К.: Основи, 2001. 265 с.
 • Масуда Й. Комп’ютопія // Філос. і соціол. думка, 1993. №6. С. 36-
 • Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. К.: Обереги, 1992. 424 с.
 • Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади. К.: Основи, 1993. 415 с.
 • Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Соч. в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т.2.
 • Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології К.: Обереги, 2003. 144 с.
 • Огородник І., Русин М. Українська філософія в іменах. К.: Либідь, 1997. 327 с.
 • Платон. Держава. К.: Основи, 2005. 255 с.
 • Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. К.: Основи, 1994. Т.2. 494 с.
 • Попович М. Національна ідея і соціальні трансформації в Україні. К., 2005. 328 с.
 • Потебня О. Естетика і поетика слова. К.: Мистецтво, 1985. 302 с.
 • Потебня О. Мова, національність, денаціоналізація. Нью-Йорк: УВАН США, 1992. 155 с.
 • Ружмон Д. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців. Львів, 1998. 277 с.
 • Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1990. С. 319-
 • Святий Августин. Сповідь. К.: Основи, 1999. 319 с.
 • Семенюк Е.П. Філософські засади сталого розвитку. Навч. посібник. Львів, 2002. 200 с.
 • Семенюк Е., Мельник В. Філософія сучасної науки і техніки. Львів: Світ, 2006. 152 с.
 • Сенека. Моральні листи до Луцілія. К.: Основи, 1999. 603 с.
 • Сковорода Г. Пізнай в собі людину. Львів: Світ, 1995. 528 c.
 • Скринник М. Наративні практики української ідентичності. Львів: Каменяр, 2007. 367 с.
 • Татаркевич В. Історія філософії: Антична і середньовічна філософія. К.: Свічадо, 1997. Т.1. 456 с.
 • Фермеерс Е. Очі панди. Філософське есе про довкілля. Львів: Стрім, 2000. 65 с.
 • Франко І. Поза межами можливого / Франко І. Зібр. творів: У 50 т. К.: Наук. думка, 1986. Т.45. С.276–285.
 • Франко І. Що таке поступ? / Франко І. Зібр. творів: У 50 т. К.: Наук. думка, 1986. Т.45.
 • Фрейд З. Я и Оно. М.: МПО “МЕТТЭМ”, 1990. 56 с.
 • Фрідмен Т. Лексус і оливкове дерево. Львів, 2002. 625 с.
 • Фуко М. Що таке автор?// Антологія світової літературно- критичної думки ХХ ст. Львів, 1996. С. 442-
 • Юркевич П. Серце і його значення в духовному житті людина за вченням слова Божого // Історія філософії України. Хрестоматія. К.: Либідь, 1993. С. 341-
 • Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку. Львів:Кальварія, 2005.380с.
 • Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Мюнхен-Львів, 1994. 175 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму