Дослідження

Держбюджетна тематика

Тематичні плани науково-дослідних робіт

Держбюджетні теми за попередні роки

Держбюджетна тема Вг-49Ф “Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму”, номер державної реєстрації 0117U001227, науковий керівник – Богуцький Андрій Боніфатійович, кандидат геолого-мінералогічних наук, професор, термін виконання 2017–2019 рр.

Розроблено просторово-часові моделі розвитку та взаємодії флювіальних і еолових процесів у перигляціальних умовах плейстоцену, зокрема нову концепцію впливу плейстоценових льодовиків на переніс еолового матеріалу, а також функціонування річкових долин, які знаходилися у зоні їхнього впливу; виокремлено перспективні заповідні об’єкти флювіального і еолового морфолітогенезу (геологічна пам’ятка, геологічний заказник) у межах території досліджень; окреслено мережу геотуристичних об’єктів та геотуристичних тематичних шляхів на базі опорних розрізів та реліктових форм. У методолого-методичному плані опрацьовано проблематику предметної сутності “геоспадщини” з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Реконструкція напрямів палеовітрів у перигляціальних лесах Центральної та Східної Європи відкрила нову можливість для вивчення хронології скандинавських зледенінь та аналізу їхнього впливу на процеси формування плейстоценових лесово-ґрунтових серій. Варто відзначити, що зв’язок коливання краю льодовика з процесами лесонагромадження у перигляціальній зоні встановлено вперше у світовій практиці.

На прикладі розрізу Роксолани вперше для території України визначено силу вітру та напрями еолового транспорту в плейстоцені, а також обґрунтовано джерела пилуватого лесоутворювального матеріалу. Доведено, що основними джерелами еолового матеріалу для формування потужного лесового покриву у Роксоланах були Карпатський та Подільський регіони. Новим для України є виявлення палеомагнітного екскурсу Hilina Pali у розрізі лесово-ґрунтової серії Рівне. Його вік складає 18 тис. р., що повинно стати важливим репером для удосконалення стратиграфії плейстоценової лесово-ґрунтової серії перигляціальної зони.

Результати вивчення терасового комплексу засвідчили хибність використання тільки морфологічних параметрів терас для встановлення їхньої номенклатури та кореляції і підтвердили незаперечну перевагу історико-геологічного трактування терміну “річкова тераса”.

Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів

На кафедрі економічної і соціальної географії виконувалася тема “Людський і природний потенціал західноукраїнського прикордоння як чинник національної безпеки”. Номер державної реєстрації 0117U001400. Науковий керівник – доктор географічних наук, проф. О. І. Шаблій. Термін виконання: 2017–2019 рр.

Досліджено теоретичні і практичні шляхи розв’язання суспільно-географічних проблем західноукраїнського прикордоння (на матеріалах Львівської, Волинської і Закарпатської областей), а також методичні проблеми кількісної і якісної оцінки його природно-ресурсного потенціалу. Вивчено шляхи усунення рецесії та депресивності за допомогою реіндустріалізації території, розширення інвестиційної привабливості, розвитку геологістики та інфраструктури, зокрема розвитку автошляхового і залізничного транспорту. Розкрито рекреаційно-ресурсний потенціал регіону, розміщення сфери послуг (освіта, охорона здоров’я, торгівля, інфраструктура тощо). Досліджено демографічну та господарську ситуацію на Розточчі – модельному районі західноукраїнського прикордоння. Продовжено дослідження соціально-економічних зв’язків, в т. ч. торговельних у межах українсько-польського прикордоння. Здійснено дослідження інвестиційної привабливості регіону. Охарактеризовано структуру природноресурсного потенціалу Львівської області. Оцінено ефективність зв’язків західноукраїнського прикордоння. Проведено районування природно-ресурсного і рекреаційного потенціалу Українських Карпат.

Зокрема, у 2019 р. досліджено процеси реіндустріалізації та індустріалізації Західного регіону України та його вростання в інтеграційні європейські структури. Розроблено теоретичні і методологічні питання геопросторової організації в умовах євроінтеграції та постіндустріального й інформаційного суспільства, особливо на прикордонно-районному рівні. Оцінено природно-ресурсний і людський потенціал регіону та процеси розвитку прикордонної геологістики й інфраструктури, інвестиційної привабливості прикордоння, розвиток туризму і його природного та культурно-історичного потенціалу.

На кафедрі туризму виконується тема в межах робочого часу Оптимізація просторової та структурної організації туристичної інфраструктури Карпатського регіону України”. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор М. П. Мальська. Номер державної реєстрації 0110U004075. Термін виконання 2019–2021 рр.

Здійснено аналіз розвитку туризму в межах національних природних парків Карпатського регіону України. Проведено дослідження щодо розвитку кластерів сільського та гастрономічного туризму у Карпатському регіоні України. Розроблено методологічні та методичні основи формування національного бренду сільського зеленого туризму. Проаналізовано тенденції стратегічного розвитку фестивального туризму у Львівській області. Здійснено аналіз ревіталізаційних процесів у місті Львові та Львівській області та їхнє значення для туристичної сфери регіону. Опрацьовано питання транскордонного туристичного співробітництва в межах Карпатського Єврорегіону. Розкрито потенціал ресторанних гастро-турів у розвитку гастрономічного туризму міста Львова. Проаналізовано стан екологізації підприємств готельного та ресторанного господарства Карпатського регіону. Здійснено аналіз основних видів і класів інновацій, що застосовуються у сфері готельно-ресторанного господарства. Проведено дослідження сучасного стану готельних підприємств в розрізі адміністративних районів Львівської області.

На кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи виконується тема у межах робочого часу викладачівЕколого-географічні підходи до вирішення регіональних і локальних проблем природокористування в контексті сталого розвитку”. Науковий керівник – кандидат географічних наук, професор С. І. Кукурудза. Номер державної реєстрації 0117U001388. Термін виконання: 2017–2019 рр.

Виконано геопросторовий аналіз природно-ресурсного потенціалу Львівської області. Досліджено вплив небезпечних промислових підприємств на довкілля, вивчено основні об’єкти в урбосистемі м. Львова, що підлягають ревіталізації для еколого-збалансованого розвитку міста. Проаналізовано ресурси водосховищ та ставків Львівської області. Обґрунтовано різні напрями їхнього використання та охорони. Рекомендовано моделі територіальної організації землекористування на основі ландшафтно-ґрунтознавчих досліджень. Висвітлено результати досліджень поширення інвазійних видів на українсько-польському прикордонні та необхідність розробки спільних заходів боротьби з борщівником Сосновського. Проведено інвентаризаційні дослідження та уточнено список раритетних типів природних середовищ на території Яворівського національного природного парку. Розкрито особливості сучасного використання водойм міста Львова для різних видів діяльності та, враховуючи поліфункціональне значення водойм, сформовано пропозиції рекреаційного використання більшості львівських водойм. Розглянуто основні недоліки сучасної туристичної інфраструктури Львівщини та запропоновано шляхи вирішення існуючих проблем.

Зокрема, у 2019 р. обґрунтовано роль та місце природних ресурсів та їхнє місце в контексті сталого розвитку регіону, досліджено вплив небезпечних промислових підприємств на довкілля, вивчено основні об’єкти в урбосистемі м. Львова, що підлягають ревіталізації для еколого-збалансованого розвитку міста. Досліджено актуальні філософські проблеми довкілля та природокористування. Проаналізовано основні методологічні підходи в дослідженні екологічної безпеки в умовах глобальних соціоекологічних проблем. Розкрито особливості сучасного використання водойм міста Львова для різних видів діяльності та, враховуючи поліфункціональне значення водойм, сформовані пропозиції рекреаційного використання більшості львівських водойм. Проведений аналіз ресурсів водосховищ та ставків Львівської області. Обґрунтовано різні напрями їхнього використання та охорони. Досліджено історію формування, сучасний стан та особливості географічного розподілу флори і рослинності в межах Львівської області, проведено фітосозологічну оцінку урочища “Біла скеля” на території Яворівського національного природного парку з метою вивчення та з’ясування умов збереження рідкісних у регіоні ксеротермних оселищ. Продовжено інвентаризацію та дослідження сучасного стану та природних середовищ природного парку, а також визначені шляхи збереження та перспективи їхнього екотуристичного використання. Проведено інвентаризаційні дослідження та уточнено список раритетних типів природних середовищ на території Яворівського національного природного парку.

На кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів виконується тема у межах робочого часу викладачів “Теоретико-методологічні основи ґрунтово-географічного районування”. Науковий керівник – доктор географічних наук, професор С. П. Позняк. Номер держреєстрації 0117U001307. Терміни виконання: 2017‒2019 роки.

Підготовлено до видання колективну монографію “Ґрунти Львівської області” (за ред. доктора географічних наук, професора Позняка С. П.), де узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів Львівської області. Значну увагу приділено питанням раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Розглянуто питання бонітетної та вартісної оцінки ґрунтів з урахуванням сучасних методологічних і практичних підходів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів і заходів із запобігання їм та подолання негативних наслідків. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування, а також питання нормативно-правового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Викладено основні правила і поради для господарів, що сприятиме покращенню стану ґрунтів та підвищенню їхньої родючості.

Зокрема, у 2019 р. розроблено методичні ГІС підходи до ґрунтово-географічного районування та проведено районування України на рівні округу, сформовано векторну базу даних ґрунтово-географічних таксономічних одиниць України в форматі shp та dbf. Створено векторну карту ґрунтово-географічного районування України. Досліджено валовий хімічний склад, географію та деградаційні процеси в ґрунтах Малого Полісся. проведено дослідження біогенних педотурбаційних процесів в ґрунтах. Встановлено особливості профільного розподілу ортштейнів у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах Прибескидського Передкарпаття. Започатковано дослідження проблем землекористування у новостворених об’єднаних територіальних громадах. Досліджено особливості зміни валового хімічного складу рендзин Радехівсько-Бродівського природного району області Малого Полісся під впливом дефляції.. Виявлено ареали поширення, досліджено морфогенез і загальні фізичні властивості чорноземів опідзолених під дубово-грабовими біоценозами на межиріччі Гнила Липа–Нараївка у межах Галицького Опілля. Вивчено давні викопні педокомплексиV-ої спільної надзаплавної тераси Дністра і Стривігору. Вивчено властивості ґрунтового покриву Митрополичих садів та Святоюрскої гори, та вулиць що прилягають до Головного корпусу Львівського університету ім. Івана Франка. Вивчено особливості поширення і властивості ґрунтів природного заповідника «Медобори». Проведено дослідження морфологічних, фізичних та фізико-хімічних властивостей алювіальних ґрунтів заплави річки Опір. Досліджено макроструктурний стан темно-сірих опідзолених ґрунтів Малехівського пасма після пожежі рослинного покриву. Вивчено зміни властивостей дерново-буроземних ґрунтів Прибескидського Передкарпаття після вилучення їх з с/г використання.

На кафедрі конструктивної географії і картографії виконується тема у межах робочого часу викладачів “Оптимізація природно-господарських систем західного регіону України з метою забезпечення його сталого розвитку”. Номер держреєстрації 0111U003355. Науковий керівник ‒ доктор географічних наук, доцент Є. А. Іванов. Термін виконання: 2017–2019 рр.

Розроблено науково-методологічні і методичні засади оптимізації різнофункціональних природно-господарських систем Західного регіону України. Запропоновано концептуальні підходи до конструктивно-географічного дослідження районів видобування і збагачення корисних копалин та обґрунтовано наукові і прикладні засади їх оптимізації. Обґрунтовано алгоритм ландшафтного аналізу екологічних проблем гірничопромислових територій та обʼєктів. Проаналізовано проблеми і сучасний стан функціонування мережі природно-заповідних об’єктів та установ досліджуваного регіону. Розроблено схему водоохоронної зони басейнової системи річки Полтви. Досліджено особливості розвитку флювіальних процесів у нижній течії р. Яблунька, деформації її русла під впливом відбору гравію. Виконано дослідження трансформаційних процесів у структурі і функціонування річкових систем Українських Карпат. Здійснено картування полів кліматичних характеристик Західного регіону України з використанням відкритих даних та методу геостатистичної інтерполяції. Проведено геоекологічний аналіз адміністративно територіальних одиниць та природно-господарських систем досліджуваного регіону. Виконано аналіз санітарно-епідеміологічної ситуації Львівської області та м. Львова. Досліджено геоекологічний стан земельних ресурсів окремих адміністративних району Львівської області.

Зокрема, у 2019 р. продовжено розробку науково-методологічних і методичних засад оптимізації різнофункціональних природно-господарських систем Західного регіону України, зокрема проведено напівстаціонарні ландшафтно-екологічні дослідження гірничопромислових територій з метою їх рекультивації, дослідження проблем засолення, затоплення і підтоплення цих територій, формування антропогенних водойм, запропоновано географічні засади складання їх кадастру. Обґрунтовано природно-географічні і гідрологічні обмеження щодо будівництва обʼєктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах. Здійснено оцінку еколого-меліоративного стану осушних систем, трансформації річкових систем в межах Львівської області. Розроблено пропозиції щодо оптимізації геоекологічного стану річково-басейнової системи Полтви, складено картосхему її водоохоронної зони, запропоновано комплекс водоохоронних заходів. Досліджено просторову структуру та сезонну динаміку полів температури підстильної поверхні, новітню динаміку показників температури повітря та кількості опадів в західному регіоні України, вплив морфометрії рельєфу на локальний розподіл температур в Українських Карпатах. Здійснено оцінку рівня сприятливості умов проживання населення Волинської області. Проведено вивчення екологічного стану земельних ресурсів низки районів Львівської та Тернопільської областей. Створено низку картографічних геоінформаційних моделей природних умов та ресурсів Львівської області.

На кафедрі фізичної географії в межах робочого часу викладачів виконується тема “Еволюція, структура, динаміка та оптимізація геокомплексів Українських Карпат і Західно-Українського краю”. Науковий керівник ‒ доктор географічних наук, професор А. В. Мельник. Номер держреєстрації 0118U000594. Термін виконання: 2018‒2020 рр.

Досліджено динамічні процеси в ландшафтних комплексах Львівської області, Боржави, Горган, Чорногори і Покутських Карпат. Нагромаджено базу даних, що характеризує динаміку метеорологічних, гідрологічних і фенологічних характеристик в ландшафтних комплексах Львівського Розточчя і в Чорногорі у 2019 році на основі спостережень на Розтоцькому і Чорногірському стаціонарах. Здійснено ландшафтознавчий аналіз території українсько-польського пограниччя в межах Українських Карпат і Західно-Українського краю для цілей созологічної оцінки та Львівського Розточчя (околиці смт Брюховичі) для цілей рекреації і туризму.

На кафедрі географії України у межах робочого часу викладачів виконувалася тема “Пріоритети просторового розвитку України в контексті сучасних суспільних змін”. Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Р. М. Лозинський. Номер держреєстрації: 0111008005. Термін виконання: 2017–2019 рр.

Досліджено проблематику інтегральних показників сталого розвитку України. Розглянуто питання географічної освіти та історії географії в Україні. Розкрито особливості територіально-політичного становища України в контексті сучасних геополітичних викликів, проаналізувано регіональні етнополітичні проблеми України та перспективи етнополітичної консолідації українського суспільства, регіонально-політичні виклики територіально-політичній цілісності України. Досліджено міграційні рухи в Україні на тлі тенденцій у європейських країнах, вивчала польський вектор української міграції. Вивчено вплив ландшафтних пізнавальних стежок на формування геопросторових компетентностей у школярів, опрацювано проблематику розвитку в Україні органічного землеробства як перспективного напрямку агробізнесу.

Зокрема, у 2019 р. розкрито особливості територіально-політичного становища України в контексті сучасних геополітичних викликів, проаналізував регіональні етнополітичні проблеми України, перспективи етнополітичної консолідації українського суспільства. Проведено дослідження малих річок України у контексті методики їх наукового вивчення в рамках краєзнавчих досліджень, а також формування у населення культури використання різноманітних ресурсів малих річок. Проведено дослідження української діаспори в країнах світу, результатом цього стала публікація монографії.

