Випуск 51

Титульна сторінка

Балюк С., Воротинцева Л., Захарова М. Стале управління ґрунтовими ресурсами у контексті адаптації до змін клімату. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Barannyk А. Bulk chemical composition of the mountainous meadowy brown soils of the Ukrainian Carpathians and processes of its transformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 11

Бібік М., Мороз Г., Кириленко В., Кузьменко А. Проблематика діагностики ступеня солонцюватості ґрунтів Північно-Західного Причорномор’я . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 21

Біланчин Я., Буяновський А., Леонідова І., Тортик М. Ґрунти острова Зміїний – дзеркало його ландшафтно-екологічної минувшини, сьогодення і майбуття  . . . . . . . . . . . . . . . 33

Бонішко О. Особливості кінетики деградації темно-сірих опідзолених ґрунтів Львівського Розточчя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Войтків П. Зміна загальних фізичних властивостей буроземів (Cambisols) Українських Карпат під різними фітоценозами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Волощук М. Деградація ґрунтів – глобальна екологічна проблема . . . . . . . . . . . . . 63

Гавришко О., Оліфір Ю., Партика Т. Зміна окисно-відновного потенціалу ясно-сірих лісових поверхнево-оглеєних ґрунтів залежно від тривалого антропогенного навантаження . . . . . . . . . .  . . . . 71

Гамкало М., Романів П. Ґрунти Карпатського регіону України як об’єкти наукового туризму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Гарбар В., Лісовський А. Карбонатність та процеси формування карбонатного профілю рендзин Подільських Товтр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Гаськевич В. Профільні деградації чорноземів опідзолених Малого Полісся. . . . . 98

Гаськевич О. Агрогенні зміни структурного стану темно-сірих опідзолених ґрунтів Гологоро-Кременецького горбогір’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Іванюк Г. Сірі лісові ґрунти у різних класифікаційних системах . .. . . . . . . . . . . . . 120

Качмар О., Вавринович О., Дубицький О., Дубицька А., Котько Н. Стратегічні підходи до вирішення проблем деградації та відновлення родючості й охорони земель сільськогосподарського призначення Карпатського регіону . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Kyrylchuk А. Features of ontogenesis and geography of rendzic leptosols in the western Ukrainian region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Козак І. Особливості торфових ґрунтів Придністровського Покуття та Пригорганського Передкарпаття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Красєха Є., Цуркан О. Грунтово-картографічні матеріали як основа при розробці землеробсько-меліоративних заходів на масивах зрошення та їхнє оцінювання . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Кучер П., Волошин І., Кухтій А. Ґрунтознавчо-пізнавальні маршрути Волинської області . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Лемега Н. Деградаційні процеси в ґрунтах басейну річки Колодниця . . . . . . . . .. . 193

Лісовський А., Гарбар В. Гумусовий стан чорноземів типових Придністерського Поділля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Лопушняк В., Полюхович М., Лагуш Н. Вплив систем удобрення на родючість темно-сірих опідзолених ґрунтів та продуктивність культур польової сівозміни Західного Лісостепу України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Малик С. Географічні закономірності поширення ґрунтів Пригорганського Передкарпаття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Медведєв В., Пліско І., Накісько С. Наукові основи точного механічного обробітку ґрунту і перспективи його впровадження в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Наконечний Ю. Мікроагрегатний склад алювіальних ґрунтів заплави ріки Західний Буг . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Паньків З., Ілясевич О., Малик С. Новоутворення заліза у ґрунтах Львівської області . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Паньків З., Яворська А. Сучасний стан вивчення ініціальних ґрунтів та ініціального ґрунтоутворення (аналітичний огляд) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Папіш І., Телегуз О. Хіміко-мінералогічний склад глинистої фракції чорноземів типових Подільської височини . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Перець Х., Вовк О., Орлов О., Луцишин О. Властивості алювіальних наносів річок Верхньодністерської алювіальної рівнини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Позняк С. Ґрунти в сучасному суспільстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Семащук Р. Анізотропність показника pH в ініціальних рендзинних ґрунтах у межах екотопу сосни чорної європейської (Pinus Nigra) . . . . . . . . . . . . . . 314

Тарасюк Н., Ганущак М. Режим атмосферного зволоження ґрунтів Волині в умовах сучасного клімату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Топольний Ф., Гелевера О. Причини опідзоленості ґрунтів . . . .. . . . . . . . . . . . . . 331

Тригуб В. Фтор в природних водах Одещини: медико-географічний аналіз . . . . . . . . . . . . . . . 346

Тригуб В., Біланчин Я., Попельницька Н. Ґрунтознавство в Одеському університеті: від зародження до сьогодення . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Чикайло Ю., Волошин І. Дефляційні ґрунти та техногенні полютанти у межах приавтомагістральних смуг автодороги Львів–Краковець . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Шпаківська І., Сторожук І. Зміна властивостей ґрунтів у процесі спонтанної сильватизації колишніх орних земель на території Верхньодністровських Бескидів (Українські Карпати) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Yamelynets Т., Fedotikov М. The soil cover structure and elementary soil areas of the Opillia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

В. Гаськевич, З. Паньків. Степан Павлович Позняк – людина, вчений, менеджер . . . . . . . . . . . . . 399

 

Правила для авторів

 

Зміст