Антропогенне перетворення рельєфу і геозагрози

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Горішний П. М.ГРНМ-11с-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГРНМ-11с-3доцент Горішний П. М.

Опис курсу

Мета: сформувати у студентів цілісне уявлення про антропогенні перетворення рельєфу впродовж розвитку людської цивілізації та пов’язані з ними геозагрози, навчити студентів практичних навиків аналізу антропогенного рельєфу та антропогенних і природно-антропогенних рельєфотвірних процесів.

Основні завдання:

 • розкрити об’єкт і предмет антропогенної геоморфології, зміст і завдання антропогенного перетворення рельєфу та пов’язаних з ним геозагроз;
 • виявити історичні особливості змін рельєфу різних епох;
 • ознайомити з класифікаціями антропогенного рельєфу за різними критеріями;
 • проаналізувати морфологічні особливості різних типів антропо­генного рельєфу;
 • дослідити природно-антропогенні й антропогенні процеси;
 • оцінити ступінь і характер антропогенної трансформації рельєфу та геозагроз;
 • ознайомити з практичним використанням антропогенного рельєфу.

Курс повинен сприяти формуванню такої інтегральної компетентності  – здатність розв’язувати складні наукові задачі та практичні проблеми, включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів досліджень при вивченні геосфер (рельєфу, четвертинних відкладів, морфодинамічних процесів та геозагроз, які в умовах глобальних змін геоморфосистем, зазнають перетворення і активізації) у різних просторово-часових масштабах із використанням комплексу міждисциплінарних даних та в умовах недостатності інформації, невизначеності умов та вимог.

Також у результаті навчання студенти мають набути таких загальних і фахових компетентностей.

Загальні компетентності:

ЗК05 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Фахові компетентності:

ФК02 Знання сучасних засад природокористування, взаємодії природи і суспільства із застосуванням раціонального використання природних ресурсів та екологічних аспектів та основ природоохоронного законодавства в умовах активізації глобальних змін геоморфосистем і виникнення геозагроз

ФК03 Розуміння планети як єдиної системи, найважливіших проблем її будови та розвитку в умовах глобальних змін геоморфосистем.

ФК09 Здатність ідентифікувати відомі і нові об’єкти у геоморфосферах, їхні зміни та притаманні їм небезпечні процеси, що розвиваються, визначати стійкість геоморфосистем, приймати рішення під час виникнення геозагроз.

Рекомендована література

Базова:

 • Колтун О. В., Ковальчук І.П. Антропогенна геоморфологія : навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 193 с.
 • Горішний П. Морфологічний аналіз рельєфу : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 120 с.
 • Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. Екологічна безпека техногенних систем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – Львів-Київ, 2002. –  624 с.
 • Кравчук Я. Геоморфологічне картографування: навч. посібн. Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 176 с.
 • Рельєф України: навч. посібн. / за ред. В. В. Стецюка. – Київ: Слово, 2010. – 688 с.
 • Сучасна динаміка рельєфу України / За ред. В. П. Палієнко. – Київ: Наукова думка, 2005. – 268 с.

Допоміжна:

 • Волошин П. Розвиток антропогенної суфозії у центральній частині Львова та її екологічні наслідки // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2001. Вип.28. С. 42-46.
 • Горішний П.М. Картографування і аналіз трансформації морфології рельєфу селитебних територій (на прикладі м. Львова) // Наук. записки Вінницького держ. педагог. ун-ту. Сер. Географія – Вінниця, 2003. Вип. 6. – С. 40-44.
 • Горішний П. Морфологія кар’єрних техноформ (на прикладі Львівської області) / П. Горішний // Фізична географія і геоморфологія. – 2010. – Вип. 1(58). – С. 164-170.
 • Горішний П. Геоморфологічне картографування кар’єрів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. – С. 119-130.
 • Горішний П. Класифікація рельєфу кар’єрів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2018. Вип. 8. – С. 160–170.
 • Іванов Є., Ковальчук І. Історико-географічні аспекти освоєння будівельної сировини у Львові // Наук. вісник Чернів. ун-ту. 2009. Вип. 480–481. Географія. С. 116–125.
 • Колтун О. Аналіз класифікацій антропогенного рельєфу // Наук. записки Терноп. пед. ун-ту. Сер. геогр. 2005. Вип.1(7). С. 15–19.
 • Колтун О. Проблеми класифікації антропогенних рельєфотвірних відкладів і процесів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. С. 89–93.
 • Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Антропогенна геоморфологія”. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 18 с.
 • Колтун О. Лесові кар’єри ХХ ст. у Хмельницькому: сучасна морфологія і морфодинаміка / О. Колтун // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Вип. 50. С. 115–130.
 • Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічне картографування: Навч. посібник. Львів: Світ, 1991. 144 с.
 • Палієнко В. П.,  Спиця Р. О. Дослідження умов формування небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у контексті еколого-геоморфологічної оцінки території. УГЖ. 2015. № 4. С. 3-9.
 • Шуйський Ю. Д., Вихованець Г. В., Панкратенкова Д. О. Основні риси антропогенного впливу в береговій зоні Чорного та Азовського морів у межах України. УГЖ, 2019, вип. 1. С. 8-14 с.https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.008.
 • Anthropocene. https://www.sciencedirect.com/journal/anthropocene.
 • Horishnyj P., Halaiko M. The modern morphodynamics in the quarries of  Lviv and its suburbs // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2019. Вип. 2 (9), С. 99–115.
 • Dávid Lóránt. Quarrying: an anthropogenic geomorphological approach // Acta Montanistica Slovaca. 2008. Ročník 13, číslo 1.  66–74.
 • Fels E. Аnthropogene Geomorphologie // Sciеntia. 1957. 92, №10. S. 255-260.
 • Gill, Joel C., Malamud, Bruce D. (2017). Anthropogenic processes, natural hazards, and interactions in a multi-hazard framework, Earth-Science Reviews, Vol. 166, Pages 246-269, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.01.002 .
 • Guzzetti, F.; Carrara, A.; Cardinali, M.; Reichenbach, P. (1999). Landslide hazard evaluation: a review of current techniques and their application in a multi-scale study, Central Italy, Geomorphology, Volume 31, Issues 1–4, Pages 181-216, https://doi.org/10.1016/S0169-555X(99)00078-1.
 • Henselowsky, F., Rolkens, J., Kelterbaum, D.,  Bubenzer, O. (2021). Anthropogenic relief changes in a long-lasting lignite mining area (‘Ville’, Germany) derived from historic maps and digital elevation models. Volume 46, Issue 9. Pages 1725-1738. https://doi.org/10.1002/esp.5103.
 • Montanari, E., Paul, M., Ronen, A., Weiner, S., & Boaretto, E. (2004): Flint mining in prehistory recorded by in situ-produced cosmogenic 10Be. PNAS 101 (21): 7880-7884. https://doi.org/10.1073/pnas.0402302101
 • Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS). https://www.natural-hazards-and-earth-system-sciences.net/
 • Szűcs, E., Gönczy, S., Bozsó, I., Bányai, L., Szakacs, A., Szárnya, C., and Wesztergom, V. (2021). Evolution of surface deformation related to salt-extraction-caused sinkholes in Solotvyno (Ukraine) revealed by Sentinel-1 radar interferometry, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 21, 977–993, https://doi.org/10.5194/nhess-21-977-2021  .
 • Verri, G., Barkai, R., Bordeanu, C., Gopher, A., Hass, M., Kaufman, A., Kubik, P.W., Westoby, M.J.; Brasington, J.; Glasser, N.F.; Hambrey, M.J.; Reynolds, J.M. (2012). ‘Structure-from-Motion’ photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications, Geomorphology, Volume 179, Pages 300-314, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.08.021.
 • Zarychta R., Zarychta A. and Bzdega K. (2020). Progress in the Reconstruction of Terrain Relief Before Extraction of Rock Materials – The Case of Liban Quarry, Poland // Remote Sens. 2020, 12, 1548, 1-20.

Інформаційні ресурси:

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
 • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/

Силабус: Антропогенне перетворення рельєфу і геозагрози. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус