Науково-дослідна лабораторія “Ґрунтознавства і екології землекористування” (НДЛ-52)

  • Про підрозділ

Створена згідно з ухвалою Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 29.01.2003 р.
Завданням лабораторії є збір матеріалів, розробка і впровадження та подання рекомендацій з раціонального використання земельних ресурсів й підвищення родючості ґрунтів, формування і вдосконалення екологічно та економічно стійкої системи землеволодіння, землекористування і природокористування.
Головний напрям наукової діяльності лабораторії – поглиблення наукових досліджень у галузі генези і картографування ґрунтів, екології землекористування, зумовлених реформуванням земельних відносин, раціональним і ефективним використанням та оцінкою земельних ресурсів.
Лабораторія проводить детальне картографування ґрунтів і розробляє рекомендації щодо їхнього раціонального використання та охорони; займається агрохімічним і агрофізичним обстеженням ґрунтів для оптимізації застосування добрив і підвищення продуктивності землеробства; оцінює втрати сільсько­господарського виробництва, спричинені будівництвом магістральних трубопроводів, прокладанням і експлуатацією ліній електропередач, геолого-розвідувальними роботами з пошуку корисних копалин, видобутком корисних копалин відкритим способом, забрудненням територій важкими металами і іншими ксенобіотиками тощо. Велику увагу приділяє розробці наукових і практичних засад моніторингу земельних ресурсів для своєчасного встановлення змін стану ґрунтів та земельного фонду, їхньої оцінки та прогнозу, опрацюванню рекомендацій з попередження і усунення наслідків негативних процесів з метою інформаційного забезпечення земельного кадастру. Проводить ґрунтово-екологічну оцінку земельних ресурсів для раціоналізації та оптимізації землекористування; встановлює ареали та інтенсивність деградаційних процесів, зумовлених антропогенною діяльністю, розробляє рекомендації з консервації-трансформації чи консервації-реабілітації деградованих земель. Зосереджує увагу на земельному кадастрі, бонітетній та вартісній оцінках земель, формує банк даних територій з кризовим станом земельних ресурсів та передає їх виконавчій владі для прийняття управлінських рішень.
Лабораторія бере активну участь у навчальному процесі, допомагає розробці та освоєнню нових методів і методик досліджень під час виконання курсових, дипломних, магістерських робіт студентами та дисертаційних – аспірантами та докторантами, є базою проведення навчальних і виробничих практик.
Лабораторія сприяє публікації наукових та інформаційних матеріалів з проблем ґрунтознавства, актуальних питань екології землеволодіння і землекористування.
Співробітники лабораторії беруть участь у роботі наукових конференцій, співпрацюють з науковими установами, громадськими організаціями України та зарубіжних країн.
Науково-дослідні роботи з проблем ґрунтознавства і екології землекористування виконує колектив досвідчених наукових співробітників, зокрема:
Трофимчук Алла Миколаївна – провідний інженер
Бойко Галина Іванівна – молодший науковий співробітник
Гараджа Олександра Ярославівна – інженер ІІІ категорії