Наукова школа комплесної територіальної організації суспільства

Становлення школи припадає на 1945–1950 рр. Організаційним ядром стала кафедра економічної (тепер – економічної і соціальної) географії Львівського державного (тепер – національного) університету імені Івана Франка. Лідером школи протягом 1945–1984 рр. був її засновник проф. Опанас (Афанасій) Ващенко (1908–1984).
Ващенко Опанас (Афанасій) Трохимович народився 19 грудня 1908 р. у с. Капустинці Липово-Долинського району Сумської (тепер Гадяцького району Полтавської) області. Закінчив аспірантуру при кафедрі економічної географії Харківського університету імені М. Горького (тепер імені В. Каразіна). У 1938 р.захистив кандидатську дисертацію, у 1939 р. отримав учене звання доцента. З 1944 р. працює у Львівському університеті, де організовує кафедру економічної географії, а згодом аспірантуру при ній. У 1971 р. захищає докторську дисертацію (в Ленінградському університеті). Розгорнув наукову діяльність у таких напрямках: теорія і методологія комплексної територіальної організації виробництва; розміщення галузей і міжгалузевих комплексів Західного регіону України, географія населення і поселень цього регіону, комплексне атласне картографування та ін.
Відомими представниками цієї школи стали випускники кафедри: проф. Ф. Д. Заставний, Б. М. Яремчишин, М. Д. Пістун, О. І. Шаблій, О. Г. Топчієв, С. М. Писаренко, С. І. Іщук, О. В. Заставецька, М.З. Мальський, В.П. Нагірна, Л.Т. Шевчук, І. І. Ровенчак та ін. У цій школі підготовлено близько 20 докторів та 80 кандидатів наук у ділянці економічної і соціальної географії, частково – розміщення продуктивних сил та економіки районів.
У теперішній час школа охоплює суспільно-географічні навчальні і науково-дослідні установи і підрозділи вишів та академічних закладів Західного регіону України. У Львові, крім кафедри економічної і соціальної географії, це також кафедра географії України (проф. М. С. Дністрянський, д. г. н. Р. М. Лозинський); факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка (проф. М .С. Писаренко, М. З. Мальський); в Інституті регіональних досліджень НАН України – відділ “Територіальні суспільні системи і просторовий розвиток” (проф. Л. Т. Шевчук); у Тернополі: кафедри економічної і соціальної географії та географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (проф. О. В. Заставецька, І. М. Пушкар), кафедра управління персоналом і регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету (проф. Є. П. Качан); у Луцьку – кафедра економічної і соціальної географії Волинського університету імені Лесі Українки, факультету міжнародних відносин (проф. П. В. Луцишин, Н. Н. Коцан) та ін. Сучасним лідером школи є заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор географічних наук, почесний член Українського географічного товариства, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка Олег Іванович Шаблій.

Львівська наукова школа комплексної територіальної організації суспільства охоплює декілька сучасних наукових напрямків. Серед останніх слід назвати такі:

а) теорія, методологія і методика суспільної географії в умовах постіндустріального та інформаційного суспільств. Вивчено геопросторову організацію суспільства (ГОС) у постіндустріальному суспільстві. Досліджено т. зв. гнучку ГОС: обґрунтовано її прояви в Україні і головні риси, розроблено поняттєво-термінологічну систему “територіальної організації суспільства” (працюють проф. О. І. Шаблій, проф. І. І. Ровенчак, доц. М. Р. Влах, доц. М. М. Книш, доц. О. І. Вісьтак, доц. В. С. Грицевич та ін.);

б) демосоціальногеографічний. Проведено суспільно-географічний аналіз демографічних проблем Західного регіону України. Визначено чинники демографічного постаріння в Україні. Проведено типізацію областей за характером демографічного розвитку та сучасної демографічної ситуації; проведено аналіз демографічної безпеки Львівської області (працюють доц. М. І. Білецький, доц. М. Р. Влах, доц. І. І. Гудзеляк та ін.);

в) економіко-географічний. Досліджено підприємницьку діяльність та функціонування приватного сектора економіки. Розроблено класифікацію процесів трансформації господарського комплексу. Проведено суспільно-географічне дослідження ринкової інфраструктури регіону. Проведено структурний аналіз аграрної сфери і її трансформації в нових соціально-економічних умовах. Розроблено класифікацію чинників економічної безпеки регіону за допомогою факторного аналізу (працюють доц. М. Р. Влах, доц. Гудзеляк, доц. М. М. Книш, доц. С. П. Кузик, к. г. н., асист. Я. Є. Івах, к. г. н., асист. О. І. Мамчур, асист. Л. І. Котик, зав. лаб. Т. М. Кравець, к. г. н., інж. А. В. Наконечна, асп. І. В. Вовк);

г) географічне світознавство та країнознавство. Розроблено теоретико-методологічні основи побудови типології країн, що розвиваються. Досліджено економічні індикатори у типологія країн світу. Досліджено нові тенденції розвитку світового господарства в постіндустріальному суспільстві. Обґрунтовано проблеми глобалізації і регіоналізації країн різних типів. Обґрунтовано вплив глобалазаційних процесів на географію світового господарства, зокрема на цілісну економічну систему, на зміну ролі національних і міжнародних економічних відносин. Аргументовано чинників НТП і проблеми інформатизації світового господарства (працюють проф. І. І. Ровенчак, доц. О. І. Вісьтак, доц. І.І.  Гудзеляк, доц. М. М. Книш, доц. С. П. Кузик, доц. В. В. Стецький, к. г. н., асист. О. І. Мамчур та ін.);

ґ) географічне українознавство та краєзнавство, в т. ч. історико-географічне. Досліджено науковий феномен львовознавства. Розроблено науково-практичні основи географо-краєзнавчого вивчення сільського поселення (працюють проф. О. І. Шаблій, доц. О. І. Вісьтак, проф. І. І. Ровенчак, доц. М. Р. Влах та ін.). Видано книгу за ред. проф. О. І. Шаблія “Доктор географії Володимир Огоновський” та ін.;

д) політико-географічний і геополітичний. Вивчено розвиток політичної географії та геополітики України; досліджено теоретичні підходи до розуміння регіональної держави та головні передумови та чинники її розвитку та функціонування; обгрунтовано особливості  електоральної географії Львівської області та політичну поведінку населення західного регіону (працюють проф. О. І. Шаблій, проф. І. І. Ровенчак, доц. О. І. Вісьтак, доц. М. М. Книш, асп. Т. Карпа, асп. М. В. Мирош);

е) математико-картографічний. Створено Комплексний атлас Львова. Вивчено топологію залізничних рекреаційних мереж. Розроблено методику математичного моделювання та картографічного відображення кривизни автотранспортного простору регіону (працюють проф. О. І. Шаблій, доц. О. І. Вісьтак, доц. В. С. Грицевич, доц. М. М. Книш);

є) геопоетичний і геоімагологічний. Обґрунтовано наукові основи нових міждисциплінарних напрямків геопоетика і геософії та імагології (працюють проф. О. І. Шаблій, д. г. н. Ю. О. Кисельов, доц. М. Р. Влах).
Головними досягненнями наукової школи є: теорія комплексного і збалансованого територіального розвитку (проф. О.Т. Ващенко, Ф.Д. Заставний, О.І. Шаблій); система законів і закономірностей геопросторової організації суспільства (О.І. Шаблій); низка монографій з теоретичних і методологічних проблем (Ф. Д. Заставний, М. Д. Пістун, С. І. Іщук, О. І. Шаблій); низка підручників і навчальних посібників з грифом Міносвіти України. Деякі з них перекладені на іноземні мови (Ф.Д. Заставний, О.І. Шаблій, Л.Т. Шевчук); серія шкільно-краєзнавчих і туристських атласів обласних регіонів. У 2011 р. виходить “Комплексний атлас Львова” (за ред. О.І. Шаблія). Представники школи взяли активну участь у підготовці і виданні “Національного атласу України” та обґрунтуванні Географічного центру України (доц. В. С. Грицевич).
Для практики територіального управлінння і планування особливе значення мають розробки учених школи з проблем: перспектив раціонального використання природних (викопних, лісових, земельних, рекреаційних), трудових та інтелектуальних ресурсів Західного регіону України; розвитку нових територіальних формувань, особливо єврорегіонів; підвищення регіональної безпеки і розроблення геопросторових моделей, зокрема картографічних тощо.
Учені школи були і залишаються науковими консультантами, беруть участь і розробленні проектів і схем районних розпланувань, генпланів великих і середніх міст, в обґрунтуванні планів раціонального використання територій. Водночас більшість з них відомі у світі, особливо у Європі, у постсоціалістичних країнах. Зокрема, тісні наукові зв’язки мають з ученими-географами Польщі (Люблін, Краків, Варшава, Холм, Сандомир, Слупськ, Ґданськ), Німеччини (Мюнхен), Франції (Париж, Сарсель), Канади (Торонто), США (Нью-Йорк, Вашинґтон).