Бізнес-планування у готельно-ресторанному господарстві

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Бордун О. Ю.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРГ-41сдоцент Бордун О. Ю.
ГРГ-42сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Бізнес-планування у готельно-ресторанному господарстві» є:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами планування діяльності;
 • сформувати необхідні навички і вміння планування діяльності;
 • сформувати бізнес-план підприємницької діяльності.

Для чого необхідно вирішити такі завдання:

 • визначення сутності і видів планування діяльності в туризмі;
 • вивчення динаміки туристичного ринку;
 • вміння представити своє підприємство на туристичному ринку;
 • визначення проблем планування діяльності туристичних установ.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 • знати: понятійний апарат планування діяльності у готельно-ресторанному господарстві, законодавчу базу туристичної діяльності, систему планування діяльності туристичних установ.
 • вміти: планувати роботу туристичних підприємств, орієнтуватись у взаємовідносинах на туристичному підприємстві.

Рекомендована література

Основна

 • Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2005. – 241 с.
 • Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Планування туристичної діяльності Підручник. – К.: Знання, 2010.– 310 с.
 • Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та планування туристичної діяльності: теорія та практика Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 346 с
 • Prischepa N. P.Business planning: text-book / N. P. Prischepa. – Luhansk: Publishing House of the SE “LNU of Taras Shevchenko”, 2012. – 121 p.
 • Gerald Schwetje,·Sam Vaseghi. The Business Plan How to Win Your Investors’ Confidence Hamburger Beratungs-Kontor GmbH & Co. KG, 2007, 177p

 

Допоміжна

 • Закон про туризм — Закон України «Про туризм» у редакції від 18.11.2003 р. N 1282-IV
 • Ліцензійні умови — Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджені наказом Держпідприємництва, Мінкультури від 11.09.2007 р. N 111/55.
 • Акофф Р. Планирование будущего корпорации.– М. Прогресс, 1985. –224 с.
 • Ассєль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М,1999. – ХІІ, –804 с.
 • Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія.– К.: КНЕУ, 2002.– 245 с.
 • Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства.– Житомир: ЖДТУ, 2003.– 203.
 • Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник.– К.:МАУП, 1998.–156с.
 • Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навчальний посібник. – К.:Дніпро, 2000. – 160 с
 • Business Planning for Sustainable Tourism / Chapter 6 [https://www.seagrant.umaine.edu/files/pdf…/07RG6.pdf ]
 • Strategic planning for sustainable tourism development in Poland [https://depot.ceon.pl/…/Strategic%20planning%20for%20sus.]
 • Strategic planning in the context of sustainable tourism development [https://cyberleninka.ru/article/n/strategic-planning-in-the-context-of-sustainable-tourism-development]
 • Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guidebook. – Copyright © 2004 World Tourism Organization Calle Capitán Haya, 42 28020 Madrid, Spain
 • Vinogradov, M., Panin, Z., Larionov, A., Vasilyev,L. Business Planning in the Hospitality Industry: Tutorial, 4th ed., M.: Publishing and Trading Corporation «Dashkov and K°», 2013. 280 p.
 • Tourism Business Planning. A Workbook. – 2008, 93 p

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус