Медичний, СПА та Велнес туризм

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бордун О. Ю.ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрТМ-11сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Медичний, СПА та Велнес туризм» є ознайомлення студентів із завданнями _туристичного підприємства при наданні лікувально-оздоровчого обслуговування та формування відповідних компетентностей:
ЗК.6. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях лікувально- оздоровчого обслуговування туристів;
ЗК.8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
ЗК.9. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій в новій ситуації;
ЗК.10 Уміння приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати проблеми;
ЗК.11. Здатність дотримання вимог охорони праці, збереження навколишнього середовища та забезпечення безпеки життєдіяльності.

Після завершення цього курсу студент:

 • Знатиме
  • теоретичні засади медичного, СПА та Велнес туризму;
  • тенденції, що характеризують стан ринку медичного, СПА та Велне туризму туризму в Україні та світі;
  • фактори, що формують передумови для успішного розвитку медичного, СПА та Велнес туризму на території України;
  • аналіз проблематики та перешкод на шляху успішного становлення ринку медичного, СПА та Велнес туризму;
  • вивчення зарубіжного досвіду та порівняльний аналіз вітчизняного та іноземного ринків медичного, СПА та Велнес туризму;
 • Вмітиме
  • працювати в команді;
  • організовувати послуги медичного, СПА та Велнес туризму для клієнтів;
  • формулювати ідеї щодо подолання проблем, які існують в сфері медичного, СПА та Велнес туризму Львова та України, а також вироблення рекомендацій по покращенню існуючого стану;
  • дотримуватись законодавчих норм при наданні послуги медичного, СПА та Велнес туризму для клієнтів.

Рекомендована література

 • Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний туризм: теорія та практика. Посібник – Київ: ЦНЛ, 2018.– 126 с.
 • Бордун О.Ю., Мальська М.П. Гео-соціо-економічна характеристика медичного туризму міста Львова (Теорія та методика впровадження) Рига: «LAP LAMBERT Academic Publishing», 2018. – 102 с.
 • Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Підвищення конкурентоспроможності курортополісу Трускавець шляхом надання інноваційних spa-послуг. Актуальные проблемы экономики в условиях реформирования современного общества: материалы III междунар. науч.-практ. конф. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2015. – Ч. 2. – С.257-260
 • Бордун О. Ю. Медичний туризм міста Львова: соціально-економічні можливості для розвитку. Наука і економіка. Хмельницький, 2016. Is.1(41). С. 78–86.
 • Герасимчук З. В. Регіональна політика розвитку ринків медичних послуг: мета, напрямки формування та інструменти реалізації / З. В. Герасимчук, І. Б. Шевчук // Зб. наук. пр. «Економічні науки». – Серія «Регіональна економіка». – Вип. 5 (17). – Ч. 3. – Луцьк, 2008. – С. 7–23
 • Гергишан А. К. Формирование стратегии безопасности развития дестинации оздоровительного туризма: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: (экономическая безопасность; рекреация и туризм)» / А. К. Гергишан. – Санкт-Петербург, 2011. – 20 с.
 • Гончар В. Медичний туризм набуває популярності/ Віталіна Гончар// газета київської міської ради «Хрещатик». – 2013. – №22 (4229). – С.6-7
 • Джангиров А. П. Сервис – экономический потенциал рынка оздоровительного туризма: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг; рекреация и туризм)» / А.П. Джангиров. – Кисловодск. – 2011. – 46 с.
 • Дудкіна О. П. Регіональні особливості розвитку рекреаційних зон (методичні та організаційно-економічні основи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / О. П. Дудкіна. – Тернопіль, 2004. – 19 с.
 • Клименко О. М. Світовий досвід організації фінансування у сфері медичного обслуговування / О. М. Клименко // Чернігівський науковий часопис. – Серія «Економіка і управління». – № 1 (1). – 2011. – С. 104
 • Лисенко, В. С. Медичний туризм та перспективи його використання страховими компаніями [Текст] / В. С. Лисенко, Д. Р. Абрамітова // Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально-економічних умовах: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14-15 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – 180-183 с.
 • Романів О. Географія медичного туризму Європи / Оксана Романів// Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). – С. 79-84.

Інформаційні ресурси

 • Про курорти: Закон України від від 05.10.2000 № 2026-III (Редакція станом на 16.10.2020) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text

Силабус: Медичний, СПА та Велнес туризм

Завантажити силабус