Безпека життєдіяльності та охорона праці (106)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Галаджун Я. В.ГрФ-21с, ГрФУ-21с, ГРФЕ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГрФ-21сдоцент Галаджун Я. В.
ГрФУ-21сдоцент Муць І. Р.
ГРФЕ-21сдоцент Галаджун Я. В.

Опис курсу

Ми живемо в світі, який дуже динамічно змінюється. Нові матеріали, технології та продукти на їхній основі з’являються зараз набагато частіше, а нової інформації набагато більше, ніж ще 20 років тому. Буквально за одне покоління люди отримали нові можливості, а разом з тим — і нові ризики. Нині події навколо нас розвиваються так стрімко і непередбачувано, що державні інституції, які покликані нас оберігати від небезпек, досить часто не встигають реагувати на сучасні виклики.
Тому зростає роль кожної людини у гарантуванні як власної, так і колективної безпеки. Дисципліна «Безпека життєдіяльності та охорона праці» призначена для студентів географічного факультету, які навчаються за спеціальністю 106 Географія. Як частина обов’язкової програми вона сприяє засвоєнню загальних та професійних компетентностей, які є важливими для успішної професійної та соціальної діяльності:
• здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, у вирішенні конкретних проблем;
• здатність до пошуку інформації з різних джерел, самостійного опрацювання та критичного аналізу;
• здатність працювати в командах, навички ефективної міжособистісної взаємодії;
• здатність до адаптації та дії у новій ситуації;
• навички здійснення безпечної професійної діяльності з дотриманням норм здорового способу життя;
• здатність працювати колективно у плануванні, організації та виконанні наукових і науково-технічних проектів, у тім числі
міждисциплінарних, описувати, документувати і презентувати результати.

Головне завдання вивчення дисципліни полягає у набутті загальних компетентностей та здатності використовувати їх для підвищення рівня безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та трудової діяльності, так і за надзвичайних ситуацій. Досягнути цього можна шляхом формування елементів культури безпеки й ризик-орієнтованого мислення,
за якого питання безпеки людини й збереження навколишнього середовища є найважливішими пріоритетами життєдіяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності, а також організаційно-правові заходи її гарантування (знати головні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів з проблем взаємодії природи і суспільства);
• головні небезпечні та шкідливі чинники виробничого, побутового та позавиробничого середовищ;
• параметри навколишнього природного середовища, які визначають безпечні умови життєдіяльності людини;
• умови виникнення та розвитку небезпек, а також їхнього переростання у надзвичайні ситуації;
• основи функціювання організму людини як цілісної системи;

вміти:
• оцінити на основі ризик-орієнтованого підходу середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу та суспільства;
• обґрунтувати та застосувати заходи щодо збереження як особистого життя та здоров’я, так і співпрацівників в умовах загрози та виникнення небезпечних і надзвичайних ситуацій (приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати
своєї професійної діяльності);
• визначити коло своїх обов’язків з питань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на суб’єктах господарювання;
• забезпечити проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій у надзвичайних ситуаціях;
• надати необхідну домедичну допомогу людині (чи самодопомогу) у разі виникнення невідкладного стану;
• дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, принципів академічної і професійної доброчесності, норм безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.

 

Рекомендована література

Базова

 • Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 301 с.
 • Яремко З. М., Муць І. Р., Галаджун Я. В. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю знань : навч. посіб. / за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 268 с.
 •  Охорона праці : навч. посіб. / З. М. Яремко, С. В. Тимошук, С. В. Писаревська, О. В. Стельмахович ; за ред. З. М. Яремка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 430 с.
 •  Кіт Л. Я., Наливайко Н. В. Основи рятування і збереження життя людини у невідкладному стані : навч.-метод. посіб. Львів : Друк на потребу, 2017. 135 с.

Допоміжна

 • Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. / Є.П. Желібо, І.С.
  Сагайдак; за ред. Є.П. Желібо. Ірпінь : Ун-т державної фіскальної служби України,
  2020. 256 с.
 • Запорожець О.І. Цивільний захист [підручник] / О.І. Запорожець, В.О. Михайлюк,
  Б.Д. Халмурадов та ін. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 264 с.
 • Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності / О.І. Запорожець, Б.Д. Халмурадов, В.І.
  Применко та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 448 с.
 • Петрук М.П. Безпека життєдіяльності / М.П. Петрук, Х.Я. Гіщак, Н.М. Карп’як та
  ін. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. 224 с.

Основні законодавчі та нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності.

 • Конституція України (ст. 3, 16, 17, 43, 45, 46, 49, 50).
 • Закон № 1264-XII від «Про охорону навколишнього природного середовища».
 • акон № 187/98-ВР «Про відходи».
 • Закон № 2918-III «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».
 • Закон № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
  харчових продуктів».
 • Закон № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та пального».
 • Закон № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».
 • Закон № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
 • Закон № 1645-III «Про захист населення від інфекційних хворіб».
 • Закон № 4004-ХII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
  населення».
 • Наказ МОЗ України від 24.01.2020 № 185 «Про заходи щодо недопущення занесення
  і поширення на території України випадків захворювань спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)».
 • Закон № 1972-XII «Про протидію поширенню хворіб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».
 • Закон № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 41–46, 52–92, 173–183).
 • Кримінальний кодекс України (ст. 115–145, 236–254, 305–327).
 • Закон № 15/98-ВР «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».
 • Державні гігієнічні нормативи «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»
  (введено в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України № 62
  від 01.12.97).
 • Кодекс № 5403-VI «Кодекс цивільного захисту України».
 • Закон № 1550-III «Про правовий режим надзвичайного стану».
 • Закон № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану».
 • Конвенція про захист цивільного населення під час війни.
 • Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року.
 • Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року.
 • Постанова КМУ від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій».
 • Правила пожежної безпеки в Україні (затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1417 від 30.12.2014).

Інформаційні ресурси Інтернет-мережі