Економіка міжнародного туризму

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Шульц С. Л.ГрТМ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГрТМ-12професор Шульц С. Л.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: цілісна система знань про економіку міжнародного туризму, понятійно-термінологічний апарат, що характеризує економіку туризму та методику оцінки економічної ефективності туристичної діяльності. Навчити студентів економічно правильно оцінювати перспективи і особливості туристичної індустрії та дати практичні навики для роботи в даній сфері діяльності.
Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка міжнародного туризму» є ознайомити студентів із сутністю, принципами, формами, функціями, методологією та технологією економіки міжнародного туризму; формування у студентів сучасного економічного мислення щодо відповідних тенденцій розвитку туристичної справи на міжнародній арені, глибокого комплексного розуміння проблем економіки міжнародного туризму, господарювання в туризмі та опанування навичок їх практичного розв’язання.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка міжнародного туризму» є ознайомлення з основними тенденціями розвитку туристичної галузі; формування у студентів
здатності до самостійного творчого мислення та розв’язання практичних економічних задач.
Результати навчання:
знати:

 • економічну суть діяльності підприємств туризму;
 • визначення міжнародних особливостей та тенденцій розвитку туристичної сфери,
 • основну суть інноваційної політики підприємств туристичної сфери,
 • методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності міднародних підприємств туризму.
  вміти:
 • проводити оцінку діючих механізмів функціонування туристичних підприємств та обгрунтування пропозицій щодо їх удосконалення;
 • виділяти основні тенденції розвитку економіки міжнародного туризму;
 • чітко формулювати специфічні особливості економіки туризму;
 • оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери;

Рекомендована література

Основна:

 • Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу К.:Центр учбової літератури, 2007. -224с.
 • Зайцева В. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / В. Зайцева, О. Корнієнко // Вісник Запорізького наці­онального університету. – 2012. – № 2 (8).– С. 55–65.;
 • Карачина Н. Розвиток міжнародного готельного та ресторанного бізнесу в Україні у контексті світової інтеграції / Н. Карачина, О. Савіцька // Молодий вчений. – 2014. – № 5 (08). – С. 109–113.;
 • Країни світу. Міжнародний туризм. [Електронний  ресурс].  —  Режим  доступу  :  http://svit.ukrinform.ua/turism. php?page=ukr_tur&id=23762.;
 • Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 554 с.
 • Парфіненко А. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища / А. Парфіненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 126. – Ч. 1. – С. 12–23.

Додаткова:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус