Педагогічна майстерність (014 М)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1024доцент Калагурка Х. І.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024ГрОМ-11сдоцент Федина В. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Педагогічна майстерність» набуття студентами теоретичних знань й первинних практичних навичок ефективної організації навчального процесу.
Основні завдання вивчення дисципліни є:
– засвоєння студентами теоретичних знань про правила, принципи, шляхи організації
продуктивного освітнього середовища;
– формування практичних умінь і навичок педагогічної майстерності, а також мотивації
щодо подальшого професійного вдосконалення і розвитку;
– застосуванні набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності під час
проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

Основна література:

 • Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.М.Теслюк, І.В. Зайченко, А.А. Каленський. Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 484 с.
 • Основи педагогічної майстерності: практикум / Холковська І., Л., Волошина О. В., Губіна С. І. Вінниця: «Твори», 2019. – 240 с. http://psychology.univer.kharkov.ua/dist2020/materialy/Shvedova/Prakt.pdf
 • Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видав. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. 608 с.
 • Педагогічна майстерність: підручник. За ред. І. Зязюна. К., 2008. 376 с. або https://www.pedagogic-master.com.ua/public/PM_Zyazyun.pdf

Додаткова література:

 • Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: підручник.
  К., 2004. 472 с.
 • Бутенко Н.Ю., Приходько А.М., Федоренко Н.І. Комунікативні процеси у навчанні: навч.-метод. посібник. К., 2004. 334 с.
 • Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005. 344 с.
 • Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посібник. К., 2006. 276 с.
  https://library.udpu.edu.ua/library_files/412009.pdf
 • Гірник А.М. Основи конфліктології. К., 2010. 222 с.
 • Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. Львів, 2001.276 с.
 • Кушнір Р.О. Великий оратор, або як говорити так, щоб Вам аплодували стоячи. Дрогобич: Коло, 2013. 258 с.
 • Отич О. М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи : підручник Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 208 с.
 • Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів: колективна монографія. К., 2015. http://ipood.com.ua/data/NDR/Pedmaister/monograph_pedmaister2015.pdf
 • Волкова Н. П. Педагогіка. Київ: Академвидав, 2012. 616 с.
  або https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/library/volkova.pdf
 • Основи педагогічної майстерності (для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта) : навч.-метод. посібник / упоряд. Наталія Мачинська, Анна Федорович, Наталія Яремчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 286 с. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Osnovy-ped-maysternosti-Navch.-posibnyk.pdf2020.pdf
 • Філатова Л. С. Педагогічна майстерність : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти педагогічних університетів за спеціальностями 013 Початкова освіта; 016 Спеціальна освіта. Харків : ХНПУ, 2021. 90 с. або https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/pdf

Інтернет-джерела: