Бізнес-планування у готельно-ресторанному господарстві (241 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Бордун О. Ю.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГРГ-41сдоцент Бордун О. Ю.
ГРГ-42сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Бізнес-планування у готельно-ресторанному господарстві» є:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами планування діяльності;
 • сформувати необхідні навички і вміння планування діяльності;
 • сформувати бізнес-план підприємницької діяльності.

Для чого необхідно вирішити такі завдання:

 • визначення сутності і видів планування діяльності в туризмі;
 • вивчення динаміки туристичного ринку;
 • вміння представити своє підприємство на туристичному ринку;
 • визначення проблем планування діяльності туристичних установ.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 • знати: понятійний апарат планування діяльності у готельно-ресторанному господарстві, законодавчу базу туристичної діяльності, систему планування діяльності туристичних установ.
 • вміти: планувати роботу туристичних підприємств, орієнтуватись у взаємовідносинах на туристичному підприємстві.

Рекомендована література

Основна

 • Бордун О.Ю., Шевчук В.Р. Стратегії міжнародних готельних мереж та детермінанти планування їх розвитку в Україні Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 3. С. 190-196 https://doi.org/10.35774/econa2020.03.190
 • Бордун О.Ю., Гузюк Т.О. Планування діяльності готельних мереж країн G7 та України. Матеріали XІV Міжнародної наукової конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. – Львів – 2020, С.48-54
 • Бордун О.Ю. SWOT аналіз Львівської міської туристичної системи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Міський туризм: реалії, виклики,перспективи – Київ : 2020, С. 35-38
 • Звіт Управління туризму Львівської міської Ради 2020. URL : https://cityadm.lviv.ua/news/government/260385-departament-rozvytku-lmr-prozvituvav-prorobotu-u-2020-rotsi-u-haluzi-turyzmu
 • Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Планування туристичної діяльності Підручник. – К.: Знання, 2010.– 310 с.
 • Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та планування туристичної діяльності: теорія та практика Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 346 с
 • Шевчук В.Р., Бордун О.Ю. Особливості оцінювання збалансованого розвитку готельної індустрії України в умовах коронавірусної пандемії Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2021. Випуск 58. С. 274-285.
 • Туристична діяльність та колективні засоби розміщування у Львівській області 2017: статистичний збірник / Головне управління статистики у Львівській області. Львів, 2018. 88 с.

 

Допоміжна

 • Закон про туризм — Закон України «Про туризм» у редакції від 18.11.2003 р. N 1282-IV
 • Ліцензійні умови — Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджені наказом Держпідприємництва, Мінкультури від 11.09.2007 р. N 111/55.
 • Акофф Р. Планирование будущего корпорации.– М. Прогресс, 1985. –224 с.
 • Ассєль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М,1999. – ХІІ, –804 с.
 • Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія.– К.: КНЕУ, 2002.– 245 с.
 • Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства.– Житомир: ЖДТУ, 2003.– 203.
 • Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник.– К.:МАУП, 1998.–156с.
 • Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навчальний посібник. – К.:Дніпро, 2000. – 160 с
 • Business Planning for Sustainable Tourism / Chapter 6 [https://www.seagrant.umaine.edu/files/pdf…/07RG6.pdf ]
 • Strategic planning for sustainable tourism development in Poland [https://depot.ceon.pl/…/Strategic%20planning%20for%20sus.]
 • Strategic planning in the context of sustainable tourism development [https://cyberleninka.ru/article/n/strategic-planning-in-the-context-of-sustainable-tourism-development]
 • Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guidebook. – Copyright © 2004 World Tourism Organization Calle Capitán Haya, 42 28020 Madrid, Spain
 • Vinogradov, M., Panin, Z., Larionov, A., Vasilyev,L. Business Planning in the Hospitality Industry: Tutorial, 4th ed., M.: Publishing and Trading Corporation «Dashkov and K°», 2013. 280 p.
 • Tourism Business Planning. A Workbook. – 2008, 93 p