Програма звітної наукової конференції географічного факультету за 2019 рік

04.02.2020 | 11:21

У форматі doc

 

СЕКЦІЯ  ГЕОГРАФІЧНИХ  НАУК

 Аудиторія 26, вул. Дорошенка, 41

 Керівник секції – доц. Біланюк В.І.

Секретар секції –  доц. Тиханович Є.Є.

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

 1. Підсумки наукової роботи географічного факультету за 2019 р.

Доц. Біланюк В.І.

 1. Природознавчі студії Івана Верхратського (до 100- річчя від дня упокоєння). Проф. Кукурудза С.І.
 2. Розвиток палеокріогенних процесів у верхньому плейстоцені Поділля.

     Проф. Богуцький А.Б, ст. наук. співроб. Томенюк О.М.

 1. Обіг земель сільськогосподарського призначення – ризики та перспективи ґрунтокористування. Проф. Паньків З.П.
 2. Інтеграція світового досвіду у вітчизняні сніголавинні дослідження.

     Доц. Тиханович Є.Є.

 1. Суспільно-географічні особливості трансформації рекреаційного комплексу Чорноморсько-Азовського узбережжя України. Доц. Івах Я.Є.
 2. Будівництво об’єктів малої гідроенергетики в Карпатах: перспективи та виклики для довкілля. Доц. Пилипович О.В.
 3. Сучасні екскурсійні тенденції Львова. Доц. Клапчук М.В.
 4. Мотивація навчальної діяльності учнів з географії та умови її реалізації.

     Доц. Лаврук М.М.

 

ПІДСЕКЦІЯ ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ

Аудиторія 43, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Дубіс Л.Ф.

Секретар підсекції – доц. Горішний П.М.

 П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Загадки східницького палеоліту очима геоморфолога. Доц. Гнатюк Р.М.
 2. Фауна молюсків розрізу Межиріччя та її пелеогеографічне значення.

     Доц. Дмитрук Р.Я., проф. Богуцький А.Б, доц. Яцишин А.М.

 1. Етапи формування Сян-Дністерської палеогідромережі. Доц. Яцишин А.М.
 2. Еолово-флювіальна сукцесія: проблеми дослідження. Проф. Дубіс Л.Ф.
 3. Перспективи кореляції україно- та англомовної термінології наук про Землю. Доц. Колтун О.В.

 

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 Морфоструктурно-морфоскульптурні особливості рельєфу Горган

(Українські Карпати). Проф. Кравчук Я.С.

 1. Результати дослідження дефлюкційних процесів на Українському Розточчі напівстаціонарними методами. Доц. Брусак В.П.
 2. Морфологічна класифікація скель Бескидів Українських Карпат.

     Доц. Байрак Г.Р.

 1. Рельєф піщаних кар’єрів Львівської області. Доц. Горішний П.М
 2. Геолого-геоморфологічні атракції острова Сицілія. Доц. Іваник М.Б.

 

ПІДСЕКЦІЯ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА ГЕОГРАФІЇ ГРУНТІВ

 Аудиторія 35, вул. Дорошенка, 41

 Керівник секції – проф. Позняк С.П.

Секретар секції – доц. Ямелинець Т.С.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Роль ґрунтів у розвитку суспільства. Проф. Позняк С.П.
 2. Особливо цінні ґрунти Малого Полісся. Проф. Гаськевич В.Г.
 3. Сучасні підходи популяризації ґрунтознавчої науки в Україні.

     Проф. Кирильчук А.А.

 1. Моделювання ерозійної деградації ґрунтів засобами ГІС.

     Доц. Ямелинець Т.С.

 1. Урбаноземи Львова – стан проблеми та перспективи їхнього дослідження.

     Доц. Телегуз О.Г.

 1. Пам’ять чорнозему про середньоголоценову деградацію ландшафтів

Волино-Поділля. Доц. Папіш І.Я.

 1. Трансформація органічної речовини в ґрунтах після термічної деструкції.

     Доц. Бонішко О.С.

 1. Міжнародна співпраця з кореляції ґрунтових класифікацій.

Доц. Іванюк Г.С.

 1. Ґрунти заплави річки Стрий у межах гірської частини Українських Карпат.

     Доц. Наконечний Ю.І.

 1. Анізотропність показника рН в ініціальних рендзинах у межах екотопу сосни чорної європейської. Канд. геогр. наук Семащук Р.Б.

 

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв

 Діагностика ЕГП у буроземно-підзолистих ґрунтах Пригорганського Передкарпаття. Асп. Малик С.З.

 1. Морфологічні особливості ґрунтів белігеративних комплексів

Кам’янець-Подільської фортеці. Асп. Малик Р.Г.

 1. Видовий склад мікроорганізмів ініціальних ґрунтів Вододільного Верховинського хребта Українських Карпат. Асп. Яворська А.М.
 2. Деградація ґрунтів північно-західного Передкарпаття. Асп. Лемега Н.М.
 3. Мікроморфологічні особливості Ферум-Манганових новоутворень у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття. Асп. Калинич О.Р.
 4. Історичні аспекти дослідження ґрунтів Придністерської височини.

     Асп. Вітвіцький Я.Й.

 1. Якісний склад гумусу чорнозему карбонатного на елювії

крейдяно-мергельних порід Малого Полісся. Асп. Щур О.С.

 

ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 Аудиторія 47, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Мельник А.В.

Секретар підсекції – доц. Шубер П.М.

 

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Ландшафтне різноманіття басейну верхнього Прута (в межах Карпат).

     Проф. Мельник А.В., асп. Сидорук О.А.

 1. Динаміка літніх станів природних територіальних комплексів лісистого середньогір’я Чорногори. Доц. Костів Л.Я.
 2. Ландшафт як реальний об’єкт геоекології. Доц. Круглов І.С.
 3. Ландшафтне районування Покутських Карпат.

     Здобувач Гостюк З.В., проф. Мельник А.В.

 1. Бальнеологічні ресурси геокомплексів околиць Чорногори.

     Доц. Матвіїв В.П.

 1. Загрози та можливості для збереження старовікових лісів і пралісів

в Українських Карпатах. Доц. Смалійчук А.Д.

 1. Динаміка характеристик метеорологічних сезонів у м. Львові в другій половині ХХ і початку ХХІ ст. Доц. Шубер П.М.
 2. Карстові озера Львівського Опілля. Шушняк В.М.
 3. Льодовикові відклади в околицях с. Верещиця (Янівське Розточчя)

та їхнє значення в палеогеографічних реконструкціях регіону.

Доц. Яворський Б.І.

 1. Аналіз глобального каталогу екологічних дослідницьких об’єктів

DEIMS-SDR. Асист. Зяблікова І.Г.

 1. Оцінка ландшафтного різноманіття Українського Розточчя.

     Зав. лаб. Савка Г.С.

 1. Гідрогеологічні чинники формування джерел у ландшафтах Українського Розточчя. Асп. Іванович Б.В.
 2. Режим атмосферних опадів у м. Львові за 2018-2019 гідрологічний рік.

Асп. Шандра Ю.Я.

 

ПІДСЕКЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ,

ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ

Аудиторія 67, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – доц. Іванов Є.А.

Секретар підсекції – доц. Андрейчук Ю.М.

 П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Постмайнингові геосистеми Передкарпатського соленосного басейну: функціонування, екологічний стан, оптимізація. Доц. Іванов Є.А.
 2. Стандарти як інструмент управління довкіллям. Доц. Петровська М.А.
 3. Оптимізація моніторингу вод басейну Західного Бугу.

     Доц. Курганевич Л.П.

 1. Екологічні наслідки демонтажу гребель і загат на руслах річок.

     Доц. Михнович А.В.

 1. Пам’ятки неживої природи в природо-заповідному фонді Львівської області: структура та географія. Доц. Кричевська Д.А.

 

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 Оперативне картографування та моніторинг техногенно порушених територій. Доц. Кравців С.С.

 1. Веб-картографування басейнових систем. Доц. Андрейчук Ю.М.
 2. Буроземи (Сambisols) букових пралісів Широколужанського ПОНДВ Карпатського біосферного заповідника. Доц. Войтків П.С.
 3. Аналіз чинників структури термічного поля земної поверхні в межах басейну р. Бистриця. Доц. Мкртчян О.С.

 

ПІДСЕКЦІЯ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

 Аудиторія 113, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Мальська М.П.

Секретар підсекції – доц. Мандюк Н.Л.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Лавинна небезпека на піших туристичних маршрутах масиву Боржава.

Доц. Безручко Л.С.

 1. Туризм як провідний напрям розвитку Греції (на прикладі діяльності туристичного оператора “Музенідіс Тревел”). Асист. Біланюк О.П.
 2. Проблеми та перспективи розвитку інклюзивного туризму у місті Львові.

    Доц. Білоус С.В.

 1. Специфічні риси бухгалтерського обліку готельних послуг.

    Ст. викл. Благодир С.Ф.

 1. Використання туристично-ресурсного потенціалу з повітроплавання у Львівській області. Доц. Бордун О.Ю.
 2. Розвиток туризму в межах Яловичорського масиву Українських Карпат.

    Доц. Гамкало М.З.

 1. Пейзажні дороги як об’єкти туристичного інтересу. Асист. Ганич Н.М.
 2. Шопінг-туризм як складова міського туризму. Асист. Гаталяк О.М.
 3. Сучасні різновиди “темного” туризму в Україні. Асист. Жук Ю.І.
 4. Безпека в спелеотуризмі. Асист. Завадовський Т.Б.
 5. Проблеми формування національного бренда сільського зеленого туризму.

Ст. викл. Зінько Ю.В.

 1. Реформа децентралізації як чинник розвитку культурного туризму.

    Доц. Каднічанський Д.А.

 1. Інноваційні тренди на ринку маркетингових комунікацій.

Доц. Кізима В.Л.

 1. Засади розвитку культурно-пізнавального та фестивального туризму Львова. Доц. Красько А.Б.

 

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 Готельна індустрія як невід’ємна складова туризму. Асист. Лесик І.Й.

 1. Децентралізація державного управління та завдання органів місцевого самоврядування у сфері туризму: польський досвід. Проф. Мальська М.П.
 2. Маркетинговий підхід в управлінні розвитком туристичних територій.

Доц. Мандюк Н.Л.

 1. Актуальний стан і оцінка потенціалу розвитку молодіжного туризму у Львівській області. Доц. Манько А.М.
 2. Нові форми організації ресторанного сервісу в Україні. Доц. Масюк Ю.О.
 3. Динаміка розвитку закладів розміщення бальнеологічного курорту Трускавець. Доц. Монастирський В.Р.
 4. Система оподаткування прибутку готельних підприємств в Україні.

Доц. Пандяк І.Г.

 1. Розвиток сільського туризму Львівської області: позитивні та негативні аспекти. Доц. Паньків Н.М.
 2. Роль кризового менеджменту в діяльності туристичних підприємств.

    Доц. Пурська І.С.

 1. Диференціація видів туристичної діяльності у Жидачівському районі.

    Доц. Романів П.В.

 1. Туристичний потенціал Національного музею імені Дмитра Яворницького міста Дніпро. Доц. Стецький В.В.
 2. Потенціал ресторанних гастро-турів, маршрутів у Львові. Доц. Філь М.І.
 3. Управління персоналом готельних підприємств Львівської області

(без м. Львова). Асист. Ярмолович  В.В.

 

ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

 Аудиторія 64, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Шаблій О.І.

Секретар підсекції – доц. Гудзеляк І.І.

 П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 30 хв

 Нова суспільна географія: проблеми та перспективи. Проф. Шаблій О І.

 1. Суспільно-географічні засади розроблення карти “Українська Кубань”. Проф. Ровенчак І.І.
 2. Геообразний світ Софії Яблонської. Доц. Влах М.Р.
 3. Географія занепадаючих міст світу. Доц. Гудзеляк І.І.
 4. Зміст і структура навчального посібника “Вступ до регіональної економічної і соціальної географії світу”. Доц. Книш  М.М.
 5. Суспільно-географічні аспекти транспортного сполучення західноукраїнського прикордоння з європейськими країнами-сусідами в контексті розвитку міжнародного туризму. Доц. Кузик С.П., Борсук Ю.В.

 

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 1. Переробна промисловість країн світу: геопросторові особливості. Доц. Мамчур О.І.
 2. Методи математико-географічного вивчення суспільства. Доц.Грицевич В.С.
 3. Стратегія розвитку Яворівського району Львівської області: географічні аспекти. Асист. Ванда І.В.
 4. Туризм як інноваційний вектор розвитку господарства Львівської області. Асист. Котик Л.І.
 5. Формування об’єднаних територіальних громад як чинник трансформації сільського розселення. Асп. Дністрянська І.М.
 6. Геопросторові аспекти розподілу потужностей газосховищ Східноєвропейського газового габу. Асп. Ярошевич М.І.

 

ПІДСЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

 Аудиторія 41, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – проф. Лозинський Р.М.

Секретар підсекції – доц. Зубик А.І.

 

З а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Історична географія населення Забужжя. Проф. Лозинський Р.М.
 2. Про необхідність відходу від деяких негативних методологічних стереотипів сучасної української географії. Проф. Дністрянський М.С.
 3. Перші зображення Львова на географічних картах. Доц.Байцар А.Л
 4. Німецький вектор української міграції. Доц. Лабінська Г.М.
 5. Брендинг великих міст України. Доц. Зубик А.І.
 6. Історико-географічні особливості формування агломерацій Західної України. Асп. Кольчак О.М.
 7. Найбільші села Західної Волині: генезис, населення, планувальна структура. Асп. Корнійчук Д.В.
 8. Суспільно-географічні процеси в українсько-білоруському транскордонному регіоні: постановка проблеми. Асп. Моргацький В.М.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ РЕСУРСОЗНАВСТВА, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ТА ОХОРОНИ ПРИРОДИ

 Аудиторія 63, вул. Дорошенка, 41

 Керівник підсекції – доц. Рожко І.М.

Секретар підсекції – доц. Блажко Н.Б.

 П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 15 год 00 хв

 1. Забезпечення охорони довкілля за умов децентралізації.

     Проф. Назарук М.М.

 1. Екологічні ризики та загрози диверсифікації туристичних послуг

(на прикладі Українських Карпат). Доц. Рожко І.М., Зюзін С.Ю.

 1. Рідкісні ксеротермні оселища Яворівського національного природного парку (ЯНПП): сучасний стан та проблеми збереження. Доц. Сенчина Б.В.
 2. Сучасний стан водних і лісових ресурсів Полісся (у фотографіях).

     Доц. Кіптач Ф.Я.

 

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 1. Ревіталізація об’єктів поводження з ТПВ. Доц.  Койнова І.Б.
 2. Соціо-географічні аспекти захворюваності населення Львівської області.

     Доц. Перхач О.Р.

 1. Сучасні проблеми використання рекреаційного потенціалу курорту

Любінь Великий. Доц. Блажко Н.Б.

 1. Охорона ландшафтного різноманіття: досвід Польщі та можливості застосування в Україні. Доц. Теліш П.С.