Калинич Олена Романівна

Наукові інтереси

  • Fe-Mn новоутворення;
  • профільно-диференційовані ґрунти Прибескидського Передкарпаття.

Публікації

 

 

  • Калинич О.Р. Сучасний стан вивчення конкреційнихФерум-Манганових новоутворень. Наукові записки Тернопільського національно педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (випуск 46). 2019. 60-68 с.
  • Паньків З.П., Калинич О.Р. Ферум-манганові новоутворення у профільно-диференційованих ґрунтах Прибескидського Передкарпаття. Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – традиції та сьогодення:  мат-ли Всеукраїнської наук. конф., присвяченої 100-річчю від народження д. с/г наук, професора І.М. Гоголєва (м. Одеса, 12-13 вересня 2019 р. ) – Одеса : Одес. Нац. Ун-т ім. І.І. Мечникова, 2019. – с. 164-169.
  • Калинич О.Р.  Діагностичне значення Fe-Mn новоутворень у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХХ міжнародного науково-практичного форуму, 17-19 вересня 2019 р. Львів: Ліга-Прес, 2019. с. 229-232.
  • Паньків З.П., Ілясевич О.Р. Рудякові новоутворення заліза у ґрунтах Малого Полісся // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2017. Т. 22. Вип.1 (30). С. 113-125.
  • Паньків З.П., Ілясевич О.Р. Новоутворення заліза у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах (StagnicRetisols) Прибескидського Передкарпаття// Науковий збірник Київського національного університету. Серія: Фізична географія та геоморфологія. 2017. Вип. 3 (87). С. 121 – 127.
  • Паньків З.П., Ілясевич О.Р., Малик С.З. Новоутвореннязаліза у ґрунтахЛьвівськоїобласті // ВісникЛьвівськогоуніверситету. Серіягеографічна. 2017. Випуск 51. – С. 256–266.
  • Ілясевич Олена.Залізисті новоутворення у дернових рудякових ґрунтах//Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: матеріали ХVІІ-оїстуд.наук. конф. (Львів, 18 травня, 2016 р.), с. 6-12.

Біографія

Народилася у лютому 1995 року в м. Львів
У 2012 році закінчила ССЗШ №46 ім. В. Чорновола м. Львова. У цьому ж році вступила на географічний факультет ЛНУ імені Івана Франка.

У 2018 р. закінчила навчання на кафедрі ґрунтознавства та географії ґрунтів та отримала диплом магістра. У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства та географії ґрунтів. Тема дисертаційного дослідження: «КонкреційніFe-Mn новоуворення у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття» (науковийкерівник проф. Паньків Зіновій Павлович). Член громадської організації «Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків»