Земельні ресурси і земельний кадастр

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Паньків З. П.ГРЕ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРЕ-21спрофесор Паньків З. П.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної  дисципліни «Земельні ресурси і земельний кадастр» є – ознайомлення студентів із значенням земельних ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак, структури земельних ресурсів України, особливостей функціонування ринку землі та переважаючих напрямків охорони земельного фонду держави; вивчення основних етапів становлення земельного кадастру, його змісту та призначення, видів і принципів, ознайомлення із основними законодавчими та нормативними документами, які регламентують його функціонування,  вивчення складових частин державного земельного кадастру і тих завдань, які вони виконують, розуміння сучасного стану ведення державного земельного кадастру та його ролі у регулюванні земельних відносин в Україні.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання :

 • набуття теоретичних знань про значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції;
 • вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак;
 • ознайомлення із структурою земельного фонду та його географією;
 • ознайомлення із структурою та географією осушених і зрошуваних земель України;
 • вивчення теоретичних і правових засад ринку землі в Україні;
 • ознайомлення із правовими засадами та напрямками охорони земельних ресурсів;
 • вивчення основних положень землекористування в населених пунктах;
 • вивчення змісту та призначення, видів і принципів земельного кадастру;
 • вивчення складових частин земельного кадастру та їх основних завдань;
 • ознайомлення із роллю земельного кадастру у регулювання земельних відносин.

Після завершення цього курсу студент :

 знатиме:

 • значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери;
 • структуру світових земельних ресурсів і особливості сучасного землекористування;
 • структуру земельних ресурсів України та особливості територіального розподілу;
 • категорії земельного фонду України за основним цільовим призначенням;
 • діагностичні ознаки категорій земельних угідь та видів економічної діяльності;
 • структуру та напрями використання меліорованих земель;
 • правові аспекти ринку землі в Україні;
 • переважаючі напрями охорони земельних ресурсів;
 • складові частини державного земельного кадастру;
 • методики оцінки якості земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних ділянок різного призначення);
 • роль земельного кадастру у регулюванні земельних відносин.

вмітиме:

 • діагностувати категорії земельних угідь та видів економічної діяльності;
 • аналізувати стан землекористування в межах адміністративно-теритоіальних утворень;
 • встановлювати особливості розподілу земельного фонду за категоріями землевласників, землекористувачів;
 • розробляти заходи охорони земельних ресурсів;
 • встановлювати переважаючі напрями використання земельних угідь громадянами;
 • розраховувати бали бонітету агрогруп ґрунтів, бали загальної економічної оцінки земель;
 • розраховувати нормативну грошову вартість земель с/г та не с/г призначення.

Рекомендована література

Базова

Допоміжна

 • Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и екосистемах. – М.: Издательство МГУ, 1990. – 261 с.
 • Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник /За ред. М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с.
 • Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення. /За ред. С.І. Дорогенцова. – Київ, 2002. – 134 с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одісей», 2002. – 600 с.
 • Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник. // За ред. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.
 • Ромащенко М.І., Балюк С.А. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи його покращення. – К.: Світ, 2000. – 114 с.
 • Галушко В.Т., Білик Ю.Д., Даниленко А.С. Формування ринку землі в Україні. – К.: Урожай, 2006. – 280 с.
 • Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – Чернівці: Прут, 2002. – 124 с.

Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Земельні ресурси і земельний кадастр

Завантажити силабус