Науковий напрям палеогеографії плейстоцену

У рамках школи інженерної, екологічної та регіональної геоморфології діє науковий, заснований професором А. Богуцьким у 1988 р. Основними напрямами досліджень є комплексне вивчення опорних розрізів плейстоценової лесово-ґрунтової серії України, її стратиграфії, розвитку у ній палеокріогенних процесів; дослідження гляціальних та перигляціальних утворень, встановлення і кореляція границь плейстоценових зледенінь на території України, Польщі і Білорусі. Важливе місце у дослідженнях школи займає вивчення алювіальних і покривних відкладів річкових терас, плейстоценової малакофауни, обґрунтування об’єктів геоспадщини тощо. Сьогодні у галузі палеогеографії плейстоцену дослідження проводять проф. А. Богуцький, доц. А. Яцишин, доц. Р. Дмитрук, с. н. с. О. Томенюк. Дослідження ведуться спільно з польськими, литовськими, французькими, білоруськими вченими.

У 2019 році опубліковано 1 монографію, 4 статті у виданнях, які мають імпакт-фактор, 8 статей в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, 2 статті в інших закордонних виданнях, 1 стаття у фахових виданнях України, 2 статті в інших виданнях України.