Наукова школа комплесної територіальної організації суспільства

Становлення школи припадає на 1945–1950 рр. Організаційним ядром стала кафедра економічної (тепер – економічної і соціальної) географії Львівського державного (тепер – національного) університету імені Івана Франка. Лідером школи протягом 1945–1984 рр. був її засновник проф. Опанас (Афанасій) Ващенко (1908–1984).
Ващенко Опанас (Афанасій) Трохимович народився 19 грудня 1908 р. у с. Капустинці Липово-Долинського району Сумської (тепер Гадяцького району Полтавської) області. Закінчив аспірантуру при кафедрі економічної географії Харківського університету імені М. Горького (тепер імені В. Каразіна). У 1938 р.захистив кандидатську дисертацію, у 1939 р. отримав учене звання доцента. З 1944 р. працює у Львівському університеті, де організовує кафедру економічної географії, а згодом аспірантуру при ній. У 1971 р. захищає докторську дисертацію (в Ленінградському університеті). Розгорнув наукову діяльність у таких напрямках: теорія і методологія комплексної територіальної організації виробництва; розміщення галузей і міжгалузевих комплексів Західного регіону України, географія населення і поселень цього регіону, комплексне атласне картографування та ін.
Відомими представниками цієї школи стали випускники кафедри: проф. Ф. Д. Заставний, Б. М. Яремчишин, М. Д. Пістун, О. І. Шаблій, О. Г. Топчієв, С. М. Писаренко, С. І. Іщук, О. В. Заставецька, М.З. Мальський, В.П. Нагірна, Л.Т. Шевчук, І. І. Ровенчак та ін. У цій школі підготовлено близько 20 докторів та 80 кандидатів наук у ділянці економічної і соціальної географії, частково – розміщення продуктивних сил та економіки районів.
У теперішній час школа охоплює суспільно-географічні навчальні і науково-дослідні установи і підрозділи вишів та академічних закладів Західного регіону України. У Львові, крім кафедри економічної і соціальної географії, це також кафедра географії України (проф. М. С. Дністрянський, д. г. н. Р. М. Лозинський); факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка (проф. М .С. Писаренко, М. З. Мальський); в Інституті регіональних досліджень НАН України – відділ “Територіальні суспільні системи і просторовий розвиток” (проф. Л. Т. Шевчук); у Тернополі: кафедри економічної і соціальної географії та географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (проф. О. В. Заставецька, І. М. Пушкар), кафедра управління персоналом і регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету (проф. Є. П. Качан); у Луцьку – кафедра економічної і соціальної географії Волинського університету імені Лесі Українки, факультету міжнародних відносин (проф. П. В. Луцишин, Н. Н. Коцан) та ін. Сучасним лідером школи є заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор географічних наук, почесний член Українського географічного товариства, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка Олег Іванович Шаблій.

Кафедра є ядром Львівської суспільно-географічної школи комплексної геопросторової організації суспільства, яка охоплює декілька сучасних наукових напрямків. Серед останніх слід назвати такі:

а) теорія, методологія і методика суспільної географії в умовах постіндустріального та інформаційного суспільств. Вивчено геопросторову організацію суспільства у постіндустріальну епоху і розвитку 3D-виробництва та впровадження в Україні інформаційних GRID-мереж. Досліджено гнучку геопросторову організацію суспільства: обґрунтовано її прояви в Україні і головні риси, розроблено поняттєво-термінологічну систему “територіальної організації суспільства” розроблено проблеми геологістики (проф. О. І. Шаблій, проф. І. І. Ровенчак, доц. М. Р. Влах, доц. М. М. Книш, доц. О. І. Вісьтак, доц. В. С. Грицевич, асп. М. А. Ярошевич та ін.);

б) демо-соціально-географічний. Проведено суспільно-географічний аналіз демографічних проблем Львівського, Волинського та Закарпатського субрегіонів Західного району України. Визначено чинники демографічного постаріння населення в ньому. Проведено типізацію областей за характером демографічного розвитку та сучасної демографічної ситуації; проведено аналіз демографічної безпеки Західного регіону (працюють доц. І. І. Гудзеляк, доц. В. С. Грицевич, доц. М. Р. Влах, к. г. н. Н. Р. Верчин (Годісь), асист. І. В. Ванда, асист. Л. І. Котик, асп. М. М. Качайло (підготував кандидатську дисертацію);

в) економіко-географічний. Досліджено класифікацію процесів трансформації господарського комплексу прикордоння, зокрема Карпатського регіону України. Проведено суспільно-географічне дослідження ринкової інфраструктури регіону. Розроблено класифікацію чинників соціально-економічної та екологічної безпеки регіону за допомогою факторного аналізу (доц. М. Р. Влах, доц. І. І. Гудзеляк, доц. М. М. Книш, доц. С. П. Кузик, доц. Я. Є. Івах, доц. О. І. Мамчур, асист. Л. І. Котик);

г) географічна глобалістика та країнознавство. Розроблено теоретико-методологічні основи типізації країн, що розвиваються. Досліджено економічні індикатори у типологія країн світу, нові тенденції розвитку світового господарства в постіндустріальному суспільстві. Обґрунтовано проблеми глобалізації і регіоналізації країн різних типів, а також вплив глобалізаційних процесів на географію світового господарства. Аргументовано значення чинників НТП і проблем інформатизації світового господарства (доц. М. М. Книш, проф. І. І. Ровенчак, доц. І. І. Гудзеляк, доц. С. П. Кузик, доц. О. І. Мамчур, доц. О. І. Вісьтак, асист. Л. І. Котик та ін.);

ґ) географічне українознавство та краєзнавство, у т. ч. історико-географічне. Досліджено науковий феномен історико-культурної спадщини (на прикладі Львова). Розроблено науково-практичні основи географо-краєзнавчого вивчення сільського поселення (проф. О. І. Шаблій, проф. І. І. Ровенчак, доц. С. П. Кузик, доц. М. Р. Влах, доц. О. І. Вісьтак та ін.). Опубліковано три книги праць проф. О. І. Шаблія “Вибрані праці” з розділом геогуманістики;

д) політико-географічний і геополітичний. Вивчено розвиток політичної географії та геополітики України і в Україні; досліджено теоретичні підходи до розуміння регіональної держави та головні передумови та чинники її розвитку та функціонування розпочато дослідження проблем військової географії; обґрунтовано особливості електоральної географії Львівської області та політичну поведінку населення Західного регіону (проф. О. І. Шаблій, доц. О. І. Вісьтак, доц. М. М. Книш, проф. І. І. Ровенчак, асист. Л. І. Котик).

У 2019 році опубліковано 1 монографію, 1 збірник наукових статей, 1 підручник, 6 навчальних посібників, 40 статей, 16 карт, 1 біобібліографічний покажчик.