Roman Semashchuk

Position: 1st Category Engineer, Educational Laboratory for Soils and Natural Waters Analysis

Scientific degree: Candidate of Geographical Sciences

Email: Roman.Semashchuk@lnu.edu.ua

Research interests

  • Ґрунтознавство;
  • Фізика і хімія ґрунтів;
  • Ініціальне ґрунтотворення;
  • Екологія ґрунтів.

Publications

Семащук Р. Б. Особенности группового и фракционного состава гумуса слаборазвитыхрендзинЗападногоПодолья / Вестник БГУ. Серия 2. – Минск: Изд во БГУ, 2015. – Т. 2. – С. 81 86.
Семащук Р. Б Морфологічні особливості та валовий хімічний склад ініціальних рендзинних ґрунтів урочища Біла Гора / Науковий журнал «Геополітика і екогеодинаміка регіонів» // Сімферопіль, 2014. Том 10. Випуск 1. – С. 849-855.
Семащук Р. Б. Гумусовий стан слаборозвинутих рендзин Західного Поділля / Наукові записки національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СПМ__ “Тайп”. – №2 (Випуск 37). – 2014. – С. 40-45.
Семащук Р. Б. Особливості формування морфогенетичних властивостей ініціальних рендзинних ґрунтів / Вісник Львівського Університету. Серія географічна. Львів, 2013. Випуск 44 – 409 с.
Семащук Р.Б. Преобразование мелового мергеля под влиянием гипергенеза (за результатами лабораторного модельного опыта) / Материалы Международной научной конференции XVI Докучаевские молодежные чтения ” Законы почвоведения: новые вызовы”, СПб.: Издательский дом С.-Петербургского Государственого университета, 2013.
Семащук Р.Б. Ініціальні рендзинні ґрунти урочища Біла Гора / Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. Видавничий центр ЛНУ імені Франка. Львів, 2013. – Том 2. -340 с. 300-302 с.
Семащук Р. Б. Рецентнеґрунтотворення і ґрунти в природно-антропогенних ландшафтах Західного Поділля / А. А. Кирильчук, Р. Б. Семащук // Наукові записки національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СПМ__ “Тайп” – №3 (Випуск 33) – 2012 – С. 27-32.

Schedule

Page with teachers schedule not found!