Географічні інформаційні системи в метеорології і кліматології

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Шубер П. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Шубер П. М.

Опис курсу

Метою курсу є обґрунтування основних понять інформатики в метеорології і кліматології, вивчення організації отримання, систематизації і аналізу метеорологічної інформації в світі і Україні. Передбачає вивчення взаємозвязків метеорологічних величин при формуванні просторово-часових станів погоди, закономірностей їх формування, через систематику і просторово-часове моделювання складових радіаційного і теплового балансів, теплообігу і вологообігу у вертикальному профілі атмосфери.

Передбачає вивчення основ формування сучасних баз даних кліматологічної інформації, їх опрацювання та просторово-часову інтерпретацію. Розглядаються сучасні підходи до кліматичних класифікацій і районування на основі моделювання кліматичних процесів, що характерні для сучасних тенденцій кліматичних змін.

Аналізуються сучасні моделі таких феноменів як «парниковий ефект», «Ель-Ніньо», топокліматів. Зв’язок з іншими предметами забезпечує вивчення сучасних типів моделей, що розглядають сценарії динаміки глобального і регіонального кліматів до 2050, 2100 і наступних років. Окремо розглядаються заходи адаптації до кліматичних змін територій та залежності від цього формування їх природних і соціально-економічних особливостей.

Результати навчання:

знати:

теоретичні і методичні засади функціонування Гідрометеорологічної служби України і світу та об’єм і структуру метеорологічної інформації зосередженої на інтернет-ресурсах; обґрунтовувати методами ГІС-технологій розподіл характеристик радіаційного балансу та його вплив на формування та поширення процесів теплообігу та вологообігу, атмосферної циркуляції;

геоінформаційні основи синоптичного аналізу і прогнозу, закономірності формування і поширення синоптичних процесів, з особливим акцентом на небезпечні метеорологічні явища;

основи аналізу і моделювання клімату, пояснення тенденцій сучасних змін клімату;

основні характеристики топокліматів, закономірності їх поширення та їхній вплив на формування компонентів і соціально-економічних особливостей регіонів;

використання ГІС-технологій в метеорології і кліматології для прикладних цілей.

вміти:здійснювати опрацювання і аналіз режимних спостережень в рамках роботи метеорологічної станції і регіонального метеорологічного центру;

статистично опрацьовувати і просторово інтерпретувати результати метеорологічного дослідження з застосуваннямсучасних ГІС-технологій;

аналізувати синоптичну карту, здійснювати прогноз погоди та розробляти заходи запобігання небезпечним метеорологічним явищам;

розуміти сутність сучасного кліматичного моделювання динаміки клімату на основі моделей провідних наукових центрів світу.

здійснювати географічну інтерпретацію кліматичних характеристик і показників для прикладних цілей на території України і регіону та виробляти регіональні заходи до адаптації кліматичним змінам.

Прикладні напрямки застосування знань.

Робота в системі гідрометеорологічної служби України (Гідрометцентр України). Робота експертом в управлінських структурах місцевих громад, міських і обласних управлінь з питань адаптації соціально-економічної сфери територій до змін клімату. Робота у відділах територіального планування різних адміністративних рівнів.