ХІІІ українсько-польський семінар “Гляціал і перигляціал Волинського Полісся” (11–15 вересня 2005 р.)

ВСТУП

Андрій Богуцький. АКАДЕМІК П. А. ТУТКОВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ДОСЛІДНИК ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Józef Edward Mojski. PROFESOR EDWARD RÜHLE (1905–1988) – JEGO ZWIĄZKI Z POLESIEM WOŁYŃSKIM

Іван Залеський, Андрій Богуцький. ГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ЗРІЗУ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Radosław Dobrowolski, Sławomir Terpiłowski, Iwan Zaleski. RZEŻBA PODPLEJSTOCEŃSKA POLESIA WOŁYŃSKIGO

Іван Залеський, Петро Гожик. ОСНОВНІ РИСИ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО РЕЛЬЄФУ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Leszek Lindner, Andriej Buguckyj, Roman Chlebowski, Jadwiga Jełowiczewa, Józеf Wojtanowicz, Iwan Zalesskij. ZARYS STRATYGRAFII PLEJSTOCENU POLESIA WOŁYŃSKIEGO (NW UKRAINA)

Андрій Богуцький, Іван Залеський. ДО ПРОБЛЕМИ ПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ЗЛЕДЕНІНЬ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Leszek Lindner, Andriej Buguckyj, Petro Gożik, Leszek Marks, Maria Łanczont, Józеf Wojtanowicz PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY PRZEZ OSADY PLEJSTOCEŃSKIE MIĘDZYMORZA BAŁTYCKO- CZARNOMORSKIEGO ORAZ JEGO ZNACZENIE W BADANIACH NAD CZWARTORZĘDEM EUROPY

Roman Chlebowskі, Leszek Lindner, Andriej Buguckyj,Józеf Wojtanowicz PIERWSZE WYNIKI ANALIZY SKŁADU MINERALNEGO OSADÓW LODOWCOWYCH I WODNOLODOWCOWYCH POLESIA WOŁYŃSKIEGO (NW UKRAINA)

Герман Яценко, Тетяна Павлюк, Віктор Яценко, Володимир Лавро, Олег Гайовський. ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТЕРИГЕННОГО МАТЕРІАЛУ ЛЬОДОВИКОВИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНІ

Станіслав Зубович. ОСТРАКОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДКЛАДІВ ПІЗНЬОГО КАЙНОЗОЮ ПРИП’ЯТСЬКОГО ПОЛІССЯ

Станіслав Зубович. ОСОБЛИВОСТI ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛIССЯ У СЕРЕДНЬОПЛЕЙСТОЦЕНОВИЙ ЧАС ЗА ДАНИМИ ВИВЧЕННЯ ВИКОПНИХ ОСТРАКОД З ВIДКЛАДIB СВЕРДЛОВИНИ №8130 (с. ВИДРАНИЦЯ)

Олена Сіренко. ЗМІНИ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В МЕЖАХ ПІВНІЧНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ПРОТЯГОМ РАННЬОГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ

Роман Дмитрук, Андрій Яцишин. ФАУНА МОЛЮСКІВ РОЗРІЗУ КАЛИНІВКА ТА ЇЇ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Жанна Матвіїшина, Наталія Герасименко. ЕВОЛЮЦІЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ КАЙДАЦЬКОГО ТА ПРИЛУЦЬКОГО ЕТАПІВ

Ядвига Еловичева. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУРАВИНСКИХ (ПРИЛУКСКИХ)

МЕЖЛЕДНИКОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ

Людмила Безусько, Алла Безусько, Андрій Богуцький, Сергій Мосякін. ПАЛІНОСТРАТИГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ

ВЕРХНЬОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ЛЕСІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

Roman Racinowski, Cyprian Seul, Maria Łanczont, Andriej Buguckyj. WSTĘPNA ANALIZA LITOSTATYSTYCZNA SKŁADU MINERAŁÓW

CIĘŻKICH W NIEKTÓRYCH OSADACH PLEJSTOCEŃSKICH WOŁYNIA, NADDNIESTRZA HALICKIEGO I PODOLA

Maciej Krajcarz WYSTĘPOWANIE ROSOMAKA WOSADACH PLEJSTOCENU POLSKI

Алексей Дедков, Вадим Мозжерин. ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ ПЕРИГЛЯЦИАЛЬНЫЙ МОРФОЛИТОГЕНЕЗ НА ВНЕЛЕДНИКОВОМ ВОСТОКЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ

Józеf Wojtanowicz POLESIE NA MAPIE JEZIOR TERMOKRASOWYCH EUROPY

Radosław Dobrowolski. JEZIORO OKUNIN (POLESIE WOŁYŃSKIE)– GENEZA I WARUNKI ROZWOJU

IWAN ZALESKI, PAWEŁ ZIELIŃSKI WARUNKI AERODYNAMICZNE AKUMULACJI OSADÓW EOLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYDMY W OKOLICY MANIEWICZ (POLESIE WOŁYŃSKIE)

Andriej Buguckyj, Maria Łanczont, Józеf Wojtanowicz ROZWAŻANIA NAD MORFOGENEZĄ POLESIA

Надія Карпенко ГЕОМОРФОЛОГІЯ ОЗЕРНИХ УЛОГОВИН ШАЦЬКОГО ПООЗЕР’Я

Владимир Шелкопляс, Виктор Мацуй, Евгений Соляник, Татьяна Христофорова. ЯНТАРЬ В НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОЛЫНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Наталія Терещенко. РІЧКА СЛУЧ У МЕЖАХ ЗАХІДНОГО СХИЛУ УКРАЇНСЬКОГО КРИСТАЛІЧНОГО ЩИТА