Кіптач Федір Ясонович

Посада: доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Fedir.Kiptach@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • метризація екостанів ландшафтів;
 • раціональне землекористування й охорона земель;
 • екологічна депресивність регіонів;
 • мененджмент природоохоронної діяльності.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

 • Кіптач Ф.Я. Оптимізація землекористування з врахуванням ландшафтної будови території дослідних ділянок // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018. № 52. С. 177–188.
 • Кіптач Федір. Охорона земельних ресурсів: навч.-метод. посібник. Вид-во Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 160 с.
 • Кіптач Федір. Використання та охорона земельних і лісових ресурсів : навч.-метод. посібник / Федір Кіптач. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 142 с.
 • Кіптач Федір. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи: навч.-метод. посібник / Федір Кіптач. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2016. – 136 с.
 • Кіптач Федір. Екологічна паспортизація: навч.-метод. посібник / Федір Кіптач. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2016. – 78 с.
 • Кіптач Ф. Раціональне використання природних ресурсів: навч.- метод. посібник. – Львів : Малий вид. центр лабораторії тематичного картографування географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 120 с.
 • Кіптач Ф., Кукурудза С. Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісостепових ландшафтів: монографія. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 119 с.

Статті та матеріали конференцій

 • Кіптач Ф. Я.  Використання земельних ресурсів у межах адміністративних одиниць // Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 331-357.
 • Кіптач Ф. Я. Сільськогосподарський напрям раціонального використання та охорони земельних ресурсів // Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 358-361.
 • Кіптач Ф. Я. Землі, зайняті природними і штучно створеними об`єктами поверхневих вод у власності та користуванні сільськогосподарських підприємств Львівської області // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони : Матеріали ІІІ міжнародного наукового семінару – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 164-167.
 • Кіптач Ф. Я. Об`єкти поверхневих вод, що не надані у влісність та постійне користування у межах населених пунктів Львівської області // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони : Матеріали ІІІ міжнародного наукового семінару – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 167-171.
 • Кіптач Федір. Організація природоохоронної діяльності: навч.-метод. посібник / Федір Кіптач. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 145 с.
 • Кіптач Ф.Я., Койнова І.Б. Ландшафтознавчо-ґрунтознавчі дослідження як першооснова територіальної організації землекористування // Вісник Львівського університету: серія географічна. – 2016. – № 50. С. 177–188.
 • Кіптач Ф. Я., Перхач О. Р. Стан використання водних ресурсів України // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів, 2016. – Вип. 50. – С. 189-197
 • Кіптач Ф. Використання земель сільськогосподарського призначення України / Фізична географія та геоморфологія : наук. зб. // Ф. Кіптач, П. Теліш. – К. : Вид-ць “Київський національний університет ім. Тараса Шевченка”. – 2016. – Вип. 2016. – С. 12–16.
 • Кіптач Ф. Відновлювальне природокористування / Ф. Кіптач // Вісник ЛНУ імені Івана Франка: Сер. геогр. – 2015. – Вип. 49. – С. 111–120.
 • Кіптач Ф. Забезпечення населення міст обласного значення і районів Львівської обл. лісовими ресурсами / Вісник ЛНУ імені Івана Франка: Сер. геогр. – 2014. – Вип. 45. – С. 252–259.
 • Kukurudza S., Kiptach F., Chopyk Ya. The Objective Preconditions for the World Environmental Constitution Adoption / World Environmental Constitution. Methodological Foundation // Edited by Prof., Dr. Yuriy Tunytsya. – Lviv: Ukrainian National Forestry University Press, 2014. – P. 318–324.
 • Кіптач Ф. Географія захворюваності населення України на активний туберкульоз / Український географічний журнал. – 2012. – № 4. – С. 50-55.
 • Кукурудза С., Кіптач Ф., Чопик Я. Об’єктивні передумови на шляху до прийняття Екологічної Конституції Землі / Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади: Ч. ІІ / за ред. акад НАН України, д-ра екон. Наук, проф. Ю.Ю. Туниці. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 363–370.
 • Кіптач Ф. Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона: навчальний посібник. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 240 с.
 • Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 288 с.
 • Кіптач Ф. Примислові токсичні відходи як важливий чинник розвитку екологічної депресивності регіонів України / Наук. вісник Волинського державного ун-ту ім. Лесі Українки.- 2006. – № 2. – С. 213-219
 • Кіптач Ф. Екологічний стан земельних ресурсів сильно-розчленованих височин Подільського лісостепу / Український геогр. журн. – 2003. – № 2. – С. 16-20.

 

 

Біографія

Народився 1 грудня 1951 р. у с. Космачів (х. Хабне) Костопільського району Рівненської області. 1969 р. закінчив Золотолинську СЗШ. 1975-1980 р.р. студент географічного факультету. 2001 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.11 “Екологічний стан агроландшафтів Подільського Побужжя та шляхи його оптимізації”. 1980–1987 р.р. інженер, а з 1988 по 2006 р.р – науковий співробітник Науково-дослідної частини географічного факультету. 2003–2006 р.р. працював на посаді (0,25 ст.) доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи за сумісництвом. З 15 листопада 2006 р. працює на посаді доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

Проекти

 1. 55 проектів “Великомасштабного картування ґрунтів з метою контурної організації території адміністративних районів Калінінської (Росія), Львівської, Хмельницької та Вінницької областей”.
 2. Україна на зламі двох тисячоліть: історичний розвиток, населення, господарство, соціально-економічні райони, природничо-екологічні проблеми та їх вирішення з використанням інформаційних технологій.
 3. Географічні проблеми західного регіону України.
 4. Географічні проблеми розвитку депресивних регіонів України.
 5. Екологічна, демокультурна, соціально-економічна та геополітична безпека регіону: географічні проблеми на матеріалах карпатських областей України.
 6. Формування інформаційного середовища сталого розвитку Карпатського регіону України.
 7. 7. Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!