Історія України (106)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Федик І. І.ГРФ-11с, ГрФУ-11с, ГрФЕ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРФ-11сдоцент Калиняк Л. Д.
ГрФУ-11с
ГрФЕ-11сдоцент Калиняк Л. Д.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати його учасникам необхідний фактографічний і теоретичний матеріал для отримання цілісної картини з історії України. Тому в курсі представлено перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних державних, політичних, військових діячів, представників духовенства, культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель.

Метою: вивчення нормативної дисципліни «Історія України» є: поглиблення знань в галузі вітчизняної історії, зокрема: закономірностей виникнення і розвитку української нації та державності на території України, найсуттєвіших здобутків культури українського народу, його місця та ролі у контексті світової цивілізації. Набуті знання допоможуть студентам краще орієнтуватися у сучасних суспільно-політичних процесах, що відбуваються в Україні та адекватно визначати у них своє місце, сприятимуть формуванню політичної культури й гуманітарних цінностей.

Цілі курсу: Учасники курсу повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи.

Рекомендована література

 • Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. документів і матеріалів. ̶ Київ,Чернівці,2008.
 • Бойко О. Історія України. ̶ Київ, 1999.
 • Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ ̶ ХХ ст. 2 ̶ е видання. ̶ Київ, 2000.
 • Грушевський М. Ілюстрована історія України. ̶ Київ, 1990.
 • Грушевський М. Історія України ̶ Руси: В 11т., 12 кн. ̶ Київ, 1991 ̶ 1999.
 • Грушевський М. Новий період історії України. ̶ Київ, 1992.
 • Грушевский М. Очерк истории украинского народа. Київ, 1990.
 • Дорошенко Д. Нарис історії України. ̶ Львів, 1991.
 • Історія українського селянства: Нариси в 2 ̶ х томах / Відп. ред. В. А. Смолій. ̶ Київ, 2006. ̶ Том 1 ̶ 2.
 • Історія України в особах: IX ̶XVIII ст. ̶ Київ, 1993.
 • Історія України в особах: XIX ̶XX ст. ̶ Київ,1995.
 • Історія України/Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. ̶ Львів, 1996.
 • Історія України: нове бачення: У 2 т. /Під ред. В.Смолія. ̶ Київ,1995.
 • Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. ̶ Київ,2001.
 • Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. ̶ Київ, 2008.
 • Історія України /Кер. авт. кол. Ю.Зайцев.- Львів,1996.
 • Історія України в особах: IX-XVIII ст. – К., 1993.
 • Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України. Навчальний посібник.- К.,2006.
 • Полонська-Василенко Н. Історія України. – Т.1.-К.,1992.
 • Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Вид. 3-тє, перероблене та розширене: Київ: Критика, 2006.