Історія України (241, 181 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2доцент Федик І. І.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с, ГрХТ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2ГРГ-11сдоцент Генега Р. Я.
ГРГ-12сдоцент Федик І. І.
ГРГ-13сдоцент Калиняк Л. Д.
ГрХТ-11сдоцент Кудринська Г. І.

Опис курсу

Мета курсу: поглиблення знань в галузі вітчизняної історії, зокрема закономірностей виникнення і розвитку української нації та державності на території України, найсуттєвіших здобутків  культури українського народу, його місця та ролі у контексті світової цивілізації. Набуті знання допоможуть студентам краще орієнтуватися у сучасних суспільно-політичних процесах, що відбуваються в Україні та адекватно визначати у них своє місце, сприятимуть формуванню політичної культури й гуманітарних цінностей.

Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:

Перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних представників духовенства, культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель.

Вміти:

 • Визначати хронологічну послідовність історичних подій; хронологічно співвідносити процеси, які відбувалися на землях України із загальноєвропейськими тенденціями історичного руху.
 • Показувати на історичній карті території розселення українців, територіальні зміни, що відбувалися, і співставляти їх із сучасними кордонами України.
 • Характеризувати політико-адміністративний устрій України на різних історичних етапах, форми та засади функціонування української державності.
 • Визначати сутність української національної ідеї, причини розвитку та особливості українського національного та суспільно-політичного рухів у контексті націєтворчих процесів у Центрально-Східній Європі.
 • Пояснювати економічні та соціальні процеси на території України, сутність переходу від традиційного до індустріального суспільства; називати основні риси модерного суспільства.
 • Описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного життя українців на різних етапах історичного розвитку та у складі різних державних утворень.
 • Описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності минулого з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців.
 • Аналізувати економічну, політичну та культурну активність інших етносів/націй на території України; характеризувати міжнаціональні відносини та наводити приклади взаємодії між українським та іншими національними рухами на території України.
 • Визначати місце та роль українців у складі Речі Посполитої, Російської імперії, Австрійської (Австро-Угорської) монархії, Радянського Союзу та інших політичних утворень, наводити приклади українського вкладу в буття цих держав.
 • Визначати суспільну значущість історичних подій, тенденції розвитку українського суспільства, які домінували на різних історичних етапах, та причинно-наслідкові зв’язки.
 • Шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.).
 • Критично оцінювати історичну інформацію та інтерпретувати її з урахуванням множинності підходів; формувати власну точку зору та представляти її в усній та писемній формі.

Рекомендована література

 • Акція «Вісла».Документи. ̶ Львів,1997.
 • Боплан Гійом Лавасер. Опис України. ̶ Київ,1990.
 • Великий голод в Україні 1932 ̶ 1933 років: У 4 т. ̶ Київ,2008.
 • Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. ̶  Київ, 1992.
 • Величко С. Літопис / Пер. з книжної української мови, комент. В.О.Шевчука. Відп. ред. О.В.Мишанич. ̶ Т.1. ̶  Київ,1991.
 • Винниченко В.К. Відродження нації. У 3 ч. – Київ,1990.
 • Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах /Упорядник С.Павленко. ̶ Київ,2007.
 • Герасимчук В. Матеріали до історії козаччини ХУІІ ст. ̶ Львів,1994.
 • Головна Руська Рада (1848 ̶ 1851): протоколи засідань і книга кореспонденції / За ред. О. Турія, упорядн. У. Кришталович та І. Сварник. ̶ Львів, 2002.Депортації. Західні землі України кінця 30 ̶ х – початку 50 ̶ х рр.: Документи, матеріали, спогади: У 3 т.  ̶  Львів,1996.
 • Голод 1921 ̶ 1923 років на Україні: Зб. документів і матеріалів. ̶ Київ,1993.
 • Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918 – 1920: Документи і матеріали: У 2 т. – Київ,2006.
 • Документы об освободительной войне украинского народа 1648 ̶̶Киев,1965.
 • Документи Богдана Хмельницького (1648 ̶ 1657) / Упорядники І.Крип’якевич та І.Бутич. ̶  Київ,1961.
 • Документи і матеріали з історії Організації українських націоналістів. ̶  Київ,2004.
 • Історія Русів. ̶  Київ,1991.
 • Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914 ̶ 1920 роки)ю ̶  Київ,2007.
 • Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. документів і матеріалів. ̶  Київ,Чернівці,2008.
 • Історія української Конституції. ̶  Київ,1997.
 • Історія українських політичних партій: Хрестоматія ̶ посібник. Кінець ХІХ ст. ̶  1917 р. – Ч.1 /Упорядник Корольов Б.І, Михальський І.С. – Київ,2004.
 • Історія української культури: Зб. документів і матеріалів. ̶ Київ,2000.
 • Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін. ̶ Київ, 1990. ̶  Т. 1 ̶Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади. ̶  Кн.1. ̶  Львів,1993; ̶  Кн.2. ̶  Львів,1997;  ̶  Кн. 3. ̶  Львів,2002.
 • Конституція України. ̶  К., 1996.
 • Літопис Руський. За Іпатським списком / Переклад Л.Махновця. ̶ Київ,1989.
 • Мельник Л.Г. Політична історія Гетьманщини ХУІІІ ст. у документах і матеріалах: Навч. посібник. ̶ Київ,1997.
 • Свод древнейших письменных свидетельств о славянах / Под редакцией Г.Г.Литаврина, Л.А.Гиндина. ̶ Т.2. ̶  Москва,1995.
 • Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917 ̶ ̶ Київ,2003.
 • Міхновський М.І. Самостійна Україна: Промова. ̶  Київ,2002.Україна в ХХ столітті. 1900 ̶ 2000: Збірник документів і матеріалів.  ̶  Київ,2000.
 • Петлюра С. Статті. Листи. Документи. ̶  Т1. ̶ Нью ̶ Йорк,1956;  ̶  Т.2. ̶  Нью ̶ Йорк,1979;  ̶  Т.3. ̶  Київ,1999.
 • Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932 ̶ 1933 років в Україні в документах ГПУ ̶ НКВД. ̶ Київ,2008.
 • Селянський рух на Україні,1569 ̶ 1647 рр.: Зб. документів і матеріалів. ̶  Київ,1993.
 • Сергійчук В.І. Десять буремних літ: західноукраїнські землі у 1944 ̶ 1953 рр.: нові документи. ̶ Київ,1998.
 • Сергійчук В. ОУН ̶ УПА в роки війни: Нові документи і ма­теріали. Київ, 1996.
 • Січинський В. Чужинці про Україну: вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. ̶ Київ,1992.
 • Скоропадський П. Спогади. ̶  Київ, Філядельфія,1995.
 • Україна в ХХ столітті.1900 ̶ 2000: Зб. док. і матеріалів. ̶  Київ,2000.
 • Українська політична еміграція 1919 ̶ 1945: Документи і матеріали. ̶  Київ,2008.
 • Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т. – Київ,1996 ̶
 • Універсали Богдана Хмельницького 1648 ̶ ̶ Київ,1998.
 • Універсали Івана Мазепи 1687 ̶ ̶ Львів,2002.
 • Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Програмові і довідкові матеріали / Упорядники В.Ф.Шевченко та ін. ̶ Київ,1993.
 • Український правозахисний рух: Документи й матеріали київської української громадської групи сприянню виконанню Гельсінських угод. ̶  Торонто, Балтимор,1979.
 • Чикаленко Є. Щоденник 1919 ̶ ̶ Київ,Нью-Йорк,2005.