Інформаційні технології на заняттях з географії (014 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Тиханович Є. Є.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11сТиханович Є. Є.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційні технології на заняттях з географії” є оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навиками використання різноманітних інформаційних платформ при викладанні географічних дисциплін.
Відповідно до освітньо-професійної програми, вивчення дисципліни сприяє набуттю здобувачами вищої освіти таких компетентностей:
ЗК 1. Здатність застосування знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2. Здатність використовувати цифрові освітні ресурси, інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.
ЗК 6. Здатність розробляти та презентувати освітні проєкти, управляти ними та мотивувати виконавців на досягнення спільної мети.
ФК 8. Здатність до поглиблення знань і розуміння предметної області та професійної діяльності.
ФК 9. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
ФК 15. Здатність формувати в учнів культуру академічної доброчесності та дотримуватись її принципів у власній професійній діяльності.
ПК 18. Здатність здійснювати самостійно та організувати дослідницьку діяльність здобувачів освіти з використанням сучасних методів і технологій, прикладних географічних досліджень природних і суспільних явищ та процесів, адаптованих під конкретні умови освітньої діяльності, узагальнювати отримані результати, презентувати їх.
ПК 19. Здатність до поглиблення знань і вдосконалення предметної області природничої, антропогенної, суспільної географії, картографії та геоінформаційних технологій, методики навчання географії, що включають новітні наукові здобутки у сфері професійної діяльності, є основою для оригінального мислення, проведення досліджень та критичного осмислення професійних проблем.

Рекомендована література

Базова:

 • Бурачек В. Г., Железняк О. О., Зацерковний В. І. Основи геоінформаційних систем. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. 512 с.
 • Пересадько В. А., Сауленко О. С., Байназаров А. М. Історія і перспективи застосування геоінформаційних систем у навчальному процесі з географії. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2019. №. 30. С. 81–93.
 • Самойленко В. М. Географічні інформаційні системи та технології : підручник. К.: Ніка-центр, 2010. 448 с.
 • Самойленко В. М., Топузов О. М., Вішнікіна Л. П., Діброва І. О. Дидактика географії : монографія (електронна версія). К.: Ніка-Центр, 2013. 570 сhttp://osvita.ua/school/technol/6804/print// Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі.
 • http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/2/statti/gyduma/gyduma.htm Гудима В.Н. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні географії.

Допоміжна:

 • Ільїнський А.М. Використання інформаційних технологій на уроках географії // Географія. – 2004. – №23. – С.15-16.
 • Костиря К. Використання комп’ютерів з метою особистісно орієнтованого навчання на уроках географії // Рідна школа. – 2004. – №10. – С.28-31.
 • Ротаєнко П. Комп’ютер у навчанні географії // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2003. – №12. – С.7-9.
 • Юхимович О. Використання комп’ютерної техніки під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі. – 2003. – №5. – С.16-20.
 • Назеренко Т., Браславська О. Методика використання навчальнометодичного програмованого засобу для навчання географії в школі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2019. № 3. С. 239–245.
 • Букач А. М. Сучасні онлайн–інструменти вчителя географії в умовах дистанційного навчання. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: збірник тез VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Тернопіль, 11- 12 листопада 2021 р.). Тернопіль. 2021. № 8. С. 99–102.
 • Непша О. В., Гришко С. В., Опашко Г. І., Рішко А. Р. Мотивація до використання сучасних інформаційних технологій на уроках географії. Актуальные научные исследования в современном мире. 2020. № 5 (66). С. 85–89.
 • Даценко Л. М. Викладання основ геоінформаційних систем і технологій у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів. Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. 2010. Вип. 4. С. 260–263.
 • Рожі І. Г., Браславська О. В. Інформаційно-освітнє середовище як невід’ємна частина сучасних педагогічних технологій в географії.
 • Мазкова Н. В. Особливості використання мультимедійних технологій навчання на уроках географії. Інновації в освіті: сучасні методики та їх практичне застосування : матеріали науково-практичної конференції (Харків, 21-22 червня 2019 р.). Херсон: Вид-во «Молодий вчений», 2019. С. 35–39.
 • Макаревич І. M. Зміст інформаційної компетентності майбутніх учителів географії. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/10256/1/zmist.pdf
 • Остроух В. І., Руденко І. С. Електронні навчальні картографічні видання як приклад реалізації інноваційних технологій вивчення географії в школі. Український географічний журнал. 2015. № 3. С. 55– 59.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Інформаційні технології на заняттях з географії. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус