Бухгалтерський облік та фінанси у готельно-ресторанному господарстві (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Кріль Я. Я.ГРГ-21с, ГРГ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ГРГ-21сдоцент Кріль Я. Я.
ГРГ-22сдоцент Кріль Я. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік та фінанси у готельно-ресторанному господарстві» є набуття теоретичних знань та опанування умінь і навичок з ведення бухгалтерського обліку на підприємствах сфери готельно-ресторанного господарства

Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік та фінанси у готельно-ресторанному господарстві» є

1) опрацювання базових засад та принципів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, вивчення фінансів підприємств цієї сфери;

2) набуття теоретичних знань з бухгалтерського обліку при вивчанні предмету та об’єктів бухгалтерського обліку, його методів та принципів ведення, загальних питань облікової політики підприємства;

3) опанування практичних навичок щодо складання первинних документів, правильного відображення в бухгалтерському обліку типових господарських операцій підприємства, групування та узагальнення їх в облікових регістрах підприємств готельної і ресторанної сфери;

4) ознайомлення з обліковим циклом підприємств готельно-ресторанного господарства; з порядком узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку та складанням бухгалтерського балансу;

5) опрацювання законодавчої та нормативної бази, яка регламентує загальні питання ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Рекомендована література

Базова

 • Господарський кодекс вiд 16.01.2003 № 436-IV/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84р. № 8073 – Х/ Верховна Рада України. URL:http://zakon.rada.gov.ua.
 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI/ Верховна Рада України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
 • Кодекс Законів про працю України, прийнятий Законом УРСР від 10.12.71 р. / Верховна Рада України. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від №996XIV від 16.07.99р., із змінами і доповненнями / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
 • Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.
 • Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/265/95-%D0%B2%D1%80.
 • Порядок подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02. 2000 р. № 419/ Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000%D0%BF.
 • Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99.
 • Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73/ Верховна Рада України. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
 • Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів №433 від 26 березня 2013р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.help/law/433/.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 року № 246/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.help/article/polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-9-zapasi.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20/ Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00.
 • Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021.
 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ Міністерства фінансів України України від 10.01.07р. №2/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07.
 • Порядок заповнення податкової накладної: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307/ Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16/paran10#n10.
 • Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 зі змінами і доповненнями/ Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0168-95.
 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України № 561 від 30.09.2004 р.
 • Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Держпромполітики України від 09.07.2007 р. № 37. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.zakon.rada.gov.ua.Спеціалізовна
 • ДСТУ 4303-2004 “Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять”
 • ДСТУ 4281-2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація.
 • Наказ Міністерства з питань економіки та європейської інтеграції від 24.07.2002р. №219 “Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) громадського харчування (ресторанного бізнесу)”
 • Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження національних положень стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами: наказа Міністерства економіки ат з питань Європейської інтеграції Украйни від 17.06.2003 № 157 Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0157569-03
 • Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник/ Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.
 • Арбузова Н.Ю. Організація обслуговування у готелях та туристичних комплексах. Н – «Штрих», 2001.
 • Атамас П. Й. Бухгалтерский облік у галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с
 • Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація готельного господарства: Підручник. –К.: Київ: Нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 448 с.
 • Бухгалтерський облік: [Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів] / [за ред. М.Д. Корінька]. Державна академія статистики, бухгалтерського обліку і аудиту Держкомстату України. – К.: ДП ”Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. – 459 с.
 • Герасимова Н. С Діагностика фінансового стану готельних підприємств у системі контролінгу [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/eco_2010_4/2010_4/229-235.pdf
 • Грабова Н. М. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 203 с.
 • Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навчальний посібник – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 243 с
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.Допоміжна 1.
 • Артюх О.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. Одеса:ОНЕУ, ротапринт, 2012. 305с.
 •  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський, фінансовий облік: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» / за ред. проф. Бутинця Ф.Ф. Житомир: ЖІТІ, 2001. 288 с.
 • Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 270 с.
 • Бухгалтерський облік (частина І): Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» / За ред. доктора економічних наук, професора В.Ф. Максімової. Одеса: ОНЕУ, 2013. 462 с.
 • Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / [І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська]. К. : Центр учбової літератури, 2013. 688 с
 • Гудзь Н. В. Денчук П.Н., Романів Р.В. Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. Навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2016. 424 с.
 • Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 480 с.
 • Давидюк Т.В., Манойленко О.В., Ломаченко Т.І., Резніченко А.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник. Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016. 392 с.
 • Демків Р.Я Правове регулювання як юридичне явище: окремі аспекти розуміння. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 34(1). с. 19-23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_34(1)__6
 • Дорош Н.І. Маринюк М.А. Взаємозв’язок предмета та об’єктів обліку та аудиту. URL:http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/124.pdf
 • Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колос І.В., Бондаренко О.С. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.
 • Миколенко О.П. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів ВНЗ у 2-х ч.; Нар. укр. акад. 2-е вид.; перероб. та доп. Харків: Вид-во НУА, 2017. Ч. 1. 308 с.
 • Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік. Навч. пос. Київ.: Центр учбової літератури, 2007. 400 с.
 • Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. К.:Центр навчальної літератури, 2004. 464 с.
 • Панаско Ю. І. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні. Управління розвитком. 2012. №4. с. 109 – 111.
 • Скрипник М.Є. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку фінансових результатів URL://C:/Users/User/ Downloads/4921-9811-1-SM.pdf.
 • Фінансовий облік – 1 [Текст] : навч. посібник / П. М. Гарасим, Г. М. Воляник, Н. І. Колінько, С. Є. Шутка. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 332 с. 18. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: 4-те вид., переробл. і доповн. К. Знання, 2015. 572 с