Науковий напрям палеогеографії плейстоцену

У рамках школи інженерної, екологічної та регіональної геоморфології діє науковий напрям палеогеографії плейстоцену, заснований професором А. Богуцьким у 1988 р. Основними напрямами досліджень є комплексне вивчення опорних розрізів плейстоценової лесово-ґрунтової серії України, її стратиграфії, розвитку у ній палеокріогенних процесів; дослідження гляціальних та перигляціальних утворень, встановлення і кореляція границь плейстоценових зледенінь на території України, Польщі і Білорусі. Важливе місце у дослідженнях школи займає вивчення алювіальних і покривних відкладів річкових терас, плейстоценової малакофауни, обґрунтування об’єктів геоспадщини тощо.

2021

У галузі палеогеографії плейстоцену дослідження проводять проф. А. Богуцький, доц. А. Яцишин, доц. Р. Дмитрук, доц. О. Томенюк, м.наук.с. А. Бермес. Дослідження відбуваються спільно з польськими, литовськими, французькими, білоруськими вченими.
Опубліковано: 3 монографії, зокрема 1 монографія, 5 розділів у закордонній монографії та 2 розділи у монографії виданій в Україні, 2 збірники наукових праць; 2 інші наукові видання; 2 статті у виданнях, які мають імпакт-фактор; 8 – включені баз даних Web of Science, Scopus та ін.; 4 – в інших закордонних виданнях; 12 – фахових виданнях України; 3 с в інших виданнях України; 28 – тез доповідей конференціях.

2020

Сьогодні у галузі палеогеографії плейстоцену дослідження проводять Професор А. Богуцький, Доцент А. Яцишин, Доцент Р. Дмитрук, с. н. с. О. Томенюк. Дослідження ведуться спільно з польськими, литовськими, французькими, білоруськими вченими.

У 2020 році опубліковано: 1 розділ у монографії (1,1 друк. арк.), 1 збірник наукових праць «Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019, Вип. 2 (10)»; 3 статті у виданнях, які мають імпакт-фактор; 3 статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus; 4 статі в інших закордонних виданнях; 17 статей у фахових виданнях України; 12 статей в інших виданнях України; 6 тез доповідей на міжнародних конференціях.