Діяльність у сфері гостинності (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Безручко Л. С.ГрФ-31с, ГрФ-32с, ГРО-31с, ГРН-31с, ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с, ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с, ГрХТ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРТ-31сдоцент Безручко Л. С.
ГРТ-32сдоцент Безручко Л. С.
ГрХТ-31сдоцент Безручко Л. С.
ГРН-31сдоцент Безручко Л. С.

Опис курсу

Метою дисципліни є формування у студентів уявлення про загальні аспекти сфери гостинності, історичні факти зародження, розвитку та сучасні тенденції підприємств сфери гостинності
Цілі курсу:
закріплення знань про теоретичні аспекти основ гостинності; розуміння особливостей функціонування підприємств індустрії гостинності; етичні, психологічні та естетичні аспекти; основні принципи та правила високоякісного обслуговування; формування знань про особливості ведення бізнесу у сфері гостинності.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати: теоретичні основи основ гостинності, основні терміни та визначення; нормативну документацію, що регламентує професійну сферу; сучасні підходи до досягнення якісного сервісу в готельно-ресторанному бізнесі. принципи функціонування підприємств сфери гостинності.
вміти: володіти професійною термінологією і визначеннями що використовуються під час надання послуг у сфері гостинності; застосовувати на практиці основні принципи та правила високоякісного обслуговування; складати бізнес-плани функціонування підприємства індустрії гостинності.

Рекомендована література

Базова:

 • Закон України “Про туризм” (324/95-ВР) // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 31. – С. 24 (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 222- VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, с.158).
 • ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів. – Чинний від 2004–07–01. – К.: Держстандарт України, 2004. – 17 с.
 • ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. – Чинний від 2004–01–07. – К.: Держстандарт України, 2003. – 13 с.
 • ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація: від 01.07.04. – К.: Держспоживстандарт України, 2004.
 • ДСТУ 4527:2006. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. – Чинний від 2006–10–01. – К.: Держстандарт України, 2006. – 28 с.
 • Правила користування готелями і аналогічними засобами розміщення і надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 р. – № 19. – К., 2004.
 • Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або абетка для підприємця: навч. посіб. / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, В. В. Гецько, П. Д. Дудкін, Н. Б. Кирич, О. Б. Погайдак, І. І. Стойко. – Тернопіль: Вид. ТНТУ. – 2010. – 300 с.
 • Байлік С. І. Організація готельного господарства: підруч. / С. І. Байлік, І. М. Писаревський; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 329 с.
 • Готельно-ресторанна справа. Навчально-методичне видання. Книга 1. / Б. М. Андрушків, Л. Я. Малюта, Г. Й. Островська та ін. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – 268 с.
 • Мазаракі А. А. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: підручник / А. А. Мазаракі [та ін.]., за заг. ред. Н. О. П’ятницької. – 2 -ге вид., пероб. та допов. – К.: Центр навч. л-ри, 2011. – 584 с. 101
 • Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): підруч. / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підруч.: для вищ. навч. закл. / за ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 584 с.
 • Організація туризму: підруч. / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна та ін. ; за ред І. М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 541 с.

Допоміжна:

 • Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навч. посіб. / В. В. Архіпов – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 280 с.
 • Барна справа: підруч. / В. С. Ростовський, С. М. Шамян. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 395 с.
 • Давидова О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві: навч. посіб. / О. Ю. Давидова, І. М. Писаревський, Р. С. Ладиженська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012.
 • Менеджмент ресторанного господарства: навч. посіб. / за ред. Г. Т. П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2015. – 430 с.

Інформаційні джерела:

 • Аналітичні публікації з проблем гостинності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohotelia.com.ua.
 • Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 • Всесвітня рада з туризму та подорожей (WTTC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wttc.org/.
 • Державна туристична Адміністрації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/.
 • Державний Фонд фундаментальних досліджень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dffd.gov.ua/.
 • Держкомстат України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Силабус: Діяльність у сфері гостинності. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус