Жук Ірина Зеновіївна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): 40–49

Електронна пошта: Iryna.Zhuk@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • туризмологія: концептуальні засади теорії туризму;
  • теоретико-методологічні та прикладні основи управління маркетингом, маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу;
  • нормативно-правове регулювання туристичної діяльності в Україні.

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Purska I. S. Using principles of sustainable tourism in management of tourism enterprises in Ukraine / I. S. Purska, I. Z. Zhuk // Proceeding of International conference “Sustainable tourism for development”. – Zhovkva, Lviv region, 2017. – P. 52–55.

Жук І. З. Оподаткування вітчизняних суб’єктів господарювання в галузі туризму /    І. З. Жук // Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти” (30–31 березня, 2017 р.). – Дніпро, 2017. – С. 439–443.

Жук І. З. Конкурентоспроможність України в сучасних умовах ринкової економіки / І. З. Жук // Економічний розвиток України: поступ у ХХІ століття. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2017. – С. 18–20.

Жук І. З. Державне регулювання ринкових відносин у сфері вітчизняного туризму / І. З. Жук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 67–70.

Мальська М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 336 с.

Жук І. З. Сутність організаційно-економічного механізму управління готельним господарством / І. З. Жук // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 91–94.

Мальська М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 336 с.

Жук І. З. Управління туристичними проектами в рамках програми транскордонного співробітництва / І. З. Жук, І. С. Пурська // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету (30–31 березня 2017 р.: в 2 т.) / Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : Просвіта, 2017. – Т. 2. – С. 525–527.

Мальська М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 336 с.

Жук І. З. Туризм як пріоритетна галузь національної економіки / І. З. Жук // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 квітня 2016 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2016. – С. 27–28.

Мальська М. П. Принципи організації готельно-ресторанного господарства / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук // Стан і перспективи сучасного туризму. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю. – Суми, 2016. – С. 96–102.

Мальська М. П. Управління маркетинговою діяльністю у сфері туризму: теорія, методологія, практика : монографія / М. П. Мальська,               І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 224 с.

Zhuk I. Z. Reforming of the tourism industry in Ukraine / I. Z. Zhuk // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 40. – С. 233–240.

Мальська М. П. Теоретичні засади розвитку готельного господарства за сучасних умов ринкового господарювання / М. П. Мальська, І. З. Жук, В. Л. Кізима // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 40. – С. 127–138.

Мальська М. П. Організаційно-економічний механізм управління сфери готельного господарства в Україні : монографія / М. П. Мальська,    В. Л. Кізима, І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 215 с.

Мальська М. П. Тенденції розвитку міжнародного туризму / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, І. З. Жук // Міжнародний бізнес як фактор розвитку. Матеріали Всеукра. наук.-практ. конф. (Харків, 21 квітня 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 110–112.

Мальська М. П. Туризмологія : навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 8.14010301 “Туризмознавство” / М. П. Мальська,               І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 29 с.

Мальська М. П. Актуальні проблеми туризму і сфери послуг : навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 8.14010301 “Туризмознавство”/ М. П. Мальська, І. З. Жук. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 31 с.

Мальська М. П. Теоретико-прикладні засади управління маркетинговою діяльністю суб’єктів підприємництва / М. П. Мальська, І. З. Жук // Менеджмент у ХХІ сторіччі : методологія і практика : [колективна монографія] / за ред. І. А. Маркіної. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – 2015. – С. 119–127.

Мандюк Н. Л. Маркетинг : навчально-методичні матеріали / Н. Л. Мандюк, І. З. Жук. – Львів, 2012. – 34 с.

Статті

Purska I. S. Using principles of sustainable tourism in management of tourism enterprises in Ukraine / I. S. Purska, I. Z. Zhuk // Proceeding of International conference “Sustainable tourism for development”. – Zhovkva, Lviv region, 2017. – P. 52–55.

Мальська М. П. Управління маркетингом як об’єкт теоретичного аналізу / М. П. Мальська, І. З. Жук // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект” (28 березня 2016 року). – С. 89–92.

Жук І. З. Туризм як пріоритетна галузь національної економіки / І. З. Жук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди”. – (Київ,              7 квітня 2016 року) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ, Київ. нац. торг.-екон. у-нт., 2016. – С. 27–28.

Жук І. З. Реформування сфери туризму в умовах економічної кризи України / І. З. Жук // Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва” присвячена 50-річчю економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 18–19 квітня 2016 року). – С. 146–151.

Мальська М. П. Тенденції розвитку міжнародного туризму / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, І. З. Жук // Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародний бізнес як фактор розвитку” (Харків, 21 квітня              2016 року). – С. 110–112.

Мальська М. П. Ринок послуг: характерні ознаки та особливості формування / М. П. Мальська, І. З. Жук // Туризм ХХІ століття: реалії, виклики, перспективи : збірник праць за матеріалами всеукраїнського наукового симпозіуму (Кам’янець-Подільський, 13–14 травня 2016 року) : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 11–13.

Мальська М. П. Теоретичні основи дослідження суспільних просторових систем / М. П. Мальська, І. З. Жук // ІІ Міжнародна науково-практична е-конференція “Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки (MARGIHSS 2016)”. – (Київ, 28–29 липня 2016 року). – С. 75–78.

Жук І. З. Державне управління туристичної галузі України / І. З. Жук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний               досвід / Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 127–130.

Жук І. З. Екстраполяція трендів як метод прогнозування туристичних потоків в Україні / І. З. Жук // ІІІ Międzynarodowa konferencja naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy”. – Люблін – Львів, 2016. – С. 38–39.

Мальська М. П. Принципи організації готельно-ресторанного господарства / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю “Стан і перспективи сучасного туризму”. – Суми, 2016. – С. 96–102.

Мальська М. П. Державне регулювання розвитку туристичної галузі в Україні як складової національної економіки / М. П. Мальська, І. З. Жук // Науково-теоретичний журнал Evropský časopis ekonomiky a managementu”. – Praha. – – Svazek 2, 2.vydání. – С. 173–177.

Жук І. З. Нормативно-правове забезпечення у системі державного регулювання розвитку туристичної галузі України [Електронний ресурс] / І. З. Жук // Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_9

Жук І. З. Туристична реформа як інструмент соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / І. З. Жук // Соціально-економічні проблема і держава. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – №1 (14). – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16zizdou.pdf.

Мальська М. П. Теоретичні засади розвитку готельного господарства за сучасних умов ринкового господарювання / М. П. Мальська, І. З. Жук, В. Л. Кізима // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 40. – С. 127–138.

Zhuk I. Z. Reforming of the tourism industry in Ukraine / I. Z. Zhuk // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 40. – С. 233–240.

Мальська М. П. Управління маркетингом як об’єкт теоретичного аналізу / М. П. Мальська, І. З. Жук // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект” (28 березня 2016 року). – С. 89–92.

Жук І. З. Туризм як пріоритетна галузь національної економіки / І. З. Жук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди”. – (Київ,  7 квітня 2016 року) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ, Київ. нац. торг.-екон. у-нт., 2016. – С. 27–28.

Жук І. З. Реформування сфери туризму в умовах економічної кризи України / І. З. Жук // Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва” присвячена 50-річчю економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 18–19 квітня 2016 року). – С. 146–151.

Мальська М. П. Тенденції розвитку міжнародного туризму / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, І. З. Жук // Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародний бізнес як фактор розвитку” (Харків, 21 квітня 2016 року). – С. 110–112.

Мальська М. П. Ринок послуг: характерні ознаки та особливості формування / М. П. Мальська, І. З. Жук // Туризм ХХІ століття: реалії, виклики, перспективи : збірник праць за матеріалами всеукраїнського наукового симпозіуму (Кам’янець-Подільський, 13–14 травня 2016 року) : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 11–13.

Мальська М. П. Теоретичні основи дослідження суспільних просторових систем / М. П. Мальська, І. З. Жук // ІІ Міжнародна науково-практична е-конференція “Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки (MARGIHSS 2016)”. – (Київ, 28–29 липня 2016 року). – С. 75–78.

Жук І. З. Державне управління туристичної галузі України / І. З. Жук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 127–130.

Жук І. З. Екстраполяція трендів як метод прогнозування туристичних потоків в Україні / І. З. Жук // ІІІ Międzynarodowa konferencja naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy”. – Люблін – Львів, 2016. – С. 38–39.

Мальська М. П. Принципи організації готельно-ресторанного господарства / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю “Стан і перспективи сучасного туризму”. – Суми, 2016. – С. 96–102.

Жук І. З. Маркетинговий інструментарій як чинник підвищення ефективності управління діяльністю суб’єктів господарювання на вітчизняному ринку туристичних послуг / І. З. Жук // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2015. – Вип. 34. – С. 232–242.

Мальська М. П. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю / М. П. Мальська, І. З. Жук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика”: збірник наукових праць. – Полтава : Видавництво “Сімон”, 2015. – С. 332–335.

Мальська М. П. Маркетингова діяльність суб’єктів туристичного підприємництва в Україні як складова формування системи планування / М. П. Мальська, І. З. Жук // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів.  Збірник тез науково-практичної конференції, присвяченої науковій діяльності завідувача кафедри економіки підприємства професора Івана Романовича Михасюка “Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів”,                    15 травня 2015 р. [текст] / за ред. Р. В. Михайлишин; відповід. за вип.  Ю. Ф. Пачковський, О. Є. Сухай. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 106–109.

Жук І. З. Формування та реалізація національного конкурентоспроможного туристичного продукту в контексті євроінтеграції І. З. Жук // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Проблеми економіки, менеджменту та сільської кооперації” (12–13 травня  2015 року). – Львів. – 2015 р. – С. 377 – 382.

Мальська М. П. Туристична реформа в Україні як інструмент економічного зростання країни / М. П. Мальська, І. З. Жук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2015. – С. 91–95.

Жук І. З. Екстраполяція трендів як метод прогнозування вітчизняних туристичних потоків / І. З. Жук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2015. – С. 64–69.

Мальська М. П. Просторові системи послуг як об’єкт дослідження регіональної економіки / М. П. Мальська, І. З. Жук // Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу : зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 15–17 жовтня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А. – 2015. – С. 53–55.

Мальська М. П. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні / М. П. Мальська, І. З. Жук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління туристичною індустрією: методологія і практика”: збірник наукових праць. – Полтава : Видавництво “Сімон”, 2015. – С. 128–129.

Мальська М. П. Структура процесу управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу / М. П. Мальська, І. З. Жук // Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі” / за ред. І. В. Саух. – Житомир : Вид-во центр ЖФ КІБІТ, 2015. – С. 72–73.

Мальська М. П. Державне регулювання розвитку туристичної галузі в Україні / М. П. Мальська, І. З. Жук // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя кафедри туристичного бізнесу (20 листопада 2015 року). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 150–152.

Мальська М. П. Особливості оподаткування туристичної діяльності в Україні / М. П. Мальська, І. З. Жук // Матеріали IІ міжнародної науково-практичної конференції “Управлінські науки в сучасному світі”. – Т. 1.– (Київ, 10–11 грудня 2015 року). – С. 129–131.

Жук І. З. Теоретичні засади дослідження дефініції “управління маркетингом” / І. З. Жук // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи”. – (Одеса, 25–26 грудня 2015 року). – С. 125–127

Жук І. З. Адміністративна відповідальність за порушення у галузі туризму / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 34. – С. 232–242.

Жук І. З. Конкурентоспроможність вітчизняного туристичного продукту в умовах євроінтеграції / І. З. Жук // Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності : [Текст] : Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 28 березня 2014 р.) / Міністрество освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – С. 216–224.

Жук І. З. Планування маркетингової діяльності суб’єктів туристичного підприємництва в Україні / І. З. Жук // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІІ наукової конференції з міжнародною участю (Львів – Ворохта, 6–7 вересня 2014 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 80–83.

Жук І. З. Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб’єктів господарювання на ринку туристичних послуг України / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. –    С. 219–230.

Жук І. З. Управління маркетинговою діяльністю суб’єктів підприємництва як об’єкт теоретичного аналізу / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2013. – Вип. 29. – С. 41–45.

Жук І. З. Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів туристичної галузі в Україні [Електронний ресурс] / І. З. Жук // Економіка. Управління. Інновації. Серія: економічні науки. Електронне наукове фахове видання. – 2013. – №2 (10). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_26.pdf

Жук И. З. Формирование оптимальной системы планирования маркетинговой деятельности субъектов туристического предпринимательства в Украине / И. З. Жук // Сборник научных трудов SWorld. – Вып. – Т. 30. – Иваново : МАРКОВА АД, 2013. – ЦИТ : 413-0201 – С. 51–57.

Жук І. З. Методологія дослідження маркетингового середовища діяльності суб’єктів туристичних послуг в Україні / І. З. Жук // Стратегічні орієнтири розвитку економіки України : Матеріали І міжнародної наукової інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих учених, м. Львів, 27 лютого 2013 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 85–87.