На кафедрі геоморфології і палеогеографії в межах робочого часу викладачів виконується тема Рельєф західного регіону України: генезис, динаміка і георізноманіття ”. Науковий керівник – кандидат географічних наук, професор Я. С. Кравчук. Номер держреєстрації 0117U000899. Термін виконання робіт 2017–2019 рр.

Розглянуто питання з історії формування рельєфу Закарпаття і Передкарпаття; досліджено морфодинаміку ярково-балкових форм Брюховицького масиву та дефлюкційні процеси в межах Українського Розточчя, особливості формування та морфологію антропогенного рельєфу на прикладі кар’єрів Середнього Побужжя, міста Львова та комплексної пам’ятки природи, історії та культури “Стільське”. Продовжено дослідження ґрунтово-лесових розрізів на Поділлі і Передкарпатті, льодовикового рельєфу Волинського Полісся, флювіального морфогенезу річок Українських Карпат та еолових форм і покривних пісків Волинського і Малого Полісся. Запропоновано морфологічну класифікацію скель Бескидів в Українських Карпатах. Вивчено питання охорони, рекреаційного і еколого-освітнього використання рельєфу та окремих його елементів у межах ПЗ “Медобори”, НПП “Північне Поділля”, НПП “Дністровський каньйон”, Нобельського НПП, НПП “Синевир”, Надсянського РЛП, Дністровського РЛП. Запропоновано кілька інноваційних способів використання геоспадщини цих територій з метою її збереження і популяризації. Проаналізовано праці Степана Рудницького щодо морфології, генезису та історії розвитку рельєфу Поділля. Досліджено морфометричні параметри та морфографічні обриси пісковикових скель Бескидів Українських Карпат, на основі чого здійснила їхню морфологічну класифікацію. Вивчено льодовикового рельєфу Волинського Полісся в районах Ростані і Камінь-Каширського, де опрацьовані розрізи плейстоценових відкладів. Розглянуто питання охорони, рекреаційного і еколого-освітнього використання пам’яток неживої природи на території басейнів Пруту і Лазещини у межах гірського масиву Чорногора. Вивчено морфолітогенезис піщаних еолових форм і покривних пісків Волинського і Малого Полісся та флювіального морфогенезу річок Українських Карпат, зокрема річки Сукіль. Проаналізовано історію розвитку рельєфу Передкарпаття і Закарпаття, внесено зміни щодо віку формування високих терас (денудаційно-акумулятивних поверхонь) в межах Чоп-Мукачівської і Солотвинської улоговини. Обчислив за висотами терас типи неотектонічних піднять на Передкарпатті та Закарпатті.

Міжнародна тематика

Професор. А. Богуцький і с.н.с. О. Томенюк працюють у міжнародному гранті  “Adjustment of the Middle Pleistocene stratigraphy and the Scandinavian ice sheet limits in western Polesye (Polish-Belarusian-Ukrainian border area)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/00165). Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. Л. Маркс (PIG–PIB, м. Варшава, Республіка Польща).

Професор. А. Богуцький і с.н.с. О. Томенюк  беруть участь у гранті “Sudden COLD events of the Last Glacial in the central part of the European LOESS Belt – in Poland and in the western part of Ukraine (COLD LOESS)” (реєстраційний номер: 2017/27/B/ST10/01854). Термін реалізації проекту 2018–2021. Керівник – проф. З. Яри (Вроцлавський університет, Республіка Польща).

Старший викладач Зінько Ю. В. є експертом проекту «РовеЛове Розточчя – разом попри кордони» у рамках Грантового контракту PLBU.01.02.00-06-0211/17-00 Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-України 2014-2020 рр.  Виконавець міжвузівського науково-дослідного проекту «Формування теоретико-методологічного забезпечення і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції» (за участю України, Грузії, Польщі) (номер держреєстрації 0117U0020921), провідна організація – Львівський торгово-економічний університет.

 

2020-2022. Моделювання стратегій менеджменту лісових ландшафтів Карпат за сценаріями зміни клімату

2018-2021. Екосистемна адаптація до зміни клімату біосферних резерватів України