Мазник-Ліщинська Лілія Василівна

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-49

Електронна пошта: Liliya.Maznyk-Lishchynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Ґрунтознавство
 • Історія ґрунтознавчої науки
 • Дослідження ґрунтів західних областей України
 • Меліоративна географія
 • Охорона ґрунтів

Публікації

 • Мазник Л. В. Генетико-географічні дослідження ґрунтів західних областей України : монографія / Л. В. Мазник, С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 244 с.
 • Мазник Л.В. Проблеми періодизації історії ґрунтознавчих досліджень // Л. В. Мазник // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів, 2013. – Вип. 44. – С. 205-214.
 • Позняк С. П. Історичний аналіз дослідження чорноземів Галичини та Поділля / С. П. Позняк, Л. В. Мазник // Наукові  записки Тернопільського національного педагогічного  університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2012. – № 2 (Вип. 32). – С. 19-24.
 • Позняк С. П. Проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів на сторінках «Вісника Львівського університету. Серія географічна» (1962-2012) // С. П. Позняк,     Л. В. Мазник // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів, 2012. – Вип. 41. – С. 52-60.
 • Мазнык Л. В. Зарождение знаний о почвах в Украине / Л.В. Мазнык // Материалы по изучению русских почв. – СПб, 2012. – № 7 (Вып. 34). – С. 103-108.
 • Мазник Л. В. Розвиток агрикультурхімічного та агрогеологічного напрямків ґрунтознавства в західних областях України / Л. В. Мазник // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – Луцьк, 2011. – № 18. – С. 33-39.
 • Позняк С. П. Ґенеза, властивості та використання чорноземів Галичини і Поділля (до 100-річчя праці Леопольда Бубера «Галицько-подільські чорноземи») / С. П. Позняк, Л. В. Мазник // Історія української географії: всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2011. – Вип. 22. – С. 101-108.
 • Мазник Л. В. Грунтово-географічні дослідження професора Г. О. Андрущенка / Л. В. Мазник // Історія української географії: всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2010. – Вип. 21. – С. 7-12.
 • Гаськевич В. Г. Ерозійна деградація темно-сірих опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя: географія, причини, наслідки / В. Г. Гаськевич, Л. В. Мазник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2009. – №2 (Вип. 26). – С. 22-28.
 • Публікації в інших наукових виданнях, тези наукових доповідей
 • Мазник Л. В. Внесок Леопольда Бубера у розвиток науки «чорноземознавство» / Л. В. Мазник // Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого 130-річчю виходу книги професора В. В. Докучаєва «Російський чорнозем», і появі сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань (Київ, 10 грудня 2013 р.). – К. : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. – С. 85-87.
 • Мазнык Л. В. Зарождение знаний о почвах в Украине / Л. В. Мазнык // Материалы Всероссийской научной конференции ХV Докучаевские молодежные чтения [Почва как природная биогеомембрана], (Санкт-Петербург, 1-3 марта 2012 г.). – СПб, 2012. – С. 8-10.
 • Позняк С. П. Значення досліджень Л. Бубера у розробці питань ґенези, властивостей та використання галицько-подільських чорноземів / С. П. Позняк, Л. В. Мазник // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 2011. – Вип. 15 (2). – С. 158-165.
 • Мазнык Л. В. Исследование чорноземов Галичины начала ХХ века / Л. В. Мазнык // Материалы Всероссийской научной конференции ХIV Докучаевские молодежные чтения [Почвы в условиях природных и антропогенных стрессов],   (Санкт-Петербург, 1-4 марта 2011 г.). – СПб, 2011. – С. 57-58.
 • Мазник Л. В. Розвиток ґрунтознавчої науки в західних областях України середини ХІХ – початку ХХ століття / Л. В. Мазник // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених [Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень], (Дніпропетровськ, 11-14 трав. 2011 р.). – Дніпропетровськ, 2011. – С. 240-242.
 • Мазник Л. В. Життєвий  і творчий шлях Аркадія Мусєровича / Л. В. Мазник // Матеріали шостої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [Науковий потенціал України 2010], (Київ, 22-24 берез. 2010 р.). – К., 2010. –  С. 1-2.
 • Мазник Л. В. З історії вивчення ґрунтів західного регіону України / Л. В. Мазник // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск до VIII з’їзду     УТГА, (Житомир, 5-9 лип. 2010 р.). – Житомир, 2010. – С. 44-46.
 • Мазник Л. В. Причини і наслідки ерозійної деградації темно-сірих опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя / Л. В. Мазник // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск до VIII з’їзду УТГА, (Житомир, 5-9 лип. 2010 р.). – Житомитр, 2010. – С. 45-46.
 • Мазник Л. В. Ерозійна деградація темно-сірих опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя / Л. В. Мазник // Матеріали ІХ Всеукраїнської студентської наукової конференції [Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні], (Львів 22 трав. 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 72-81.

Біографія

Народилася 13 січня 1987 р. у м. Буську Львівської області. У 2004 р. закінчила Буську гімназію імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2009 р. закінчила навчання на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Магістр географії. Викладач. Географ-ґрунтознавець”. У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Генетико-географічні дослідження ґрунтів західних областей України” (науковий керівник – проф. С.П. Позняк). З 2012 р. – асистент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!