Практика виробнича (106)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Звіт

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6180ГрФ-31с
ГрФ-32с

Опис курсу

Метою проходження виробничої практики є напрацювання навичок студентів щодо вміння самостійно працювати з джерельною базою досліджень, творчо підходити до вирішення завдань дослідження. Виробнича практика є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента, яке виконується з дисциплін професійного спрямування. Виконання звіту виробничої практики має за мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути у них навички творчої самостійної роботи, володіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • зміст базових понять географії, а також суміжних та світоглядних наук;
 • особливості організації географічного простору;
 • методику картографування природних територіальних комплексів та
  проводити їх класифікацію;
 • правила морально-етичних аспектів досліджень, принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.
 • теоретичні та практичні аспекти аналізу структури і функцій об’єкта
  суспільно-географічного дослідження;
 • особливості генези і функціонування об’єктів суспільно-географічного
  дослідження;
 • види компонентної і геопросторової організації суспільногеографічних об’єктів;
 • теоретичні та практичні аспекти функціонування об’єкта за матрицею SWOT-аналізу;
 • особливості використання сучасних інформаційних технологій та ГІС-представлення об’єкта дослідження;
 • парадигми, теорії і концепції географії, урбаністики і просторового
  планування та застосовувати їх на практиці – у дослідженні міських і
  сільських поселень, при вирішенні конкретних проблем розвитку поселень.

вміти:

 • використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації
  пояснювати, оцінювати потенціал території, у тім числі природний,
  ресурсний, демографічний, економічний, культурний;
 • шукати інформацію у різних джерелах, самостійного її  працьовувати;
 • працювати в командах;
 • застосовувати кількісні та якісні методи, інформаційні технології при
  вивченні природних територіальних комплексів різних рівнів;
 • проводити еколого-географічні дослідження, геоекологічну експертизу, розробляти проекти охорони природи і збалансованого
  природокористування;
 • розробляти і створювати картографічні моделі із застосування геоінформаційних технологій, статистичних і математичних методів;
 • самостійно досліджувати природно-географічні об’єкти, процеси,
  явища з використанням теорій, парадигм, концепцій.
 • аналізувати склад і будову ландшафтів, робити науково виважені
  висновки, інтерпретувати результати дослідження і застосовувати їх у
  прикладній сфері;
 • провести аналіз виробничої і маркетингової діяльності досліджуваного об’єкта;
 • провести аналіз функціонування об’єкта за матрицею SWOТ;
 • пояснювати особливості організації географічного простору,
  проводити просторове планування території, розробляти рекомендації щодо розвитку територій локального і регіонального рівня, для стратегій і програм регіонального розвитку;

Soft skills:

 • доносити свою думку,
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати в групі під
  виконання лабораторної роботи;
 • позитивно налаштовуватись на результат роботи і котролювати
  процесом системно;
 • ПРН 4. Використовувати польові та лабораторні методи для збору
  інформації та аналізу природно- і суспільно-географічних об’єктів і
  систем.
 • ПРН 7. Застосовувати базові знання з фізики, хімії, геології, екологіїматематики, інформатики, геоінформаційних систем при вивченні географічної оболонки, окремих геосфер, суспільства.
 • ПРН 11. Аналізувати земельні ресурси, особливості використання
  ґрунтів світу, проблеми їхньої охорони та розробляти заходи
  збалансованого використання ґрунтового покриву.
 • ПРН 17. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень,
  принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної
  життєдіяльності та здорового способу життя.
 • ПРН 18. Володіти навиками усного та писемного мовлення державною та іноземною мовою з використанням фахової географічної термінології.

Рекомендована література

Базова

Допоміжна

Інформаційні ресурси:

 • Асоціація агенцій регіонального розвитку України [Електронний
  ресурс]. – Режим доступу: http://www.narda.org.ua/
 • Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. –
  Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього
  НАН України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://ird.gov.ua/ird01/p1009.php
 • Інститут географії НАН України [Електронний ресурс]. − Режим
  доступу: http://igu.org.ua