Жук І. З. Актуальні проблеми та перспективи управління туристичною індустрією в Україні / І. З. Жук // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні : теорія і практика // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25–26 квітня 2013 р. – К., 2013. – С. 68–70.

Жук І. З. Трактування змісту поняття “управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств” / І. З. Жук // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід // Матеріали VІІ міжнародної наукової конференції (Львів – Тернопіль, 4–6 жовтня 2013 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 177–180.

Жук І. З. Структуризація ринку туристичних послуг як об’єкта маркетингового управління / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 51–62.

Жук І. З. Теоретичні аспекти управління маркетингом туристичного підприємства / І. З. Жук // Можливості та перспективи забезпечення стійкого економічного розвитку України : проблеми та шляхи вирішення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17–18 лютого 2012 р.) : у 2 ч. – Ч.1. – К. : Київський економічний науковий центр, 2012. – С. 68–70.

Жук І. З. Підходи до визначення сутності та значення ринку туристичних послуг в національній ринковій економіці / І. З. Жук // Сучасні погляди розвитку економіки : новації, проекти, гіпотези. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 30–31 березня 2012 р.). – Дніпропетровськ : НО “Перспектива”, – С. 118–120.

Жук І. З. Аналіз сучасних концепцій маркетингового управління / І. З. Жук // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку : виклики посткризового періоду. ІХ Міжнародна науково-практична конференція. (м. Львів, 13–14 квітня 2012 р.) : у 2 ч. – Ч.2. – Львів : Львівська економічна фундація, 2012. – С. 43–46.

Жук І. З. Сутність та етапи розвитку маркетингу підприємств туристичного бізнесу / І. З. Жук // Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, м. Львів, 27–28 квітня 2012 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 114–115.

Жук І. З. Маркетинговий інструментарій діяльності підприємств сфери туристичного бізнесу в Україні / І. З. Жук // Географія і туризм : національний та міжнародний досвід // Матеріали VІ міжнародної наукової конференції. – (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 136–142.

Жук І. З. Концептуальні засади формування системи управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств / І. З. Жук // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 24. – С. 144–149.

Жук І. З. Теоретико-методологічний аналіз змісту поняття “управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу” / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2011. – Вип. 45. – С. 89–95.

Жук І. З. Особливості управління розвитком підприємств сфери туристичного бізнесу в Україні / І. З. Жук // Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро–2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 11–13 травня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2011. – С. 42–46.

Жук І. З. Управління маркетинговою діяльністю підприємства як об’єкта теоретичного аналізу / І. З. Жук // Економічний розвиток країни за умов законодавчих змін : матеріали економічної наукової конференції. – Тернопіль, 2011. – С. 30–33.

Жук І. З. Формування та реалізація туристичної політики держави / І. З. Жук // Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції :              22 травня 2011 року / За заг. ред. О. М. Лозинського, І. В. Карівця, І. М. Назаркевича : у 3 ч. – Ч.2. – Львів: Тріада Плюс, 2011. – С. 42–44.

Жук І. З. Стан та тенденції розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах туристичного бізнесу / І. З. Жук // Географія і туризм : міжнародні виклики українському туризму // Матеріали V міжнародної наукової конференції. – (Львів – Судова Вишня, 23–25 вересня 2011). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 72–75.

Піцур Я. С. Теоретичне уточнення і визначення змісту поняття “маркетинг” / Я. С. Піцур, І. З. Жук // Географія і туризм : європейський досвід // Матеріали ІV міжнародної наукової конференції. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 145–149

Жук І. З. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні / І. З. Жук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 71–76.

Жук І. З. Сутність та особливості підприємницької діяльності в сфері туризму / І. З. Жук // Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 17–23.

Жук І. З. Політика Європейського Союзу в галузі туризму / І. З. Жук // Географія і туризм : європейський досвід // Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 45–47.

Біографія

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій. У 2013 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю правознавство та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень юриста.

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 035.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: “Управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні” (науковий керівник – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Мальська Марта Пилипівна).

У 2016 році пройшла наукове стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації (м. Прага, Чеська Республіка) за програмою: “Публікаційна та проектна діяльність  в країнах Євросоюзу: від теорії до практики”.

Нагороди

2017 р. – лауреат обласної премії молодим вченим та дослідникам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за наукові досягнення,які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!