Земельні ресурси і земельний кадастр

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Паньків З. П.ГРЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГРЕ-31доцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної  дисципліни «Земельні ресурси і земельний кадастр» є -ознайомлення студентів із значенням земельних ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак, структури земельних ресурсів України, особливостей функціонування ринку землі та переважаючих напрямків охорони земельного фонду держави; вивчення основних етапів становлення земельного кадастру, його змісту та призначення, видів і принципів, ознайомлення із основними законодавчими та нормативними документами, які регламентують його функціонування,  вивчення складових частин державного земельного кадастру і тих завдань, які вони виконують, розуміння сучасного стану ведення державного земельного кадастру та його ролі у регулюванні земельних відносин в Україні.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :

 • набуття теоретичних знань про значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції;
 • вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак;
 • ознайомлення із структурою земельного фонду та його географією;
 • ознайомлення із структурою та географією осушених і зрошуваних земель України;
 • вивчення теоретичних і правових засад ринку землі в Україні;
 • ознайомлення із правовими засадами та напрямками охорони земельних ресурсів;
 • вивчення основних положень землекористування в населених пунктах;
 • вивчення змісту та призначення, видів і принципів земельного кадастру;
 • вивчення складових частин земельного кадастру та їх основних завдань;
 • ознайомлення із роллю земельного кадастру у регулювання земельних відносин.

Після завершення цього курсу студент :

 знатиме:

 • значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери;
 • структуру світових земельних ресурсів і особливості сучасного землекористування;
 • структуру земельних ресурсів України та особливості територіального розподілу;
 • категорії земельного фонду України за основним цільовим призначенням;
 • діагностичні ознаки категорій земельних угідь та видів економічної діяльності;
 • структуру та напрями використання меліорованих земель;
 • правові аспекти ринку землі в Україні;
 • переважаючі напрями охорони земельних ресурсів;
 • складові частини державного земельного кадастру;
 • методики оцінки якості земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних ділянок різного призначення);
 • роль земельного кадастру у регулюванні земельних відносин.

вмітиме:

 • діагностувати категорії земельних угідь та видів економічної діяльності;
 • аналізувати стан землекористування в межах адміністративно-теритоіальних утворень;
 • встановлювати особливості розподілу земельного фонду за категоріями землевласників, землекористувачів;
 • розробляти заходи охорони земельних ресурсів;
 • встановлювати переважаючі напрями використання земельних угідь громадянами;
 • розраховувати бали бонітету агрогруп ґрунтів, бали загальної економічної оцінки земель;
 • розраховувати нормативну грошову вартість земель с/г та не с/г призначення.

Рекомендована література

Базова

 • Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.
 • Паньків З.П. Еволюція землекористування в Україні: монографія – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 188 с.
 • Паньків З. П. Землекористування в Карпатському регіоні України: теорія, історія та сучасний стан: монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 348 с.
 • Паньків З., Наконечний Ю. Земельні ресурси. Практикум: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 196 с.
 • Романова Е.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. – М.: Издательство МГУ, 1993. – 304 с.
 • Лойко П.Ф. Земельный потенциал мира и России: пути глобализации его использования в XXI веке. – М.: Федеральный кадастровый центр «Земля», 2000. – 342 с.
 • Горлачук В.В. Розвиток землекористування  в Україні. – К.: Довіра, 1999. – 254 с.
 • Земельні ресурси України //В.В. Медведев, Т.М. Лактіонова. – К.: Аграрна наука, 1998. – 150 с.
 • Третяк А.М., Бамбідра Д.І. Земельні ресурси України та їх використання. – К.: ТОВ «ЦЗРУ» , 2003. 143 с.
 • Козловський Б.І. Наукові основи моніторингу осушених земель. – Львів: Місіонер, 1995. – 189 с.
 • Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. – К.: Довіра, 1998. – 224 с.
 • Бриндзя З.Ф. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів Західного регіону України. – Тернопіль: Збруч, 1996. – 186 с.
 •  Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний посібник. / За ред. М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с.
 • Магазинщиков Т.П. Земельний Кадастр: підручник. – Львів: Світ, 1991. – 452 с.
 • Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів: монографія. – Львів: Львівський державний агроуніверситет, 2000. – 359 с.
 • Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М. Земельно-правовий процес: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-200», 2006. – 224 с.
 • Третяк А.М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і територіальний землеустрій: навчальний посібник. – К: Вища освіта, 2006. – 528 с.

Допоміжна

 • Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и екосистемах. – М.: Издательство МГУ, 1990. – 261 с.
 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник /За ред. М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с.
 • Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення. /За ред. С.І. Дорогенцова. – Київ, 2002. – 134 с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одісей», 2002. – 600 с.
 • Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник. // За ред. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.
 • Ромащенко М.І., Балюк С.А. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи його покращення. – К.: Світ, 2000. – 114 с.
 • Галушко В.Т., Білик Ю.Д., Даниленко А.С. Формування ринку землі в Україні. – К.: Урожай, 2006. – 280 с.
 • Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – Чернівці: Прут, 2002. – 124 с.

Інформаційні ресурси

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус